Hebheru 8:1-13

  • Ithaberinakeli lisithunzi sezinto zezulwini (1-6)

  • Ukumadaniswa kwesivumelwano esidala nesitjha (7-13)

8  Nje-ke nanti iphuzu eliyihloko lalokho esikutjhoko: Sinomphristi ophakemeko onjengalo, uhlezi ngesidleni sesihlalo sobukhosi sakaZimu omKhulu ezulwini,  isisebenzi sendawo ecwengileko nesetende lamambala, elijanyiswe nguJehova, ingasi mumuntu.  Ngombana omunye nomunye umphristi ophakemeko ukhethwa bona anikele ngezipho nangemihlatjelo; nje-ke bekutlhogeka ngaye lo bona naye abe nokuthileko akunikelako.  Ngathana bekasephasini, bekangekhe abe mphristi, njengombana sekunabantu abanikela ngezipho ngokuvumelana nomThetho.  Abantwaba banikela ngomsebenzi ocwengileko njengesibonelo, isithunzi sezinto zezulwini; njengombana noMosi, nasekazokwakha itende, walayelwa nguZimu: Ngombana uthi: “Qinisekisa bona wenza zoke izinto ngokulandela umfanekiso owatjengiswa wona entabeni.”  Kodwana uJesu wafumana umsebenzi omuhle khulu ngombana naye mlamuli wesivumelwano esingcono khulu, esihlonywe ngokomthetho eenthembisweni ezingcono.  Ngathana isivumelwano sokuthomesa besinganamtjhapho, bekungekhe kwatlhogeka bona kube nesesibili.  Ngombana ufumana umtjhapho ngabantu nakathi: “ ‘Qalani-ke! Kuza amalanga, lapho ngizokwenza khona isivumelwano esitjha nendlu ka-Israyeli kunye nendlu kaJuda,’ kutjho uJehova.  Angekhe sibe njengesivumelwano engasenza nabokhokho babo ngelanga engabamba ngalo isandla sabo, bona ngibakhuphe enarheni yeGibhide, ngombana akhenge bahlale esivumelwaneni sami, yeke ngalisa ukubatjheja,’ kutjho uJehova. 10  “ ‘Ngombana ngilesi isivumelwano engizosenza nendlu ka-Israyeli ngemva kwamalanga lawo,’ kutjho uJehova. ‘Ngizokufaka imithethwami emkhumbulwenabo, begodu ngizoyitlola neenhliziyweni zabo. Ngizokuba nguZimabo, bona bazokuba babantu bami. 11  “ ‘Akakho kibo ozokuthi esakhamuzini sekhabo nakumfowabo: “Kufuze wazi uJehova!” Ngombana boke bazongazi, ukusukela komncani ukuya komkhulu kibo. 12  Ngombana ngizokuba nesirhawu ezenzweni zabo zokungalungi, begodu angekhe ngisazikhumbula izono zabo.’ ” 13  Nakathi “isivumelwano esitjha,” wenze sakade sangasaba nomsebenzi. Nje-ke lokho okungasenamsebenzi nokuluphalako kuseduze nokutjhabalala.

Imitlolo Ephasi