Hebheru 7:1-28

  • UMelkizedeki, ikosi nomphristi ohlukileko (1-10)

  • Ubukhulu bobuphristi bakaKrestu (11-28)

    • UKrestu ukghona ukusindisa ngokupheleleko (25)

7  Ngombana uMelkizedeki lo, ikosi yeSalema, umphristi kaZimu oPhezukoke, wahlangana no-Abrahama abuya ukuyokubulala amakhosi, wambusisa,  u-Abrahama wamnikela kwetjhumi kwakho koke. Kokuthoma, ibizo lakhe litjhugululwe ngokuthi “iKosi yokuLunga,” begodu uyikosi yeSalema, okutjho, “iKosi yokuThula.”  Njengombana anganababa, anganamma, anganarhelo lokulandelana kwabokhokho, anganamlando wokubelethwa nokuhlongakala kwakhe, kodwana enziwe waba njengeNdodana kaZimu, uhlala amphristi ngokungapheliko.  Qalani-ke bona bekamkhulu kangangani umuntu lo, loyo u-Abrahama, ukhokho wethu, amnikela kwetjhumi okungcono khulu emnothwenakhe awuthumba epini.  Ngokuvumelana nomThetho, labo abavela emadodaneni kaLevi ababaphristi banomyalo wokubuthelela kwetjhumi okuvela ebantwini, okutjho kubafowabo, ngitjho nanyana abantwabo baziinzukulwana zaka-Abrahama.  Kodwana umuntu lo obekangaveli emndenini kaLevi wamukela kwetjhumi okuvela ku-Abrahama begodu wabusisa loyo obekaneenthembiso.  Nje-ke angekhe kwaphikwa ukuthi omncani ubusiswa ngomkhulu.  Ngakelinye ihlangothi babantu abafako abamukela kwetjhumi, kodwana ngakelinye, ngothileko okufakazwa ngaye bona uyaphila.  Kungatjhiwo nokobana ngitjho noLevi, owamukela kwetjhumi, ubhadele kwetjhumi ngo-Abrahama, 10  ngombana bekasesesizukulwana esizako sakakhokho wakhe lokha uMelkizedeki ahlangana naye. 11  Yeke nangabe ukuphelela bekufumaneka ngobuphristi bobuLevi (ngombana bebuyingcenye yomThetho owanikelwa abantu), alo-ke bekusatlhogekelani bona kuvele omunye umphristi okuthiwa ungokwendlela kaMelkizedeki ingasi ngendlela ka-Aroni? 12  Njengombana ubuphristi butjhugululwa, kuyatlhogeka bona nomThetho utjhugululwe. 13  Ngombana umuntu okutjhiwo izintwezi ngaye bekavela kenye ikoro, okungekho namunye wayo owakhe wasebenza e-aldareni. 14  Kusemtarini bona iKosethu ivela kwaJuda, kodwana uMosi akhenge atjho litho ngokuthi abaphristi bavela ekorweni leyo. 15  Lokhu kwaba semtarini khulu lokha nakuvela omunye umphristi onjengoMelkizedeki, 16  obe mphristi, ingasi ngefuneko engokomthetho esekelwe ekorweni yenyama, kodwana ngamandla wokuphila okungatjhabalalisekiko. 17  Ngombana kufakazwa ngaye kuthiwa: “Wena umphristi ngokungapheliko ngokwendlela kaMelkizedeki.” 18  Nje-ke, umyalo wangaphambilini ubekelwe ngeqadi ngombana uyabogaboga begodu uyabhalelwa. 19  Ngombana umThetho awukenzi litho laphelela, kodwana ukwethulwa kwethemba elingcono kwenze izinto zaphelela, ngalo sitjhidela kuZimu. 20  Godu, njengombana lokhu kungakhenge kwenziwe ngaphandle kokuthi kwenziwe isifungo 21  (kwamambala kunabantu ababe baphristi ngaphandle kwesifungo, kodwana lo ube mphristi ngesifungo esenziwe malungana naye ngiloyo owathi: “UJehova ufungile, begodu angekhe atjhugulule umkhumbulwakhe, ‘Wena umphristi ngokungapheliko’ ”), 22  uJesu ube siqinisekiso sesivumelwano esingcono. 23  Ngaphezu kwalokho, abanengi kwatlhogeka ukuthi babe baphristi ngokulandelana ngombana ukufa kwabavimbela bona baragele phambili babaphristi, 24  kodwana ngombana uragela phambili aphila ngokungapheliko, ubuphristi angekhe budluliselwe kwabanye. 25  Yeke ukghona nokubasindisa ngokupheleleko labo abatjhidela kuZimu ngaye, ngombana uhlala aphila bona abancengele. 26  Kuyafaneleka ngathi bona sibe nomphristi ophakemeko onjalo, othembekileko, onganamlandu, ongakasilaphazwa, ohlukaniswe nezoni, begodu ophakeme ukudlula izulu. 27  Ngokungafani nabaphristi abaphakemekwabo, yena akutlhogeki enze imihlatjelo qobe langa, kokuthoma ngebanga lezono zakhe bese kuba ngebanga lezono zabantu, ngombana wakwenza lokhu kwaba kanye kwaphela lokha nakazinikela bona abe mhlatjelo. 28  Ngombana umThetho ubeka amadoda anokubogaboga bona abe baphristi abaphakemeko, kodwana ilizwi lesifungo esifungwe ngemva komThetho libeka indodana, eyenziwe yaphelela ngokungapheliko.

Imitlolo Ephasi