Hebheru 6:1-20

  • Ragelani phambili ekuvuthweni (1-3)

  • Labo abawako babethela iNdodana esigodweni godu (4-8)

  • Qinisekisa ithemba lakho (9-12)

  • Ukuqiniseka kwesithembiso sakaZimu (13-20)

    • Isithembiso nesifungo sakaZimu asitjhugulukeki (17, 18)

6  Nje-ke, njengombana sesidlulile efundisweni esisekelo ngoKrestu, asirageleni phambili ngetjiseko ekuvuthweni, singabeki isisekelo godu, okutjho, ukutjhuguluka emisebenzini efileko nokukholwa kuZimu,  ifundiso yamabhabhadiso nokubekwa kwezandla, ukuvuswa kwabafileko nesahlulelo sasafuthi.  Sizokwenza lokhu, nangabe kwamambala uZimu uyavuma.  Ngombana ngokuphathelene nalabo ekhebakhanyiselwa nabanambithe isipho sezulwini sesihle nababe bahlanganyeli bommoya ocwengileko  begodu abanambithe ilizwi lakaZimu elihle namandla wephasi elizako,  kodwana abawileko, akukghoneki ukuthi bavuselelwe bona batjhuguluke godu, ngombana babethela iNdodana kaZimu esigodweni godu, bayembula bona ihlaziseke tjhatjhalazi.  Ngombana ihlabathi ifumana isibusiso kuZimu nayimunya amanzi wezulu eliyinela qobe bese iveze iintjalo ezilisizo kilabo elinyelwa bona.  Kodwana nayiveza ameva nekhula, iyahlobokwa begodu isengozini yokuqalekiswa, emaswapheleni izokutjhiswa.  Kodwana ngokuphathelene nani, bathandekako, siqiniseka ngezinto ezingcono, izinto ezihlobene nesindiso, ngitjho nanyana sikhuluma ngendlela le. 10  Ngombana uZimu akasingongakalungi bona angakhohlwa umsebenzenu nethando enilitjengise ebizweni lakhe ngokusiza abacwengileko nokuragela phambili nibasiza. 11  Kodwana sifisa bona ngamunye wenu akhuthale ngendlela efanako ukuze nibe nesiqinisekiso esizeleko sethemba bekube sekupheleni, 12  ukwenzela bona ningavilaphi, kodwana nibe balingisi balabo abazuza iinthembiso njengelifa ngokukholwa nangokubekezela. 13  Lokha uZimu nakenza isithembiso ku-Abrahama, njengombana bekangekhe afunge ngomunye omkhulu kunaye, wazifunga yena, 14  wathi: “Ngokuqinisekileko ngizokubusisa begodu ngokuqinisekileko ngizokwandisa.” 15  Nje-ke ngemva kobana u-Abrahama abekezele, wafumana isithembiswesi. 16  Ngombana abantu bafunga ngothileko ongaphezu kwabo, begodu isifungo sabo sisiphetho sananyana ngiyiphi ipikiswano, ngebanga lokuthi sisiqinisekiso esingokomthetho kibo. 17  Ngendlela efanako le, uZimu nakaqunta ukukwenza kube semtarini ukungatjhuguluki komnqophwakhe* eendlalifeni zesithembiso, wakuqinisekisa ngesifungo, 18  ukuze kuthi ngezinto ezimbili ezingatjhugululekiko okungekhe kwenzeka bona uZimu aleye amala ngazo, thina esibalekele esiphephelweni sifumane isikhuthazo esinamandla sokukakarela ethembeni elibekwe phambi kwethu. 19  Ithembeli linjenge-ankera yomphefumulo,* liqinisekile begodu lidzimelele, lingena ngaphakathi kwerharideni, 20  lapho kungene khona ngebanga lethu ihlahlandlela, uJesu, obe mphristi ophakemeko ngokungapheliko ngokwendlela kaMelkizedeki.

Imitlolo Ephasi

Heb 6:17  Namkha “kwesiluleko sakhe.”
Heb 6:19  Namkha “yokuphila kwethu.”