Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IBhayibheli ku-Inthanethi | NEW WORLD TRANSLATION OF THE HOLY SCRIPTURES (1984 EDITION)

Hebheru 5:1-14

OUTLINE OF CONTENTS

  • UJesu mkhulu emphristini ophakemeko omumuntu (1-10)

    • Ngokwendlela kaMelkizedeki (6, 10)

    • Ufunde ukulalela ekutlhageni (8)

    • Uyindlela yokusindiswa kwaphakade (9)

  • Isiyeleliso malungana nokungavuthwa (11-14)

5  Ngombana omunye nomunye umphristi ophakemeko othathwe hlangana nabantu ubekwe ngebanga labo phezu kwezinto ezihlobene noZimu, ukuze anikele ngezipho nangemihlatjelo ngebanga lezono.  Ukghona ukuzwelana* nabanganalwazi nalabo abaphambukako,* njengombana naye aqalana nokubogaboga kwakhe,  begodu ngebanga lalokho kufuze enze iminikelo ngebanga lezono zakhe njengombana enza ngezono zabantu.  Umuntu akathathi idumeli ngokuthanda kwakhe, kodwana ulifumana kwaphela nakabizwe nguZimu, njengombana bekunjalo ngo-Aroni.  Nje-ke uKrestu naye akhenge aziphazimulise ngokuba mphristi ophakemeko, kodwana uphazinyuliswe ngiloyo owathi kuye: “Wena uyindodanami; namhlanjesi ngibe nguyihlo.”  Njengombana godu athi kwenye indawo, “Wena umphristi ngokungapheliko ngokwendlela kaMelkizedeki.”  Hlangana nokuphila kwakhe kwephasini, uKrestu wancenga ngokusuka ehliziyweni, ngokulila okukhulu nangeenyembezi, kiloyo obekangakghona ukumsindisa ekufeni, begodu imithandazwakhe yaphendulwa ngebanga lokusaba kwakhe uZimu.  Ngitjho nanyana bekayindodana, wafunda ukulalela ezintweni atlhaga ngazo.  Ngemva kokuthi enziwe waphelela, ube yindlela yokusindiswa kwaphakade kibo boke abamlalelako, 10  ngombana ukhethwe nguZimu bona abe mphristi ophakemeko ngokwendlela kaMelkizedeki. 11  Kunengi esingakutjho ngaye, begodu kubudisi nokuhlathulula, ngombana senithathela kude ukuzwa. 12  Ngitjho nanyana ngesikhathesi bekufuze ngathana senibafundisi, nisatlhoga godu kube nomuntu onifundisa ukusuka ekuthomeni izinto ezisisekelo zomlayezo ocwengileko kaZimu, begodu senibuyele ekutlhogeni ibisi, ingasi ukudla okuqinileko. 13  Ngombana woke umuntu oragela phambili nokusela ibisi akakajayelani nelizwi lokulunga, ngombana umntwana omncani. 14  Kodwana ukudla okuqinileko kungekwabantu abavuthiweko, labo abathe ngokusebenzisa amandlabo wokuzwisisa bawabandulela ukuhlukanisa kokubili okuhle nokumbi.

Imitlolo Ephasi

Heb 5:2  Namkha “ukuba nesineke.”
Heb 5:2  Namkha “abonako.”