Hebheru 4:1-16

  • Ingozi yokungangeni ekuphumuleni kwakaZimu (1-10)

  • Isikhuthazo sokungena ekuphumuleni kwakaZimu (11-13)

    • Ilizwi lakaZimu liyaphila (12)

  • UJesu, umphristi ophakemeko omkhulu (14-16)

4  Njengombana isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe sisesekhona, asizitjhejeni bona singalahlekelwa sithembiswesi.  Nathi iindaba ezimnandi zamenyezelwa kithi, njengakibo; kodwana ilizwi abalizwako akhenge libazuzise, ngombana bebangakabunjaniswa kukholwa nalabo abalalela.  Ngombana thina esikholwako siyangena ekuphumuleni, njengombana atjho: “Yeke ngafunga ngithukuthele ngathi, ‘Angekhe bangene ekuphumuleni kwami,’ ” nanyana imisebenzakhe yaqedwa kusukela ekuthonyisweni kwephasi.  Kenye indawo watjho okulandelako malungana nelanga lekhomba: “Ngelanga lekhomba uZimu waphumula kiyo yoke imisebenzakhe,”  godu lapha uthi: “Angekhe bangene ekuphumuleni kwami.”  Yeke njengombana kusasalele abanye ukungena kikho, nalabo iindaba ezimnandi ezamenyezelwa kibo qangi akhenge bangene ngebanga lokungalaleli,  godu watshwaya ilanga elithileko ngokuthi ngemva kwesikhathi eside athi erhubweni lakaDavida, “Namhlanjesi”; njengombana kukhulunyiwe ngehla, “Namhlanjesi nangabe nilalela ilizwi lakhe, ningaqinisi iinhliziyo zenu.”  Ngombana nangabe uJotjhuwa wabarholela endaweni yokuphumula, uZimu bekangekhe ngemva kwalokho akhulume ngelinye ilanga.  Nje-ke abantu bakaZimu basalindelwe kuphumula kwesabatha. 10  Ngombana umuntu ongene ekuphumuleni kwakaZimu naye uphumulile emisebenzinakhe, njengombana noZimu aphumulile kweyakhe. 11  Yeke asenzeni koke okusemandlenethu bona singene ekuphumulenokho, ukwenzela bona kungabi nowela ekambweni efanako yokungalaleli. 12  Ngombana ilizwi lakaZimu liyaphila begodu linamandla, libukhali ukudlula isabula esika mahlangothi womabili, lihlaba bekuhlukane umphefumulo* nommoya,* amathambo* nomongo begodu likghona ukuhlukanisa imicabango neenhloso zehliziyo. 13  Ayikho indalo efihlekileko emehlwenakhe, kodwana zoke izinto zisebaleni begodu zembuliwe emehlweni waloyo esizoziphendulela kuye. 14  Njengombana sinomphristi ophakemeko omkhulu otjhinge ezulwini, uJesu iNdodana kaZimu, asibambeleleni ekumvumeni kwethu tjhatjhalazi. 15  Ngombana asinamphristi ophakemeko ongekhe azwelane nokubogaboga kwethu, kodwana sinaloyo owalingwa ngazo zoke iindlela njengathi, kodwana anganasono. 16  Yeke asitjhideleni esihlalweni somusa omkhulu ngetjhaphuluko yokukhuluma, bona sifumane isirhawu nomusa omkhulu bona usisize ngesikhathi esifaneleko.

Imitlolo Ephasi

Heb 4:12  Qala Ihlathululo.
Heb 4:12  Qala Ihlathululo.
Heb 4:12  NgesiGirigi “amalunga.”