Hebheru 3:1-19

  • UJesu mkhulu kunoMosi (1-6)

    • Zoke izinto zakhiwe nguZimu (4)

  • Isiyeleliso malungana nokungakholwa (7-19)

    • “Namhlanjesi nangabe nilalela ilizwi lakhe” (7, 15)

3  Ngebanga lalokho, bafowethu abacwengileko, bahlanganyeli bokubizwa* kwezulwini, cabangani ngompostoli nomphristi ophakemeko esimvumako—uJesu.  Wathembeka kiloyo ombekileko, njengombana noMosi bekanjalo kiyo yoke indlu kaZimu.  Nje-ke yena* uqalwa njengofanelwe yiphazimulo ukudlula uMosi, ngombana loyo owakha indlu udunyiswa ukudlula indlu ngokwayo.  Kwamambala, enye nenye indlu yakhiwe ngothileko, kodwana owakhe zoke izinto nguZimu.  Nje-ke uMosi bekasisebenzi esithembekileko kiyo yoke indlu kaZimu njengobufakazi bezinto ebezizokukhulunywa ngemva kwalokho,  kodwana uKrestu bekathembekile njengendodana phezu kwendlu kaZimu. Kwamambala siyindlwakhe nangabe sikakarele etjhaphulukwenethu yokukhuluma nethemba esizikhakhazisa ngalo bekube sekupheleni.  Yeke, njengombana ummoya ocwengileko utjho, “Namhlanjesi nangabe nilalela ilizwi lakhe,  ningaqinisi iinhliziyo zenu njengangesikhathi sokubangwa kwelaka elikhulu, nanjengangelanga lokulingwa emmangweni,  lapho abokhokho benu abangilinga khona, naphezu kokubona imisebenzami iminyaka ema-40. 10  Kungakho ngasinyenya isizukulwanesi bengathi: ‘Basolo baphambuka eenhliziyweni zabo begodu abakazazi iindlela zami.’ 11  Yeke ngafunga ngithukuthele ngathi: ‘Angekhe bangene ekuphumuleni kwami.’ ” 12  Yelelani, bafowethu, ngombana ngiyasaba ukuthi kungenzeka kinanyana ngubani wenu kwakheke ihliziyo embi enganakukholwa ngokutjhida kuZimu ophilako; 13  kodwana hlalani nikhuthazana qobe langa, ikani nakusengathiwa “Namhlanjesi,” ukuze kungabi namunye wenu owenziwa lukhuni mamandla akhohlisako wesono. 14  Ngombana kuhlekuhle siba bahlanganyeli bakaKrestu kwaphela nasikukakarela bekube sekupheleni ukuqiniseka ebesinakho ekuthomeni. 15  Njengombana kutjhiwo ukuthi, “Namhlanjesi nanilalela ilizwi lakhe, ningaqinisi iinhliziyo zenu njengangesikhathi sokubangwa kwelaka elikhulu.” 16  Ngombana bobani abezwako kodwana bambangela ilaka elikhulu? Kghani bekungasingilabo abaphuma eGibhide ngaphasi kwakaMosi na? 17  Ngaphezu kwalokho, uZimu wanyenyiswa bobani iminyaka ema-40? Kghani bekungasingilabo abonako, labo abafela emmangweni? 18  Wafunga kibobani ukuthi angekhe bangene ekuphumuleni kwakhe? Bekungasikilabo abangalaleliko na? 19  Nje-ke siyabona ukuthi bebangekhe bangene ngebanga lokungakholwa.

Imitlolo Ephasi

Heb 3:1  Namkha “besimemo.”
Heb 3:3  Kutjho, uJesu.