Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IBhayibheli ku-Inthanethi | NEW WORLD TRANSLATION OF THE HOLY SCRIPTURES (1984 EDITION)

Hebheru 2:1-18

OUTLINE OF CONTENTS

  • Tjheja ngaphezu kokujayelekileko (1-4)

  • Zoke izinto zibekwe ngaphasi kwakaJesu (5-9)

  • UJesu nabafowabo (10-18)

    • UMjameli oyiHloko wesindiswabo (10)

    • Umphristi ophakemeko onesirhawu (17)

2  Kungakho kutlhogeka bona sizitjheje ngaphezu kokujayelekileko izinto esizizwileko, ukuze singathomi sikhukhuleke.  Ngombana nangabe ilizwi elakhulunywa ngeengilozi laba ngeliqinisekileko, begodu koke ukweqa umthetho nesenzo sokungalaleli kwafumana isijeziso esivumelana nobulungiswa,  sizokuphunyurha njani nasiliselele isindiso ekulu kangaka? Ngombana yathoma ukukhulunywa ngeKosethu begodu yaqinisekiswa kithi ngilabo abayizwileko,  kukulapho uZimu ahlanganyela ekunikeleni ubufakazi ngeembonakaliso neemangaliso nemisebenzi yamandla ehlukahlukeneko nommoya ocwengileko wabiwa ngokuvumelana nentandwakhe.  Ngombana iphasi elizako esikhuluma ngalo, akakalibeki ngaphasi kweengilozi.  Kodwana kwenye indawo ufakazi othileko wathi: “Uyini umuntu bona umkhumbule, namkha indodana yomuntu bona uyitlhogomele?  Umenze waba phasana kuneengilozi; wamthwesa isihlohlo sephazimulo nedumo begodu wambeka phezu kwemisebenzi yezandla zakho.  Zoke izinto uzibeke ngaphasi kweenyawo zakhe.” Ngokubeka zoke izinto ngaphasi kwakhe, uZimu akhenge atjhiye litho lingasingaphasi kwakhe. Kodwana nje, asikabi ukubona zoke izinto zingaphasi kwakhe.  Kodwana siyambona uJesu, owenziwe waba phasana kuneengilozi, nje othweswe isihlohlo sephazimulo nedumo ngombana wafa, ukuze ngomusa omkhulu kaZimu anambithe ukufa ngebanga labo boke. 10  Ngombana bekufanele bona loyo zoke izinto ekungezakhe begodu ezibe khona ngaye, nakaletha amadodana amanengi ephazimulweni, kufuze enze uMjameli oyiHloko wesindiswawo aphelele ngokutlhaga. 11  Ngombana kokubili loyo ocwengisako nalabo abacwengiswako bavela koyedwa, begodu ngebangeli akananhloni ukubabiza ngokuthi bafowabo, 12  njengombana athi: “Ngizokumemezela ibizo lakho kubafowethu; hlangana nebandla ngizokudumisa ngengoma.” 13  Godu wathi: “Ngizokuthembela kuye.” Wathi godu: “Qala! Mina nabantwana engibaphiwe nguJehova.” 14  Nje-ke, njengombana ‘abantwana’ babahlanganyeli beengazi nenyama, ngokufanako naye wahlanganyela ezintweni ezifanako, ukuze kuthi ngokufa kwakhe atjhabalalise loyo oneendlela zokubangela ukufa, okunguDeveli, 15  begodu atjhaphulule boke ababe ziingqila zokusaba ukufa ukuphila kwabo koke. 16  Ngombana eqinisweni akasizi iingilozi, kodwana usiza abantwana baka-Abrahama.* 17  Nje-ke, bekufuze afane “nabafowabo” ngazo zoke iindlela, ukuze abe mphristi ophakemeko onesirhawu nothembekileko ezintweni ezimalungana noZimu, bona anikele umhlatjelo wokubuyisana ngebanga lezono zabantu. 18  Njengombana yena ngokwakhe atlhaga nakalingwako, uyakghona ukusiza labo abalingwako.

Imitlolo Ephasi

Heb 2:16  NgesiGirigi “imbewu ka-Abrahama.”