Hebheru 13:1-25

  • Isikhuthazo nokulotjhisa kwamaswaphela (1-25)

    • Ningakhohlwa ukwamukela iimvakatjhi (2)

    • Umtjhado awuhlonipheke (4)

    • Lalelani abadosa phambili (7, 17)

    • Nikelani umhlatjelo wokudumisa (15, 16)

13  Ragelani phambili nithandana njengamalunga womndeni.  Ningakhohlwa ukwamukela iimvakatjhi,* ngombana ngakho abanye bamukela iingilozi bangazi.  Ningabakhohlwa labo abasejele, njengokungathi nani nibotjhwe nabo, nalabo abatlhoriswako, njengombana nani nisemzimbeni wenyama.*  Umtjhado awuhlonipheke phakathi kwabo boke, nombhede womtjhado ungabi nokusilaphala, ngombana uZimu uzokwahlulela abantu abenza izenzo zomseme ezisisono* nabafebako.*  Indlelenu yokuphila ayingabi nalo ithando lemali, kukulapho naneliseka ngezinto ezikhona. Ngombana uthe: “Angekhe nginitjhiye, begodu angekhe nginilahle.”  Ukuze sibe nesibindi khulu sithi: “UJehova umsizami; angekhe ngisabe. Umuntu angangenzani?”  Khumbulani labo abadosa phambili phakathi kwenu, abakhulume ilizwi lakaZimu kini, begodu njengombana nicabangisisa ngomphumela wokuziphatha kwabo, nilingise ukukholwa kwabo.  UJesu Krestu akakatjhuguluki kusukela izolo nanamhlanjesi bekube phakade.  Ningadurhiswa ziimfundiso ezihlukahlukeneko nezirarako, ngombana kungcono bona ihliziyo iqiniswe ngomusa omkhulu kunangokudla,* okungabazuzisiko labo abadzimelele kikho. 10  Sine-aldara lapho labo abenza umsebenzi ocwengileko etendeni abanganalungelo lokudla kilo. 11  Ngombana imizimba yeenlwana, lezo iingazi zazo umphristi ophakemeko ebekangena nazo endaweni ecwengileko njengomnikelo wesono, itjhiselwa ngaphandle kwekampa. 12  Nje-ke, noJesu watlhaga ngaphandle kwesango ledorobho ukuze acwengise abantu ngeengazi zakhe. 13  Yeke, asitjhingeni kuye ngaphandle kwekampa, sithwele ihlazo alithwalako, 14  ngombana lapha asinalo idorobho elihlalako, kodwana silifuna ngetjiseko lelo elizako. 15  Ngaye asihlale sinikela uZimu umhlatjelo wokudumisa, okutjho, isithelo seendebe zethu ezivuma tjhatjhalazi ibizo lakhe. 16  Ngaphezu kwalokho, ningakukhohlwa ukwenza okuhle nokwabelana lokho eninakho nabanye, ngombana uZimu uthatjiswa khulu mihlatjelo enjalo. 17  Lalelani labo abadosa phambili hlangana nani begodu nizithobe, ngombana banelusile njengalabo abazoziphendulela, ukuze lokhu bakwenze ngethabo ingasi ngokububula, ngombana lokho bekuzonilimaza. 18  Ragelani phambili nisithandazela, ngombana sithemba bona sinonembeza othembekileko,* njengombana sifisa ukuziphatha ngokuthembeka ezintweni zoke. 19  Kodwana nginikhuthaza ngokukhethekileko bona nithandazele ukuthi ngibuyiselwe kini msinyana. 20  Nje-ke kwanga uZimu wokuthula, owavusa kwabafileko umelusi omkhulu wezimvu, iKosethu uJesu, ngeengazi zesivumelwano esingapheliko, 21  anganihlomisa ngayo yoke into ehle bona nenze intandwakhe, begodu ngoJesu Krestu enze kithi lokho okuthabisa khulu emehlwenakhe, iphazimulo ayibe kuye bekube phakade naphakade. Amen. 22  Nje-ke bafowethu, nginikhuthaza bona nililalele ngesineke ilizwi lesikhuthazweli, ngombana nginitlolele incwadi efitjhani. 23  Nginazisa ukuthi umfowethu uThimothi utjhatjhululiwe. Nakangeza msinyana, ngizabe nginaye nanginibonako. 24  Nilotjhise boke abadosa phambili hlangana nani nabo boke abacwengileko. Labo abaseTariyana bayanilotjhisa. 25  Umusa omkhulu awube nani noke.

Imitlolo Ephasi

Heb 13:2  Namkha “ukuba nomusa ebantwini abangaziwako.”
Heb 13:3  Namkha kungenzeka, “njengokungathi benitlhaga nabo.”
Heb 13:4  Qala Ihlathululo, “Izenzo zomseme ezisisono.”
Heb 13:4  NgesiGirigi kusetjenziswe ibizo eliqalisela emntwini otjhadileko oya emabhayini nomuntu angakatjhadi naye.
Heb 13:9  Kutjho, imithetho ephathelene nokudla.
Heb 13:18  NgesiGirigi “omuhle.”