Hebheru 12:1-29

  • UJesu, uMphelelisi wokukholwa kwethu (1-3)

    • Ilifu elikhulu labofakazi (1)

  • Ungakunyazi ukukhalinywa nguJehova (4-11)

  • Yenzela iinyawo zakho iindlela ezinqophileko (12-17)

  • Ukutjhidela phambi kweJerusalema lezulwini (18-29)

12  Nje-ke, ngombana sinelifu elikhulu kangaka labofakazi elisibhodileko, asilahle woke umthwalo nesono esisirareja lula, siwugijime ngokukghodlhelela umjarho obekwe phambi kwethu,  njengombana siqale ngetjiseko kuMjameli omKhulu noMphelelisi wokukholwa kwethu, uJesu. Ngebanga lethabo ebelibekwe phambi kwakhe wakghodlhelela isigodo sokuhlunguphazwa,* wangaba nendaba nokuhlaziswa, wahlala ngesidleni sesihlalo sobukhosi sakaZimu.  Kwamambala, cabangisisani khulu ngaloyo okghodlhelele ikulumo enjalo ephikisako yezoni elimaza zona, ukuze ningadinwa begodu niphele amandla.  Ekulweni kwenu nesonweso, nisengakalwi bekube sezingeni lokobana kuphalake iingazi zenu.  Senisikhohlwe tjhira, isikhuthazo esithi nimadodana, nasithi: “Ndodanami, ungasinyazi isiyalo esivela kuJehova, namkha uphele amandla nawulungiswa nguye;  ngombana uJehova uyabakhalima labo abathandako, eqinisweni, ujezisa* nanyana ngubani amamukela njengendodana.”  Kufuze nikghodlhelele ngombana leyo yingcenye yokuyalwa kwenu. UZimu uniphatha njengamadodana. Ngombana ngiyiphi indodana engakhalinywa nguyise?  Kodwana nangabe akhenge nihlanganyele noke ekufumaneni isiyalwesi, nimavezandlebe, ingasi amadodana.  Ngaphezu kwalokho abobaba bethu benyama bebajayele ukusikhalima, sabahlonipha. Akukafuzi na sizithobe khulu kuBaba owasikhetha ngommoya ocwengileko begodu siphile? 10  Ngombana basikhalima isikhatjhana ngokuvumelana nalokho ebekubonakala kukuhle kibo, kodwana yena wenza lokho bona kuzuze thina ukuze sihlanganyele ekucwengekeni kwakhe. 11  Kuliqiniso, akukho ukukhalinywa okubonakala kuthabisa kwanjesi, kodwana kubuhlungu;* nanyana kunjalo ngemva kwalokho labo ababandulwe ngikho kubalethela isithelo sokuthula esikulunga. 12  Nje-ke qinisani izandla ezirephelelako namadolo abogabogako, 13  niragele phambili nenzela iinyawo zenu iindlela ezinqophileko ukuze okurholopheleko kungathuweleli, kunalokho, kulatjhwe. 14  Lwelani ukuba nokuthula nabantu boke, nokucwengeka okunganamuntu ozokubona iKosi ngaphandle kwakho. 15  Tjhejani bona kungabi namunye obhalelwa kufumana umusa omkhulu kaZimu, ukuze kungabi nomrabhu onetjhefu ovelako ubangele imiraro begodu abanengi basilaphazwe ngiwo; 16  tjhejani nokobana hlangana nani lapho kungabi nowenza izenzo zomseme ezisisono* namkha ongazihloniphi izinto ezicwengileko, njengo-Esewu, owathengisa amalungelwakhe wobuzibulo ngesidlo sinye. 17  Ngombana niyazi bona ngemva kwalokho nasekafuna ukuzuza isibusiso njengelifa, wadinywa sona; ngombana nanyana alinga ngamandla ukutjhugulula umkhumbulo* ngeenyembezi, kwaba lilize. 18  Ngombana akhenge nitjhidele kokuthileko okuthintekako nokutjhiswe ngomlilo, nefwini elinzima nebumnyameni obukhulu nesiwuruwurwini, 19  nekubethweni kwebhorompita nephimbweni elikhuluma amezwi, okwathi nabalizwako, abantu barabhela bona kungasakhulunywa litho kibo. 20  Ngombana akhenge bawujamele umyalo othi: “Ngitjho nanyana kungaba silwana esithinta intaba, kufuze sikghadlhwe ngamatje.” 21  Godu isibonakaliswesi besithusa khulu kangangobana uMosi wathi: “Ngiyasaba begodu ngiyahlengezela.” 22  Kodwana senitjhidele eNtabeni yeZiyoni nedorobheni lakaZimu ophilako, iJerusalema lezulwini, nematjhumini weenkulungwana zeengilozi 23  ezibuthene ndawonye, nebandleni lezibulo elitloliswe ezulwini, nakuZimu umaHluleli wabo boke, nekuphileni kwabalungileko ababelethwe ngommoya ocwengileko abenziwe baphelela, 24  nakuJesu umlamuli wesivumelwano esitjha, neengazini ezifafaziweko, ezikhuluma ngcono kuneengazi zaka-Abela. 25  Yelelani bona ningabhali ukulalela loyo okhulumako.* Ngombana nangabe labo abasephasini abala ukulalela loyo onikela isiyeleliso esivela kuZimu akhenge baphunyurhe, kangangani-ke ngathi, angeze saphunyurha nasifulathela loyo okhuluma avela ezulwini! 26  Mhlokho ilizwi lakhe lasikinya iphasi, kodwana nje uthembisile wathi: “Godu angekhe ngisasikinya iphasi kwaphela kodwana ngizokusikinya nezulu.” 27  Nje-ke ilizwi elithi “godu” litjengisa ukususwa kwezinto ezisikinyiweko, izinto ezenziweko, bona izinto ezingakasikinywa zisale. 28  Njengombana sizokufumana umBuso ongeze wasikinywa, asirageleni phambili samukela umusa omkhulu, ngawo esizokunikela kuZimu umnikelo owamukelekako womsebenzi ocwengileko ngokusaba nangehlonipho. 29  Ngombana uZimethu mlilo otjhabalalisako.

Imitlolo Ephasi

Heb 12:2  Qala Ihlathululo.
Heb 12:6  Namkha “uritha.”
Heb 12:11  Namkha “kubangela isizi.”
Heb 12:16  Qala Ihlathululo, “Izenzo zomseme ezisisono.”
Heb 12:17  Kutjho, umkhumbulo kayise.
Heb 12:25  Namkha “ningenzi izaba kiloyo okhulumako.”