Hebheru 10:1-39

  • Imihlatjelo yeenlwana ayisebenzi (1-4)

    • UmThetho, isithunzi (1)

  • Umhlatjelo kaKrestu wenziwe kanye kwaphela (5-18)

  • Indlela etja nephilako yokungena (19-25)

    • Singakuliseleli ukuhlangana kwethu (24, 25)

  • Isiyeleliso malungana nokwenza isono ngabomu (26-31)

  • Isibindi nokukholwa kokukghodlhelela (32-39)

10  Njengombana umThetho unesithunzi sezinto ezihle ezizako, kodwana ingasi zona ngokwazo, angekhe wenza labo abatjhidelako bona baphelele ngemihlatjelo efanako esolo inikelwa qobe mnyaka.  Ngathana bekunjalo, kghani bekungekhe kwaliswa ukunikelwa kwemihlatjelo? Ngombana labo abanikela umsebenzi ocwengileko abahlanzwe kanye bebangekhe basazizwa banezono.  Ngokuphambene nalokho, imihlatjelo le isikhumbuzo sezono qobe mnyaka,  ngombana akukghoneki bona iingazi zeenkunzi nezeembuzi zisuse izono.  Yeke nakeza ephasini, wathi kuZimu: “ ‘Akhenge uyifune imihlatjelo neminikelo, kodwana ungilungiselele umzimba.  Akhenge uyamukele iminikelo yokutjhiswa epheleleko neminikelo yesono.’  Nje-ke ngathi: ‘Qala! Ngizile (emsongweni kutloliwe ngami) ukuzokwenza intando yakho, Zimu.’ ”  Ngemva kokuthoma ngokuthi: “Akhenge uyifune namkha uyamukele imihlatjelo neminikelo, iminikelo yokutjhiswa epheleleko neminikelo yesono”—imihlatjelo enikelwa ngokomThetho—  wathi godu: “Qala! Ngizile ukuzokwenza intando yakho.” Uphelisa okungekokuthoma ukuze athomise okungekwesibili. 10  ‘Ngentando’ le sicwengisiwe ngomnikelo womzimba kaJesu Krestu kube kanye kwaphela. 11  Godu, umphristi ngamunye ujama endawenakhe qobe langa bona anikele umsebenzi ocwengileko begodu enze umhlatjelo ofanako kanengi, umhlatjelo ongeze wasusa izono ngokupheleleko. 12  Kodwana umuntu lo wanikela ngomhlatjelo munye ngebanga lezono kwaba kanye, wahlala ngesidleni sakaZimu, 13  kusukela lapho ulinde bekube kulapho izitha zakhe zibekwa njengesinabelo seenyawo zakhe. 14  Ngombana kungomhlatjelo munye enze ngawo bona labo abacwengiswako baphelele ngokungapheliko. 15  Ngaphezu kwalokho, nommoya ocwengileko uyafakaza kithi, ngombana ngemva kobana uthe: 16  “ ‘Lesi sivumelwano engizosenza nabo ngemva kwamalanga lawo,’ kutjho uJehova. ‘Ngizokufaka imithethwami eenhliziyweni zabo, ngizoyitlola nemikhumbulwenabo.’ ” 17  Godu uthi: “Angekhe ngisazikhumbula izono zabo nezenzo zabo zokungabi namthetho.” 18  Lapho kunokulitjalelwa kwalokhu, awusekho umnikelo wesono. 19  Nje-ke bafowethu, njengombana sinesibindi sokusebenzisa indlela yokungena endaweni ecwengileko ngeengazi zakaJesu, 20  asivulele yona njengendlela etja nephilako ngokudlula erharidenini, eliyinyamakhe, 21  begodu njengombana sinomphristi obabazekako owengamele indlu kaZimu, 22  asitjhideleni kuZimu ngeenhliziyo ezithembekileko nangokukholwa okupheleleko, iinhliziyo zethu zifafazwe zahlwengeka kunembeza omumbi nemizimbethu ihlanzwe ngamanzi ahlwengileko. 23  Asikubambeni ngokuqinileko ukulivuma tjhatjhalazi ithemba lethu ngaphandle kokutekateka, ngombana loyo othembisileko uthembekile. 24  Asicabangelaneni ukuze sivuselelane ithando nemisebenzi emihle, 25  singakuliseleli ukuhlangana kwethu ndawonye, njengombana abanye banomukghwa loyo, kodwana sikhuthazane, khulukhulu njengombana nibona ilanga litjhidela. 26  Ngombana nasenza isono ngabomu ngemva kobana sesamukele ilwazi elinembileko leqiniso, awusekho umhlatjelo wezono oseleko, 27  kodwana kunokulindela okuthileko okuthusako kwesahlulelo nelaka elivuthako elizokuphelisa abaphikisako. 28  Nanyana ngubani odelela umThetho kaMosi ufa ngaphandle kokurhawukelwa ngobufakazi bababili namkha abathathu. 29  Nicabanga bona sikhulu kangangani-ke isijeziso esifanele umuntu ogadange iNdodana kaZimu noziqale njengezijayelekileko iingazi zesivumelwano acwengiswa ngazo, nothukuthelise ummoya womusa omkhulu ngokudelela? 30  Ngombana siyamazi owathi: “Ngekwami ukuphindisela; ngizokubuyisela.” Godu: “UJehova uzokwahlulela abantu bakhe.” 31  Kuyinto esabekako ukuwela ezandleni zakaZimu ophilako. 32  Ngalokho, ragelani phambili nikhumbula amalanga waphambilini, okwathi ngemva kobana senikhanyiselwe, nakghodlhelela ukulwa okukhulu ngokutlhaga. 33  Ngezinye iinkhathi bekubukiswa ngani tjhatjhalazi ngokunithuka nangokunenza nibe lisizi, ngezinye iinkhathi nahlanganyela nalabo ebebaqalene nobujamobo. 34  Ngombana nabarhawukela labo abasejele begodu nakwamukela ngethabo ukudlelezelwa izinto zenu, nazi ukuthi nina ninokungcono khulu nokungapheliko. 35  Yeke, ningakulahli ukuba nesibindi kwenu, enizokunikelwa umvuzo onothileko ngebanga lakho. 36  Ngombana nitlhoga ukukghodlhelela, ukuze ngemva kobana senenze intando kaZimu, nifumane ukuzaliseka kwesithembiso. 37  Kusele “isikhathi esincani khulu” begodu “ozako uzokufika, angekhe ariyade.” 38  “Kodwana olungileko wami uzokuphila ngebanga lokukholwa,” begodu “nakahlehla isinyava, angithabi ngaye.” 39  Nje-ke asisimihlobo yabantu ebuyela emuva ekutjhatjalalisweni, kodwana simihlobo yabantu ekholwako bona kusindiswe ukuphila kwethu.

Imitlolo Ephasi