Hebheru 1:1-14

  • UZimu ukhuluma ngeNdodanakhe (1-4)

  • INdodana ingaphezu kweengilozi (5-14)

1  Eenkhathini ezidlulileko uZimu wakhuluma nabokhokho bethu ngabaphorofidi iinkhathi ezinengi nangeendlela ezinengi.  Kwanjesi ekupheleni kwemihla le ukhulume nathi ngeNdodana, leyo ayibeke bona ibe yindlalifa yazo zoke izinto begodu ngayo wenze iphasi.  Yona isibonakaliso sephazimulo kaZimu nomfanekiso wamambala wobuyena bakhe, isekela zoke izinto ngelizwi lamandlayo. Ngemva kobana ihlanze izono zethu, yahlala ngesidleni sakaZimu omKhulu endaweni ephakemeko.  Yeke ibe ngcono kuneengilozi kangangobana izuze njengelifa ibizo elihle khulu kunelazo.  Ngokwesibonelo, ngiyiphi ingilozi uZimu akhe athi kiyo: “Uyindodanami; namhlanjesi ngibe nguyihlo”? Wathi godu: “Ngizokuba nguyise, yena uzokuba yindodanami”?  Nakathumela iZibulo lakhe ephasini godu, wathi: “Zoke iingilozi zakaZimu azimkhothamele.”  Godu wathi ngeengilozi: “Wenza iingilozi zibe mimoya, neenceku zakhe zibe lilangabi lomlilo.”  Kodwana malungana neNdodana, uthi: “UZimu usihlalo sakho sobukhosi bekube phakade naphakade, nentonga yomBuswakho yintonga yokulunga.*  Uthande ukulunga, wazonda ukungabi namthetho. Kungakho uZimu, uZimakho akuzese ngamafutha wokuthaba ukudlula abalingani bakho.” 10  Godu: “Ekuthomeni, Kosi, ubeke iinsekelo zephasi, nomkayi umsebenzi wezandla zakho. 11  Zona zizokutjhabalala, kodwana wena uzokusolo unjalo; begodu njengesambatho, zizokuluphala, 12  uzozibhinca njengesambatho eside, begodu zizokutjhentjhwa njengesambatho. Kodwana wena usolo unjalo, neminyakakho angeze yafika ekupheleni.” 13  Kodwana ngiyiphi ingilozi akhe athi ngayo: “Hlala ngesidleni sami bekube kulapho ngibeka amanabakho abe sisenabelo seenyawo zakho”? 14  Kanti zoke azisimimoya eyenza umsebenzi ocwengileko, ethunyelwe ukusiza labo abazokuzuza isindiso njengelifa?

Imitlolo Ephasi

Heb 1:8  Namkha “yobulungiswa.”