Galatiya 6:1-18

  • Thwalisanani imithwalo (1-10)

    • Okutjalwako kuvunwa khona (7, 8)

  • Ukusoka akusizi ngalitho (11-16)

    • Indalo etja (15)

  • Isiphetho (17, 18)

6  Bafowethu, ngitjho nanyana umuntu angathatha igadango elingakalungi angakatjheji, nina eninqotjhiswa mmoya lingani ukumlungisa ngommoya ophasi. Kodwana nizitjheje, ngombana ngisaba ukuthi nani ningalingeka.  Ragelani phambili nokuthwalisana imithwalo, ngokwenza njalo nizokuzalisa umthetho kaKrestu.  Ngombana umuntu nakazitjela ukuthi ulilitho khisibe akasililitho, uyazikhohlisa.  Kodwana omunye nomunye akahlole lokho yena akwenzako, begodu uzokuba nebanga lokuthaba malungana naye ayedwa, ingasi ngokuzimadanisa nomunye umuntu.  Ngombana omunye nomunye uzozithwalela umthwalwakhe.  Ngaphezu kwalokho, nanyana ngubani ofundiswa* ilizwi akahlanganyele kizo zoke izinto ezihle naloyo onikela ifundiso enjalo.*  Ningadurhiswa: UZimu akahlekwa ubudlhadlha. Lokho umuntu akutjalako, uzokuvuna khona;  loyo otjala ngombono wenyama uzokuvuna ukonakala okuvela enyamenakhe, kodwana loyo otjala ngombono wommoya uzokuvuna ukuphila okungapheliko okuvela emmoyeni.  Ngalokho singalisi ukwenza okuhle, ngombana ngesikhathi esifaneleko sizokuvuna nangabe asidinwa.* 10  Nje-ke, nasisesenethuba,* asenzeni okuhle kibo boke, kodwana khulukhulu kilabo abahlobene nathi ekukholweni. 11  Qalani ukuthi nginitlolele ngamaledere amakhulu kangangani ngesandla sami. 12  Boke labo abafuna ukuziveza babahle enyameni* ngibo abalinga ukunikatelela ukuthi nisokwe, benza lokhu kwaphela bona babalekele ukuhlunguphazwa ngebanga lesigodo sokuhlunguphazwa* sakaKrestu. 13  Ngombana nalabo abasokwako abakwenzi okutjhiwo mThetho, kodwana bafuna nina nisokwe ukuze babe nebanga lokuzikhakhazisa ngenyamenu. 14  Kodwana mina ngifisa ukungazikhakhazisi, ngaphandle kokuzikhakhazisa ngesigodo sokuhlunguphazwa* seKosethu uJesu Krestu, ngaye iphasi libulewe* malungana nami begodu nami malungana nephasi. 15  Ngombana ukusokwa nokungasokwa akutjho litho, kodwana okuqakathekileko yindalo etja. 16  Malungana nabo boke labo abakhamba ngokuhlelekileko ngomthetho wokuziphatha lo, ukuthula nomusa akube phezu kwabo, iye, phezu kwaka-Israyeli kaZimu. 17  Kusukela nje akungabi namuntu ongitshwenyako, ngombana emzimbenami nginamatshwayo wokuthi ngisigqila sakaJesu. 18  Umusa omkhulu weKosethu uJesu Krestu ube nommoya eniwutjengisako, bafowethu. Amen.

Imitlolo Ephasi

Gal 6:6  Namkha “ofundiswa ngomlomo.”
Gal 6:6  Namkha “ifundiso yomlomo enjalo.”
Gal 6:9  Namkha “asipheli amandla.”
Gal 6:10  NgesiGirigi “ngesikhathi esibekiweko.”
Gal 6:12  Namkha “abafuna ukubonakala babahle ngaphandle.”
Gal 6:12  Qala Ihlathululo.
Gal 6:14  Qala Ihlathululo.
Gal 6:14  Namkha “libulawelwe esigodweni.”