Galatiya 5:1-26

  • Itjhaphuluko yamaKrestu (1-15)

  • Ukukhamba ngommoya (16-26)

    • Imisebenzi yenyama (19-21)

    • Iinthelo zommoya (22, 23)

5  Ngombana uKrestu wasitjhaphulula bona sithabele itjhaphuluko enjalo. Yeke, qinani, ningavumi ukungeniswa godu ejogeni lobugqila.  Qalani! Mina Powula ngiyanitjela ukuthi nangabe niyasokwa, uKrestu angekhe abe lisizo kini.  Godu ngifakaza kiwo woke umuntu osokwako ukuthi ubophekile ukwenza koke okutjhiwo mThetho.  Nihlukaniswe noKrestu, nina enilinga bona kuthiwe nilungile ngomthetho; ningaphandle komusakhe omkhulu.  Ngombana thina, ngommoya silindele ngetjiseko ukulunga esinethemba lokukufumana ngokukholwa.  Ngombana ebunyeni noKrestu ukusoka namkha ukungasoki akutjho litho, kodwana ukukholwa okusebenza ngethando ngikho okuqakathekileko.  Benigijima kuhle. Ngubani onikhandele bona niragele phambili nilalela iqiniso?  Ifundiso yalabo abanikhandelako ayiveli kiloyo onibizako.  Isibiliso esincani sibilisa ihlama yoke. 10  Ngiyaqiniseka ukuthi nina enimunye neKosi angekhe nicabange ngenye indlela; kodwana loyo onitshwenyako, nanyana kungaba ngubani, uzokufumana isahlulelo esimfaneleko. 11  Nangabe mina bafowethu ngisatjhumayela ukusokwa, kubayini ngisahlunguphazwa? Nakunjalo isiqabo sesigodo sokuhlunguphazwa* sesisusiwe. 12  Ngifisa ngasuthi abantu abalinga ukunitshwenya bangaziphakula.* 13  Nabizelwa etjhaphulukweni bafowethu; kwaphela ningasebenzisi itjhaphuluko le njengethuba lokulandela iimfiso zenyama, kodwana ngethando yibani ziingqila zomunye nomunye. 14  Ngombana umThetho woke uzaliswe* ngomyalo munye othi: “Kufuze uthande umakhelwanakho njengombana uzithanda wena.” 15  Nangabe nihlala nilimazana begodu nisahlelana, yelelani bona ningatjhabalalisani. 16  Kodwana ngithi: Ragelani phambili nikhamba ngeenqophiso zommoya, angekhe nenze iimfiso zenyama. 17  Ngombana inyama ilwisana nommoya esifisweni sayo, nommoya ulwisana nenyama; koke lokhu kuyaphikisana, kangangobana zona kanye izinto enifuna ukuzenza anizenzi. 18  Ngaphezu kwalokho, nangabe ninqotjhiswa mmoya, anisingaphasi komthetho. 19  Nje-ke imisebenzi yenyama ibonakala kuhle, zizenzo zomseme ezisisono,* kusilaphala, kukwenza amanyala ungabi neenhloni,* 20  kulotjha iinthombe, bungoma,* bubutha, kukulwa, sikhwele, yitukuthelo, kuphikisana, kukwahlukana, kukwenza iintlamu zokuhlubuka, 21  mumona, budakwa, minyanya engalawulekiko, nezinye izinto ezifana nalezi. Nginiyelelisa kusesengaphambili ngezintwezi, ngendlela esenginiyelelise ngayo, ukuthi labo abenza izinto ezinjalo angekhe bawuzuze njengelifa umBuso kaZimu. 22  Ngakelinye ihlangothi, iinthelo zommoya zilithando, ithabo, ukuthula, ukubekezela, umusa, ubuhle, ukukholwa, 23  ukuba nommoya ophasi, ukuzibamba. Awukho umthetho olwisana nezinto ezinjalo. 24  Labo abangebakaKrestu Jesu bayibethele esigodweni inyama kuhlanganise neenkanuko neemfiso zayo. 25  Nangabe siphila ngommoya, godu asirageleni phambili sikhamba ngokufaneleko ngommoya. 26  Asingaziphakamisi, sivuse ukuphalisana, simonakalelane.

Imitlolo Ephasi

Gal 5:11  Qala Ihlathululo.
Gal 5:12  Namkha “baziphakule; babe baphakulwa,” ngokunjalo bangasakufanelekeli ukulalela wona kanye umthetho ebebawusekela.
Gal 5:14  Namkha kungenzeka, “urhunyezwa.”
Gal 5:19  NgesiGirigi yi-por·neiʹa. Qala Ihlathululo.
Gal 5:19  NgesiGirigi, a·selʹgei·a. Qala Ihlathululo.
Gal 5:20  Namkha “buloyi.”