Galatiya 4:1-31

  • Aniseseziingqila, kodwana nimadodana (1-7)

  • Ukutshwenyeka kwakaPowula ngamaGalatiya (8-20)

  • UHagari noSara: iimvumelwano ezimbili (21-31)

    • IJerusalema laphezulu, lingummethu, litjhaphulukile (26)

4  Nje-ke ngithi lokha indlalifa nayisesemntwana omncani, ayikahluki esigqileni, nanyana iyikosi yezinto zoke,  kodwana ingaphasi kwabaphathi nabatlhogomeli bekube lilanga elibekwe nguyise kusesengaphambili.  Nathi ngokufanako, nasisesebantwana, besigqilazwe zizinto zobuntwana zephasi.  Kodwana nakuphela isikhathi esibekiweko, uZimu wathumela iNdodanakhe, eyabelethwa mfazi begodu ebeyingaphasi komthetho,  bona itjhaphulule labo abangaphasi komthetho ngokubathenga, ukuze sifumane ukumbelekelwa njengamadodana.  Nje-ke ngombana nimadodana, uZimu uthumele ummoya weNdodanakhe eenhliziyweni zethu, wona uyarhuwelela uthi: “Abha,* Baba!”  Nje-ke aniseseziingqila kodwana nimadodana; yeke nanimadodana, godu niziindlalifa ngoZimu.  Nanyana kunjalo, ngesikhathi ningakamazi uZimu, benigqilazwe bozimu bamala.  Kodwana njengombana senazi uZimu, namkha, senaziwa nguZimu, kuza njani bona nibuyele ezintweni zobuntwana ezibogabogako nezililize, nifune ukuba ziingqila zazo godu? 10  Ngokutjheja okukhulu, nihlonipha amalanga neenyanga neenkhathi neminyaka. 11  Ngiyanithukwela, ukuthi ngasuthi ngidlale ngamandlami kini. 12  Ngiyanirabhela bafowethu, yibani njengami, ngombana nami khengaba njengani. Akukho okumbi eningenze khona. 13  Kodwana niyazi ukuthi bekukugula enyameni okwangenza ngafumana ithuba lokumemezela iindaba ezimnandi kini. 14  Nanyana ubujamo bepilwami bebusilingo kini, azange ningidelele namkha ninginyenye;* nangamukela njengengilozi kaZimu, njengoKrestu Jesu. 15  Liphi ithabo ebeninalo? Ngombana ngiyafakaza ukuthi, ukube bekukghoneka, benizokugobhodlha amehlwenu ninginikele wona. 16  Nje-ke, kghani sengibe linaba lenu ngombana nginitjela iqiniso? 17  Banetjisakalo yokunithumbela kibo, kodwana lokho abakwenzi ngomnqopho omuhle; bafuna ukunihlukanisa nami, ukuze nibe netjisakalo yokulandela bona. 18  Nanyana kunjalo, kuhle ngaso soke isikhathi bona othileko anifune ngetjiseko ngomnqopho omuhle begodu ingasi nanginani kwaphela, 19  bantwanyana bami, enginemirhelo ngani godu bekube kulapho uKrestu akheka kini. 20  Okwanjesi ngifisa ngathana ngingaba nani, ngikhulume ngendlela ehlukileko, ngombana niyangirara. 21  Akheningitjele nina enifuna ukuba ngaphasi komthetho: Aniwuzwa umThetho na? 22  Ngokwesibonelo, kutloliwe ukuthi u-Abrahama waba namadodana amabili, enye ngomntazana osisebenzi enye ngomfazi otjhaphulukileko;* 23  kodwana loyo owabelethwa mntazana osisebenzi wabelethwa ngendlela engokwemvelo* kwathi loyo owabelethwa ngomfazi otjhaphulukileko wabelethwa ngesithembiso. 24  Izintwezi zingathathwa njengedrama engokomfanekiso; ngombana abafazaba bajamele iimvumelwano ezimbili, esinye ngeseNtabeni yeSinayi, esibeletha abantwana bobugqila, esinguHagari. 25  Nje-ke uHagari ujamele iSinayi, intaba ese-Arabhiya, ufanekisela iJerusalema lanamhlanjesi, ngombana lisebugqileni nabantwabalo. 26  Kodwana iJerusalema laphezulu litjhaphulukile, begodu lingummethu. 27  Ngombana kutloliwe ukuthi: “Thaba, wena mfazi oyinyumba; rhuwelela ngethabo, wena mfazi onganamirhelo; ngombana abantwana bomfazi olahliweko babe banengi kunebaloyo onendoda.” 28  Nje-ke nina bafowethu, nibantwana besithembiso njengo-Isaka. 29  Kodwana njengesikhathineso loyo owabelethwa ngokwemvelo* wathoma ukutlhorisa loyo obelethwe ngommoya, nanamhlanjesi kwenzeka okufanako. 30  Nanyana kunjalo, uthini umtlolo? “Qotha umntazana osisebenzi nendodanakhe, ngombana indodana yomntazana osisebenzi angekhe ibe yindlalifa nendodana yomfazi otjhaphulukileko.” 31  Nje-ke bafowethu, asisibantwana bomntazana osisebenzi, kodwana bomfazi otjhaphulukileko.

Imitlolo Ephasi

Gal 4:6  Libizo lesiHebheru namkha lesi-Aramu elitjho ukuthi “Baba.”
Gal 4:14  Namkha “ningikhafulele.”
Gal 4:22  Kutjho, umfazi ongasisigqila.
Gal 4:23  NgesiGirigi “engokwenyama.”
Gal 4:29  NgesiGirigi “ngokwenyama.”