Galatiya 3:1-29

  • Imisebenzi yomThetho imadaniswa nokukholwa (1-14)

    • Abalungileko bazokuphila ngokukholwa (11)

  • Isithembiso saka-Abrahama akhenge size ngomThetho (15-18)

    • Isizukulwana saka-Abrahama, uKrestu (16)

  • Umsuka nomnqopho womThetho (19-25)

  • Amadodana kaZimu ngokukholwa (26-29)

    • Abantwana baka-Abrahama, ngilabo ekungebakaKrestu (29)

3  Maye maGalatiya anganangqondo! Ngubani onilethe ngaphasi komthelela omumbi lo, nina ebeninoJesu Krestu owabonakaliswa phambi kwenu tjhatjhalazi njengobethelwe esigodweni?  Ngifuna ukunibuza into yinye nasi: Nafumana ummoya ngemisebenzi yomthetho namkha ngebanga lokukholelwa kilokho enakuzwako?  Aninangqondo na? Ngemva kobana nithome ngokukhamba ngokuvumelana nommoya, niqedelela ngokukhamba ngokuvumelana nenyama na?  Natlhaga kangaka nitlhagela ilize na? Nangabe kwamambala natlhagela ilize.  Nje-ke, ingakghani loyo oninikela ummoya enze nemisebenzi yamandla hlangana nani wenza lokho ngebanga lemisebenzi yomthetho namkha ngebanga lokukholwa kwenu kilokho enikuzwileko?  Njengombana u-Abrahama “akholwa kuJehova, begodu waqalwa njengolungileko.”  Ngokuqinisekileko niyazi ukuthi ngilabo abanamathela ekukholweni abamadodana ka-Abrahama.  Nje-ke umtlolo, ubona kusesengaphambili ukuthi uZimu uzokuthi abantu beentjhaba balungile ngebanga lokukholwa, wabikezela iindaba ezimnandi ku-Abrahama, wathi: “Ngawe zoke iintjhaba zizokubusiswa.”  Labo ababambelele ekukholweni bayabusiswa kunye no-Abrahama, egade anokukholwa. 10  Boke abathembele emisebenzini yomthetho baqalekisiwe, ngombana kutloliwe kwathiwa: “Uqalekisiwe woke umuntu ongahlali kizo zoke izinto ezitlolwe emsongweni womThetho ngokuzenza.” 11  Ukungezelela kilokho, kusemtarini ukuthi ngomthetho akekho ekuthiwa ulungile kuZimu, ngombana “olungileko uzokuphila ngebanga lokukholwa.” 12  Nje-ke umThetho awukasekelwa ekukholweni. Kunalokho, “nanyana ngubani owenza izintwezi uzokuphila ngebanga lazo.” 13  UKrestu wasithenga, asitjhaphulula esiqalekisweni somThetho ngokuthi abe siqalekiso esikhundleni sethu, ngombana kutloliwe kwathiwa: “Uqalekisiwe woke umuntu ophanyekwa esigodweni.” 14  Lokhu kwenzeka bona isibusiso saka-Abrahama siye eentjhabeni ngoKrestu Jesu, ukuze sifumane ummoya othenjisiweko ngebanga lokukholwa kwethu. 15  Bafowethu, ngikhuluma ngisebenzisa umfanekiso ojayelekileko ebantwini: Nasele isivumelwano siqinisekisiwe, ngitjho nanyana siqinisekiswe mumuntu, akekho ongasiphelisa namkha ongangezelela okuthileko kiso. 16  Nje-ke iinthembiso zatjelwa u-Abrahama nabantwana bakhe.* Akuthiwa, “neenzukulwaneni zakho,”* ngomqondo wokuthi zinengi. Kunalokho, kuthiwa, “nesizukulwaneni sakho,”* ngomqondo womuntu munye, uKrestu. 17  Ukungezelela kilokho, ngithi: UmThetho, oze ngemva kweminyaka ema-430, awusuli isivumelwano esenziwa nguZimu ngaphambilini, ukwenzela bona kusulwe isithembiso. 18  Ngombana nangabe ilifa lisekelwe emthethweni, kutjho bona alisasekelwe esithembisweni; kodwana uZimu ngomusa ulinikele u-Abrahama ngesithembiso. 19  Nje-ke, kubayini kwanikelwa umThetho? Wanikelwa bona ukweqiwa komthetho kubonakale, bekube kulapho kufika khona isizukulwana* okwenziwe isithembiso ngaso; begodu umthetho loyo wadluliselwa ngeengilozi ngesandla somlamuli. 20  Nje-ke akekho umlamuli nakubandakanyeke umuntu munye, kodwana uZimu munye kwaphela. 21  Alo-ke, umThetho uphikisana neenthembiso zakaZimu? Awa akusinjalo! Ngombana nangabe kwanikelwa umthetho onikela ukuphila, ukulunga kuhlekuhle bekuzokuba ngebanga lomthetho. 22  Kodwana umTlolo waletha zoke izinto ngaphasi kwamandla wesono, ukuze isithembiso esifumaneka ngokukholwa kuJesu Krestu sinikelwe labo abatjengisa ukukholwa. 23  Nanyana kunjalo, ngaphambi kobana kufike ukukholwa, besitlhogonyelwa mthetho, singaphasi kwamandla womthetho, siqale ekukholweni ebekuzokwambulwa. 24  Nje-ke umThetho ube mtlhogomelethu* osidosela kuKrestu, ukuze kuthiwe silungile ngebanga lokukholwa. 25  Kodwana njengombana nje ukukholwa kufikile, asisekho ngaphasi komtlhogomeli.* 26  Eqinisweni, noke nimadodana kaZimu ngebanga lokukholwa kuKrestu Jesu. 27  Ngombana noke enabhajadiselwa kuKrestu nembethe uKrestu. 28  AkunamJuda namkha umGirigi, akunasigqila namkha umuntu otjhaphulukileko, akunamuntu omduna namkha omsikazi, ngombana noke nisebunyeni noKrestu Jesu. 29  Ngaphezu kwalokho, nangabe ningebakaKrestu, kwamambala nibantwana* baka-Abrahama, iindlalifa ngebanga lesithembiso.

Imitlolo Ephasi

Gal 3:16  NgesiGirigi “nembewakhe.”
Gal 3:16  NgesiGirigi “nembewinakhe.”
Gal 3:16  NgesiGirigi “nembewinakho.”
Gal 3:19  NgesiGirigi “imbewu.”
Gal 3:24  NgesiGirigi “mfundisethu.”
Gal 3:25  NgesiGirigi “mfundisi.”
Gal 3:29  NgesiGirigi “niyimbewu.”