Galatiya 2:1-21

  • UPowula uhlangana nabapostoli eJerusalema (1-10)

  • UPowula ulungisa uPitrosi (uKhefasi) (11-14)

  • Kuthiwa ulungile ngokukholwa kwaphela (15-21)

2  Nje-ke ngemva kweminyaka eli-14 ngakhuphukela eJerusalema godu nginoBharinabhasi ngathatha noTitosi.  Ngakhuphuka ngebanga lesambulo, ngakhuluma kibo iindaba ezimnandi engizitjhumayelako hlangana neentjhaba. Lokhu bekwenzelwa ngemsitheleni, kodwana ngakwenza phambi kwamadoda ahlonitjhwa khulu, ukuqinisekisa bona umsebenzi ebengiwenza namkha engiwenzileko ungabi lilize.  Nanyana kunjalo, ngitjho noTitosi obekanami, akhange akatelelwe bona asoke, nanyana bekamGirigi.  Kodwana indaba leyo yavela ngebanga labafowethu bamala abangeniswa ngesidu, abangena ngokukhukhutha bona bazokuhlola itjhaphuluko esinayo ebunyeni noKrestu Jesu, ukuze basigqilaze ngokupheleleko;  akhenge sibathobele nakancani, ukuze iqiniso leendaba ezimnandi liragele phambili likini.  Kodwana malungana nalabo ebebabonakala ngasuthi baqakathekile—ukuthi bebayini akwenzi mehluko kimi, ngombana uZimu akayi ngokuqaleka komuntu kwangaphandle—abantu abahlonitjhwa khulwabo abakadluliseli litho elitjha kimi.  Kunalokho, nababona ukuthi ngiphathiswe iindaba ezimnandi zalabo abangakasoki, njengombana uPitrosi bekaphathiswe zalabo abasokileko—  ngombana loyo onikele uPitrosi amandla wobupostoli kilabo abasokileko unikele nami amandla ebantwini beentjhaba—  begodu nabalemuka ukuthi nginikelwe umusa omkhulu, uJakopo, uKhefasi* noJwanisi, ebebabonakala baziinsika, basibamba isandla sinoBharinabhasi njengetshwayo lokuvumelana, ukuze siye eentjhabeni kodwana bona baye ebantwini abasokileko. 10  Basibawa kwaphela bona sikhumbule abatlhagako, begodu ngilokho nami engalwela ukukwenza. 11  Nanyana kunjalo, uKhefasi* nakeza e-Anthiyokiya, ngaphikisana naye ubuso nobuso, ngombana bekusemtarini ukuthi utjhaphile. 12  Ngaphambi kobana kufike abantu abathileko abavela kuJakopo, bekajayele ukudla nabantu beentjhaba; kodwana kuthe nabafikako, walisa ukwenza lokhu, wazihlukanisa, asaba labo besigaba esisokileko. 13  Woke amanye amaJuda nawo ahlanganyela naye ekuzenzisenokhu, kangangobana noBharinabhasi wadoselwa bona ahlanganyele nabo ekuzenziseni kwabo. 14  Kodwana nangilemuka ukuthi bebangakhambi ngokuvumelana neqiniso leendaba ezimnandi, phambi kwabo boke ngathi kuKhefasi:* “Nangabe wena, nanyana umJuda nje, uphila njengabantu beentjhaba begodu ungaphili njengamaJuda, kubayini ukatelela abantu beentjhaba bona baphile ngokuvumelana nesiko lamaJuda?” 15  Thina esimaJuda ngokubelethwa, esingasizizoni ezivela eentjhabeni, 16  siyalemuka ukuthi umuntu kuthiwa ulungile, ingasi ngemisebenzi yomthetho, kodwana ngokukholwa kuJesu Krestu kwaphela. Nje-ke sibeke ukukholwa kwethu kuKrestu Jesu, ukuze kuthiwe silungile ngokukholwa kuKrestu, ingasi ngemisebenzi yomthetho, ngombana akakho okuzokuthiwa ulungile ngemisebenzi yomthetho. 17  Nje-ke nangabe sifunyenwe sizizoni kukulapho sifuna kuthiwe silungile ngoKrestu, alo-ke uKrestu usisebenzi sesono na? Awa akusinjalo! 18  Nangabe zona kanye izinto engazigirizako ngiyazakha godu, ngitjengisa ukuthi ngisiseqamthetho. 19  Ngombana ngomthetho ngafa ngokuphathelene nomthetho, ukuze ngiphile ngakuZimu. 20  Ngibethelwe esigodweni kunye noKrestu. Akusesengimi ophilako, kodwana nguKrestu ophila ebunyeni nami. Eqinisweni, ukuphila engikuphilako nje enyameni, ngikuphila ngokukholelwa eNdodaneni kaZimu, eyangithanda, yazinikela ngebanga lami. 21  Angiwali umusa omkhulu kaZimu, ngombana nangabe ukulunga kufumaneka ngomthetho, eqinisweni-ke uKrestu wafela ilize.

Imitlolo Ephasi

Gal 2:9  Obizwa nangokuthi nguPitrosi.
Gal 2:11  Obizwa nangokuthi nguPitrosi.
Gal 2:14  Obizwa nangokuthi nguPitrosi.