Galatiya 1:1-24

  • Ukulotjhisa (1-5)

  • Azikho ezinye iindaba ezimnandi (6-9)

  • Iindaba ezimnandi ezimenyezelwa nguPowula zivela kuZimu (10-12)

  • Ukutjhuguluka kwakaPowula nomsebenzakhe wekuthomeni (13-24)

1  UPowula, umpostoli, loyo ubupostoli bakhe obungaveli ebantwini begodu obungazange buze ngomuntu, kodwana ngoJesu Krestu noZimu uBaba, owamvusa kwabafileko,  kunye nabo boke abafowethu abanami, ngitlolela amabandla weGalatiya ngithi:  Kwangathi ningaba nomusa omkhulu nokuthula okuvela kuZimu uBabethu neKosini uJesu Krestu.  Wazinikela ngebanga lezono zethu bona asihlenge ephasini elimbeli ngokuvumelana nentando kaZimethu uBaba,  iphazimulo ayibe kuye bekube phakade naphakade. Amen.  Ngiyarareka ukuthi nimfulathela msinya kangaka loyo owanibiza ngomusa omkhulu kaKrestu, nitjhinga komunye umhlobo weendaba ezimnandi.  Ingasi bona zikhona ezinye iindaba ezimnandi; kodwana kunabathileko abanitshwenyako, abafuna ukuhlanakela iindaba ezimnandi ezimalungana noKrestu.  Kodwana ngitjho nanyana omunye wethu namkha ingilozi evela ezulwini ingamemezela okuthileko athi kuziindaba ezimnandi, khisibe akufani neendaba ezimnandi esazimemezela kini, akaqalekiswe.  Njengombana khesatjho phambilini, ngiyabuyelela nanje: Nanyana ngubani omemezela okuthileko athi kuziindaba ezimnandi khisibe akufani nalokho enakwamukelako, akaqalekiswe. 10  Kuhlekuhle, kghani nje ngilinga ukukholisa abantu namkha uZimu? Namkha ngilinga ukuthabisa abantu? Nangabe bengisathabisa abantu, bengekhe ngibe sigqila sakaKrestu. 11  Ngombana ngifuna nazi bafowethu, ukuthi iindaba ezimnandi engazimemezela kini aziveli ebantwini; 12  ngombana azange ngizifumane emntwini, namkha ngizifundiswe, kodwana ngazambulelwa nguJesu Krestu. 13  Nezwa ngokuziphatha kwami kwaphambilini ngesikhathi ngisekolweni yobuJuda, ukuthi bengisolo ngilihlunguphaza ngesihluku begodu ngilisahlela ibandla lakaZimu; 14  nokuthi bengithuthuka khulu ekolweni yobuJuda ukudlula iintanga zami esitjhabeni sekhethu, ngombana bengiwatjhisakalela khulu amasiko wabobaba. 15  Kodwana kuthe uZimu, owenza bona ngibelethwe begodu wangibiza ngomusakhe omkhulu, nakakubona kukuhle 16  ukwambula iNdodanakhe ngami ukuze ngimemezele iindaba ezimnandi eziphathelene nayo eentjhabeni, azange ngiyokubonisana namuntu* khonokho; 17  azange ngikhuphukele neJerusalema kilabo ebebabapostoli ngaphambi kwami, kodwana ngatjhinga e-Arabhiya, ngemva kwalokho ngabuyela eDamaseku. 18  Ngemva kweminyaka emithathu ngakhuphukela eJerusalema ngiyokuvakatjhela uKhefasi,* ngahlala naye amalanga ali-15. 19  Kodwana azange ngibabone abanye abapostoli, ngabona uJakopo umfowabo leKosi kwaphela. 20  Nje-ke malungana nezinto enginitlolela ngazo, ngiyaniqinisekisa phambi kwakaZimu ukuthi angileyi amala. 21  Ngemva kwalokho ngatjhinga eemfundeni zeSiriya neSilisiya. 22  Kodwana bengingaziwa ubuso nobuso emabandleni weJudiya amunye noKrestu. 23  Bebezwa ngobatjho kuthiwa: “Umuntu loya obekasihlunguphaza sekamemezela iindaba ezimnandi ngokukholwa ebekakusahlela.” 24  Nje-ke bathoma ukudumisa uZimu ngebanga lami.

Imitlolo Ephasi

Gal 1:16  NgesiGirigi “nenyama negazi.”
Gal 1:18  Obizwa nangokuthi nguPitrosi.