Filipi 3:1-21

  • Ukungasekeli ukuzithemba kwethu enyameni (1-11)

    • Ukulahlekelwa ngizo zoke izinto ngebanga lakaKrestu (7-9)

  • Ukuphikelela emnqophweni (12-21)

    • Izakhamuzi zezulwini (20)

3  Emaswapheleni, bafowethu, ragelani phambili nokuthaba eKosini. Akusimraro kimi ukunitlolela izinto ezifanako, ngombana lokhu kuvikela nina.  Tjhejani labo abanjengezinja; tjhejani labo ababangela ukulimala; tjhejani labo abakhuthaza ukusoka.*  Ngombana thina singilabo abasokwe kwamambala, abenza umsebenzi ocwengileko ngommoya kaZimu nangokuzikhakhazisa kuKrestu Jesu begodu esingasekeli ukuzithemba kwethu enyameni,  nangabe kunomuntu onamabanga wokuzithemba enyameni, eqinisweni ngimi. Nangabe omunye umuntu ucabanga ukuthi unamabanga wokuzithemba enyameni, mina nginangeziweko:  ngasokwa ngelanga lobunane, ngingowesitjhaba sakwa-Israyeli, wekoro kaBhenjamini, ngimHebheru obelethwa maHebheru; malungana nomthetho, ngimFarisi;  malungana netjiseko, ngahlunguphaza ibandla; malungana nokulunga okusekelwe emthethweni, ngazibonakalisa ngimsulwa.  Nanyana kunjalo, izinto ebezizuzisa mina, ngiziqale njengokulahlekelwa* ngebanga lakaKrestu.  Ukungezelela kilokho, eqinisweni ngiqala zoke izinto njengokulahlekelwa ngebanga lelwazi lakaKrestu Jesu iKosami elisezingeni eliphezulu. Ngebanga lakhe ngilahle zoke izinto begodu ngiziqala njengeenzibi ezinengi, bona ngizuze uKrestu  nokuthi ngifumaneke ngimunye naye, ingasi ngokulunga kwami ekulandeleni umThetho, kodwana ngebanga lokulunga okuza ngokukholwa kuKrestu, ukulunga okuvela kuZimu okusekelwe ekukholweni. 10  Umnqophwami kukwazi yena namandla wokuvuswa kwakhe nokuhlanganyela ekutshwenyekeni kwakhe, ngizinikele ekufeni okunjengekwakhe, 11  ukubona ukuthi kungenzeka na ngifumane ivuko lokuthoma kwabafileko. 12  Ingasi ukuthi sengilifumene namkha sengenziwe ngaphelela, kodwana ngilwela ukubona ukuthi nami ngingakubamba na lokho uKrestu Jesu angikhethele khona. 13  Bafowethu, okwanjesi angiziqali njengolibambileko; kodwana kunento yinye eqinisekileko: Ukukhohlwa izinto ezingemva nokuphikelela phambili ezintweni ezisezako, 14  Ngiphikelela emnqophweni wokufumana unongorwana wokubizwa kwaphezulu kwakaZimu ngoKrestu Jesu. 15  Nje-ke, akuthi labo abavuthiweko hlangana nathi babe nomkhumbulo lo, begodu nangabe utjhigamele ekucabangeni ngenye indlela, uZimu uzokwambulela umkhumbulo ofaneleko. 16  Nanyana kunjalo, ngezinga esesithuthuke ngalo, asirageleni phambili nokukhamba ngokuhlelekileko endleleni efanako le. 17  Ngilingisani ngobunye, bafowethu, niqalisise labo abakhamba endleleni evumelana nesibonelo esinibekele sona. 18  Ngombana banengi—bengijayele ukukhuluma ngabo kodwana nje, ngikhuluma ngabo nangeenyembezi—abakhamba njengamanaba wesigodo sokuhlunguphazwa* sakaKrestu. 19  Ukuphela kwabo kutjhatjalaliswa, uzimabo mathumbabo, iphazimulwabo kuhlekuhle kuhlaziseka kwabo, begodu babeke imikhumbulwabo ezintweni zephasi. 20  Kodwana sizizakhamuzi zezulwini, ngetjiseko silindele umsindisi ovela lapho, iKosi uJesu Krestu, 21  ozokutjhugulula umzimbethu obogabogako bona ube njengomzimbakhe ophazimulako, ngamandlakhe amakhulu amenza bona athobisele zoke izinto kuye.

Imitlolo Ephasi

Flp 3:2  Namkha “abasika umzimba.”
Flp 3:7  Namkha kungenzeka, “ngazilahla ngokuzithandela.”
Flp 3:18  Qala Ihlathululo.