Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

IBhayibheli ku-Inthanethi | NEW WORLD TRANSLATION OF THE HOLY SCRIPTURES (1984 EDITION)

Filipi 2:1-30

OUTLINE OF CONTENTS

  • Ukuzithoba kobuKrestu (1-4)

  • Ukuzithoba nokuphakanyiswa kwakaKrestu (5-11)

  • Sebenzela ukusindiswa kwakho (12-18)

    • Ukukhanya njengeenkhanyisi (15)

  • Kuthunyelwa uThimothi no-Ephafrodithu (19-30)

2  Yeke nangabe kukhona nanyana ngisiphi isikhuthazo kuKrestu, nanyana ngiyiphi induduzo yethando, nanyana ngikuphi ukucabangelana, nanyana ngiliphi ithando nesirhawu,  zalisani ithabo lami ngokuba nomkhumbulo ofanako nokuba nethando elifanako, nibe munye ngokupheleleko, ninomcabango munye engqondweni.  Ningenzi litho ngombango namkha ngokuzikhakhazisa, kodwana ngokuzithoba, nithathe abanye njengabakhulu kunani,  njengombana ningatshwenyeki ngehlalakuhle yenu kwaphela kodwana nitshwenyeka nangehlalakuhle yabanye.  Hlalani ninomkhumbulo onjengalowo uKrestu Jesu ebekanawo,  yena nanyana bekanjengoZimu, akhange acabange ukuthatha isikhundla sakaZimu, azenze olingana naye.  Kodwana wazehlisa waba njengenceku begodu waba mumuntu.  Ngaphezu kwalokho, nakeza njengomuntu, wazithoba begodu walalela bekwaba sekufeni, iye, ekufeni esigodweni sokuhlunguphazwa.*  Ngalokhu, uZimu wamphakamisela esikhundleni esiphezulu wamnikela nebizo elingaphezu kwawo woke amanye amabizo, 10  ukuze ebizweni lakaJesu woke amadolo aguqe—walabo abasezulwini nalabo abasephasini nalabo abangaphasi kwehlabathi— 11  begodu woke amalimu kufuze avume tjhatjhalazi ukuthi uJesu Krestu uyiKosi kube yiphazimulo kuZimu uBaba. 12  Ngalokho-ke bathandekako bami, njengombana benilalela ngaso soke isikhathi, ingasi hlangana nokuba khona kwami kwaphela kodwana nanje nizimisele khulu ukulalela nalokha ngingekho, ragelani phambili nisebenzela ukusindiswa kwenu ngokusaba nangokuhlengezela. 13  Ngombana uZimu nguye oniqinisako, oninikela kokubili isifiso namandla wokusebenza ngebanga lalokho okumthabisako. 14  Ragelani phambili nenza zoke izinto ngaphandle kokububula nokuphikisana, 15  ukuze nibe msulwa ningabi namlandu, abantwana bakaZimu abanganabala hlangana nesizukulwana esikhohlakeleko nesonakeleko, hlangana naso nikhanya njengeenkhanyisi ephasini, 16  nilibambe ngokuqinileko ilizwi lokuphila. Ngalokho ngizokuba nebanga lokuthaba ngelanga lakaKrestu, ngazi ukuthi akhenge ngigijimele ilize namkha ngikhandlekele ilize. 17  Ngitjho nanyana ngithululwa njengomnikelo wesiselo emhlatjelweni nemsebenzini ocwengileko ukukholwa kwenu okunirholele kiwo, ngithaba kunye nani noke. 18  Ngendlela efanako, nani kufuze nithabe nami. 19  Nje-ke nginethemba lokobana nangabe kuyintando yeKosi uJesu, nginithumele uThimothi msinyana, ukuze ngikhuthazeke nangifumana iindaba eziphathelene nani. 20  Ngombana anginaye omunye onomkhumbulo ofana newakhe ozonitlhogomela kwamambala kilokho okunitshwenyako. 21  Ngombana boke abanye bazifunela kwabo kwaphela, abanandaba nokufunwa nguJesu Krestu. 22  Kodwana niyabazi ubufakazi abunikelako ngaye, ukuthi njengomntwana osebenza noyise, wasebenza budisi nami ukurhatjha iindaba ezimnandi. 23  Ngalokho-ke nguye enginethemba lokumthumela msinyana nasele ngibonile ukuthi izinto zingijamele njani. 24  Kwamambala, ngiyaqiniseka eKosini ukuthi nami ngizokuza msinyana. 25  Kodwana kwanje ngibona kuqakathekile bona nginithumele u-Ephafrodithu, umfowethu, isisebenzi engikunye naso, isotja engikunye nalo, isithunywa senu nenceku engisiza ngalokho engikutlhogako, 26  njengombana akhanukela ukunibona noke begodu agandelelekile ngombana nezwa ukuthi khewagula. 27  Kuliqiniso bona khewagula bewapheze wafa; kodwana uZimu waba nomusa kuye, kuhlekuhle, ingasi kuye kwaphela kodwana nakimi, ukuze ngingabi nobuhlungu phezu kobuhlungu. 28  Nje-ke, ngimthumela kini ngokurhaba okukhulu, ukuze kuthi nanimbonako nithabe godu, nami ngingatshwenyeki khulu. 29  Mamukeleni ngokujayelekileko eKosini ngethabo loke, begodu niragele phambili niwaphatha ngethando amadoda anjalo, 30  ngombana wapheze wafa ngebanga lomsebenzi kaKrestu,* afaka ukuphila kwakhe engozini* ukuze avale isikhundla sokungabi khona kwenu la, bona ningisize.

Imitlolo Ephasi

Flp 2:8  Qala Ihlathululo.
Flp 2:30  Namkha kungenzeka, “lomsebenzi weKosi.”
Flp 2:30  Namkha “afaka umphefumulwakhe engozini.”