Filipi 1:1-30

  • Ukulotjhisa (1, 2)

  • Ukuthokoza uZimu; umthandazo kaPowula (3-11)

  • Iindaba ezimnandi ziragela phambili nanyana kunemiraro (12-20)

  • Ukuphila kunguKrestu nokufa kuyinzuzo (21-26)

  • Ziphatheni ngendlela efanela iindaba ezimnandi (27-30)

1  UPowula noThimothi, iingqila zakaKrestu Jesu, kibo boke abacwengileko abamunye noKrestu Jesu abaseFilipi, kunye nabatlhogomeli bebandla neenceku ezisizako:  Kwangathi ningaba nomusa omkhulu nokuthula okuvela kuZimu uBabethu neKosi uJesu Krestu.  Ngithokoza uZimami ngaso soke isikhathi nanginikhumbulako  ekurabheleni koke engikwenzela nina noke. Okhunye nokhunye ukurabhela engikwenzako, ngikwenza ngethabo,  ngebanga lendima eniyidlalileko ekurhatjhweni kweendaba ezimnandi kusukela ngelanga lokuthoma bekube nje.  Ngombana ngiyaqiniseka ngalokhu, ukuthi loyo owathoma umsebenzi omuhle kini uzowuphelelisa bekube lilanga lakaKrestu Jesu.  Kufanele ngami bona ngicabange qobe ngani noke, ngombana nisehliziywenami, nina enibahlanganyeli kunye nami emuseni omkhulu ekubotjhweni kwami, ekuvikeleni kunye nekuhlomeni iindaba ezimnandi ngokomthetho.  Ngombana uZimu ungufakazami wokuthi nginihlulukele kangangani noke ngethando elikhulu elinjengelakaKrestu Jesu.  Nakhu engiragela phambili ngikuthandazela, ukuthi ithando lenu liragele phambili landa ngokungeziweko ngelwazi elinembileko nelemuko elizeleko; 10  ukuze niqiniseke ngezinto eziqakatheke khulu, bona nibe msulwa, ningawisi abanye bekube lilanga lakaKrestu; 11  nokuthi nizaliswe ngesithelo sokulunga, esifumaneka ngoJesu Krestu, kube yiphazimulo nedumo kuZimu. 12  Nje-ke ngifuna nazi bafowethu, ukuthi kuhlekuhle ubujamo bami burholele ekurhatjhweni kweendaba ezimnandi, 13  kangangobana ukubotjhwa kwami ngebanga lakaKrestu sekwaziwa phakathi kwabo boke abonoGada bomBusi nakibo boke abanye abantu. 14  Nje-ke inengi labafowethu eKosini selinesibindi ngebanga lokubotjhwa kwami, litjengisa nesibindi esikhulu ngokungeziweko sokukhuluma ilizwi lakaZimu ngokungasabi. 15  Kuliqiniso ukuthi abanye batjhumayela uKrestu baragwa mumona nombango, kodwana abanye batjhumayela ngeenhloso ezihle. 16  Laba bamuva bamemezela uKrestu baragwa lithando, ngombana bayazi ukuthi ngikhethelwe ukuvikela iindaba ezimnandi; 17  kodwana laba bokuthoma bakwenza ngomrhobholo, abakwenzi ngomnqopho omuhle, ngombana bafuna ukungibangela imiraro ekubotjhweni kwami. 18  Uba yini umphumela? Kukuthi ngazo zoke iindlela, kungaba ngokuzenzisa namkha ngeqiniso, uKrestu uyamenyezelwa, begodu ngiyathaba ngalokho. Eqinisweni, ngizokuragela phambili ngithaba, 19  ngombana ngiyazi ukuthi lokhu kuzokubangela ukusindiswa kwami ngokurabhela kwenu nokusekelwa mmoya kaJesu Krestu. 20  Lokhu kuvumelana nokulindela kwami ngetjiseko nethemba lokuthi angekhe ngiphathiswe iinhloni ngananyana ngiyiphi indlela, kodwana ngokuthi ngayo yoke itjhaphuluko yokukhuluma, uKrestu kwanje, nanjenganini phambilini, uzokuphakanyiswa ngebanga lomzimbami, kungaba ngokufa namkha ngokuphila. 21  Ngombana endabenami, ukuphila kunguKrestu nokufa kuyinzuzo. 22  Nje-ke nangabe kufuze ngiragele phambili ngiphila enyameni, lokhu kuziinthelo zomsebenzami; kodwana lokho ebengizokukhetha, angikwenzi kwaziwe. 23  Ngihlukene phakathi ezintweni ezimbilezi, ngombana ngiyakufisa ukutjhatjhululwa nokuba noKrestu, kuhlekuhle, khona kungcono khulu. 24  Kunalokho, kutlhogeka khulu bona ngihlale enyameni ngebanga lenu. 25  Yeke, njengombana ngiqiniseka ngalokhu, ngiyazi ukuthi ngizokuhlala, ngirage nginani noke bona nithuthuke begodu nithabe ekukholweni, 26  ukuze ukuthaba kwenu kuphuphume kuKrestu Jesu ngebanga lami nangiba nani godu. 27  Kwaphela ziphatheni ngendlela efanela iindaba ezimnandi ngoKrestu, ukwenzela bona nanyana ngingeza nginibone namkha ngingekho, ngifumane umbiko ngani begodu ngizwe ukuthi nisadzimelele emmoyeni munye, ngomphefumulo munye,* nisebenza budisi ngokubambisana ngebanga lokukholwa okusekelwe eendabeni ezimnandi, 28  banganithusi nakancani abaphikisi benu. Yona into le ibufakazi bokutjhatjalaliswa kwabo, kodwana bokusindiswa kwenu; lokhu kuvela kuZimu. 29  Ngombana ninikelwe ilungelo ngebanga lakaKrestu, ingasi lokukholelwa kuye kwaphela kodwana nokutlhaga ngebanga lakhe. 30  Ngombana nilwa ipi enangibona ngiyilwa, enisezwa bona ngisayilwa nanje.

Imitlolo Ephasi

Flp 1:27  Namkha “ngokuvumelana.”