Filimoni 1:1-25

  • Ukulotjhisa (1-3)

  • Ithando nokukholwa kwakaFilimoni (4-7)

  • UPowula uncengela U-Onesimusi (8-22)

  • Ukulotjhisa kwamaswaphela (23-25)

 UPowula, isibotjhwa ngebanga lakaKrestu Jesu, noThimothi umfowethu, kuFilimoni isisebenzi esikunye nathi esithandekako,  nakudadwethu u-Aphiya, naku-Akhiphasi isotja esikunye nalo, nebandleni elisemzinakho:  Kwangathi ungaba nomusa omkhulu nokuthula okuvela kuZimu uBabethu neKosini uJesu Krestu.  Ngihlala ngithokoza uZimami nangikhuluma ngawe emithandazwenami,  njengombana ngisolo ngizwa ngokukholwa kwakho nethando onalo ngeKosi uJesu nangabo boke abacwengileko.  Ngithandazela bona ukukholwa okuhlanganyela nabanye kukwenze ulemuke yoke into ehle esiyifumene ngoKrestu.  Ngombana ngifumene ithabo nenduduzo ekulu nangizwa ngethando lakho, ngombana iinhliziyo zabacwengileko zivuselelekile ngebanga lakho, mfowethu.  Ngebangeli, nanyana nginetjhaphuluko ekulu yokukhuluma malungana noKrestu yokukuyala bona wenze okufaneleko,  ngibona kungcono bona ngikuncenge ngesisekelo sethando, njengombana nginguPowula indoda edala, iye, godu nje osibotjhwa ngebanga lakaKrestu Jesu. 10  Ngincengela u-Onesimusi umntwanami kuwe, engibe nguyise nangisejele. 11  Phambilini bekangasilisizo kuwe, kodwana nje sekalisizo kuwe nakimi. 12  Ngimbuyisela kuwe, ngitjho yena, oyihliziywami. 13  Bengingathanda bona ahlale nami lapha ukuze angisize esikhundleni sakho ngesikhathi ngibotjhiwe ngebanga leendaba ezimnandi. 14  Kodwana angifuni ukwenza litho ngaphandle kwemvumakho, ukuze isenzo sakho esihle ungasenzi ngokukatelelwa, kodwana usenze ngokuzithandela. 15  Mhlamunye kungebangelo abaleka isikhatjhana, bona abuyele kuwe safuthi, 16  angasesesigqila, kodwana angaphezu kokuba sigqila, anjengomfowethu othandekako, khulukhulu kimi, kodwana kangangani-ke kuwe, kokubili enyameni neKosini. 17  Nje-ke nangabe ungithatha njengomngani, mamukele ngomusa ngendlela ebewuzongamukela ngayo. 18  Ngaphezu kwalokho, nangabe kunobumbi akwenze bona namkha kunokuthileko akukoloda khona, akube mthwalwami. 19  Mina, Powula, ngitlola ngesami isandla: Ngizokubhadela​—ngingasayiphatha-ke yokuthi wena ungikoloda ngitjho nokuphila kwakho. 20  Iye, mfowethu, kwangathi ungangisiza ngalokhu ngebanga leKosi; vuselela ihlizwami ngebanga lakaKrestu. 21  Ngiyaqiniseka ukuthi uzokwenza ngokuvumelana nalokhu, nje-ke ngikutlolela ngazi bona uzokwenza okungaphezu kwalokho engikutjhoko. 22  Kodwana okhunye godu, ungilungiselele nendawo yokuhlala, ngombana nginethemba lokobana ngemithandazwenu ngizokubuyiselwa kini.* 23  Uyakulotjhisa u-Ephafrasi, isibotjhwa esikunye nami ebunyeni noKrestu Jesu, 24  ngokunjalo noMarkosi, u-Aristakusi, uDemasi noLukasi iinsebenzi ezikunye nami. 25  Umusa omkhulu weKosi uJesu Krestu ube nommoya eniwutjengisako.

Imitlolo Ephasi

Flm 22  Namkha “ngizokutjhatjhululelwa nina.”