3 Jwanisi 1:1-14

  • Ukulotjhisa nomthandazo (1-4)

  • Kubukwa uGayusi (5-8)

  • UDeyotrefe omarhamaru (9, 10)

  • UDemetriyusi ukhulunywa kuhle (11, 12)

  • Amahlelo wokuvakatjha nokulotjhisa (13, 14)

 Indoda edala,* kuGayusi othandekako, engimthanda kwamambala.  Wena othandekako, ngithandazela bona uragele phambili uphumelela ezintweni zoke begodu ube nepilo ehle, njengombana uphumelela kwanjesi.  Ngombana ngathaba khulu lokha abafowethu beza begodu bafakaza ngeqiniso olibambileko, njengombana uragela phambili ukhamba eqinisweni.  Alikho ithabo elikhulu enginalo ukudlula leli: ukuzwa ukuthi abantwabami baragela phambili bakhamba eqinisweni.  Wena othandekako, utjengisa ukuthembeka kwakho ngalokho okwenzela abafowethu, ngitjho nalabo ongabaziko.  Laba banikele ubufakazi malungana nethando lakho phambi kwebandla. Nabakhambako, ngibawa ubasize ngendlela ethabisa uZimu.  Ngombana baphume ngebanga lebizo lakhe, akhenge bathathe litho ebantwini beentjhaba.  Ngalokho sinesibopho sokubamukela ngethando abanjalo, ukuze sibe ziinsebenzi ezibambiseneko eqinisweni.  Ngatlolela ibandla okuthileko, kodwana uDiyotrefe, othanda indawo yokuthoma hlangana nabo, akunalitho elivela kithi alamukela ngehlonipho. 10  Kungakho nangingeza, ngizoyembula imisebenzi ayenzako yokurhatjha ikulumo elimazako malungana nathi. Akaneliswa kukwenza lokho kwaphela, kodwana uyabhala nokwamukela abafowethu ngehlonipho; nalabo abafuna ukubamukela, ulinga ukubavimbela begodu abaqothe ebandleni. 11  Wena othandekako, ungakulingisi okumbi, kodwana lingisa okuhle. Loyo owenza okuhle uvela kuZimu. Loyo owenza okumbi akakamboni uZimu. 12  UDemetriyusi ukhulunywa kuhle ngibo boke neqiniso liyamfakazela. Kuhlekuhle, nathi sifakaza ngaye, begodu niyazi ukuthi ubufakazi esibunikelako buliqiniso. 13  Nginezinto ezinengi engifisa ukukutlolela zona, kodwana angifisi ukuragela phambili ngikutlolela ngomsobo ne-enke. 14  Kunalokho, nginethemba lokukubona msinyana, begodu sikhulume ubuso nobuso. Kwangathi ungaba nokuthula. Abangani abalapha bayakulotjhisa. Ngibawa ungilotjhisele abangani abangapho ngamabizo.

Imitlolo Ephasi

3Jw 1  Namkha “Umdala.”