Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

2 Thimothi 4:1-22

OUTLINE OF CONTENTS

  • ‘Wenze ngokupheleleko umsebenzakho’ (1-5)

    • Tjhumayela ilizwi ngokurhabako (2)

  • “Ngilwe ukulwa okuhle” (6-8)

  • Okuthinta uPowula (9-18)

  • Ukulotjhisa kwamaswaphela (19-22)

4  Ngikuyala ngokuqinileko phambi kwakaZimu nakuKrestu Jesu, ozokwahlulela abaphilako nabafileko; begodu ngokubonakaliswa kwakhe nomBuswakhe:  Tjhumayela ilizwi; ube kilo ngokurhabako ngeenkhathi ezivumako nangeenkhathi ezibudisi; usole, ukhalime, ukhuthaze, ngaso soke isineke nangekghono lokufundisa.  Ngombana kuzokuba nesikhathi lapho bangekhe babekezelele ifundiso eyakhako,* kodwana ngokuvumelana neenkanuko zabo, bazozibandakanya nabafundisi bona bakitaze iindlebe zabo.*  Bazokufulathela iqiniso, balalele iindaba ezimamala.  Nje-ke, wena, hlala uqaqulukile ezintweni zoke, ukghodlhelele ubudisi, yenza umsebenzi womvangeli,* uwenze ngokupheleleko umsebenzakho.  Ngombana sengithululwa njengomnikelo wesiselo begodu isikhathi sokutjhatjhululwa kwami sesitjhidele.  Ngilwe ukulwa okuhle, ngagijima umjarho bekwaba sekupheleni, ngibambelele ekukholweni.  Ukusukela nje ukuya phambili, ngibekelwe isihlohlo sokulunga, leso iKosi, umahluleli olungileko, ezonginikela sona njengomtlomelo ngelangelo, ingasi mina kwaphela, kodwana nabo boke abathande ukubonakaliswa kwayo.  Yenza koke okusemandlenakho bona uze kimi ngokurhabako. 10  Ngombana uDemasi ungilahlile ngebanga lokuthanda kwakhe iphaseli, begodu utjhinge eThesalonika, uKresikesi eGalatiya, uTitosi eDalimathiya. 11  NguLukasi kwaphela onami. Nawuzako, uze noMarkosi, ngombana ulisizo kimi emsebenzini. 12  Kodwana ngithumele uThikhikhusi e-Efesu. 13  Nawuzako, uze nesambatho engasitjhiya eTrowasi kuKaripo, nemisongo, khulukhulu yesikhumba. 14  U-Alekzandra osebenza ngekhopha ungiphathe kumbi khulu. UJehova uzombuyiselela ngokwemisebenzakhe. 15  Nawe kufuze umtjheje, ngombana uphikise umlayezwethu ngezinga elidluleleko. 16  Ekuzivikeleni kwami kokuthoma akekho owangisekelako, kodwana boke bangilahla—kwanga angeze babekwa umlandu. 17  Kodwana iKosi yajama hlanu kwami yangipha amandla, ukuze ngami ukutjhunyayelwa kwenziwe ngokupheleleko neentjhaba zoke zikuzwe; ngatjhatjhululwa nemlonyeni webhubezi. 18  IKosi izongitjhaphulula kiwo woke umsebenzi omumbi begodu izongisindisela umBuswayo wezulwini. Iphazimulo ayibe kiyo phakade naphakade. Amen. 19  Ungilotjhisele kuPeresila no-Akhwila nomndeni ka-Onesiforu. 20  U-Erasitusi usele eKorinte, kodwana ngitjhiye uTrofimusi agula eMiletusi. 21  Yenza koke okusemandlenakho bona ufike ngaphambi kobusika. U-Ebhulu uyakulotjhisa, ngokunjalo noPudesi noLinusi noKlawudiya nabo boke abafowethu. 22  IKosi ibe nommoya owutjengisako. Umusayo omkhulu ube nawe.

Imitlolo Ephasi

2Tm 4:3  Namkha “ezuzisako.”
2Tm 4:3  Namkha “babatjele lokho abafuna ukukuzwa.”
2Tm 4:5  Namkha “ragela phambili nokutjhumayela iindaba ezimnandi.”