2 Thimothi 3:1-17

  • Iinkhathi ezibudisi emihleni yokuphela (1-7)

  • Landela isibonelo sakaPowula eduze (8-13)

  • “Ragela phambili ezintweni owazifundako” (14-17)

    • Woke umTlolo uphefumulelwe nguZimu (16)

3  Kodwana kwazi lokhu, ukuthi emihleni yokuphela kuzakufika iinkhathi ezibudisi okubudisi ukuqalana nazo.  Ngombana abantu bazakuba ngabazithandako, abathanda imali, abazikhakhazisako, abazibona bangcono kunabanye, abahlambalazi, abangalaleli ababelethi, abangathokoziko, abangakathembeki,  abanganalo ithando lemvelo, abangafuni isivumelwano, abarhwayeli, abangazibambiko, abanelaka, abangakuthandi okuhle,  abathengisa abanye, abanekani, abakhukhumele ngokuzigqaja, abathanda ukuzithabisa kunokuthanda uZimu,  ababonakala bazinikele kuZimu kodwana bawaphika amandla wokuzinikelokho; ubafulathele laba.  Kilaba kuvela abantu abakhukhuthela imizi bathumbe abafazi ababogabogako abadisibezwe zizono, abadoswa ziinkanuko ezihlukahlukeneko,  bahlala bafunda kodwana abafiki elwazini elinembileko leqiniso.  Nje-ke ngendlela uJanesi noJambresi abaphikisa ngayo uMosi, nalaba baphikelela nokuphikisa iqiniso. Abantu abanjalo bonakele ngokupheleleko emkhumbulweni, abamukeleki ngokuphathelene nokukholwa.  Nanyana kunjalo, angekhe basathuthuka, ngombana ubudlhadlha babo buzokuba semtarini kibo boke, njengombana kwenzeka emadodeni amabili lawa. 10  Kodwana wena wayilandela ngokuseduze ifundiswami, ikambo yokuphila kwami, umnqophwami, ukukholwa kwami, ukubekezela kwami, ithando lami, ukukghodlhelela kwami, 11  ukuhlunguphazwa nokutlhaga engaqalana nakho e-Anthiyokiya, e-Ikhoniyo neListra. Ngakukghodlhelela ukuhlunguphazokhu, begodu iKosi yangihlangula kikho koke. 12  Kuhlekuhle, boke abafisa ukuphila ngokuzinikela kuZimu njengabafundi bakaKrestu Jesu nabo bazokuhlunguphazwa. 13  Kodwana abantu abambi nabazenzisi bazokuthuwelela basuka kokumbi baye kokumbi khulu, bakhohlisa begodu bakhohliswa. 14  Kodwana wena, ragela phambili ezintweni owazifundako begodu wakholiswa bona uzikholelwe, wazi ukuthi uzifunde kubani 15  nokuthi wayazi useselisana imitlolo ecwengileko, ekghona ukukuhlakaniphisela isindiso ngokukholwa kuKrestu Jesu. 16  Woke umTlolo* uphefumulelwe nguZimu begodu unenzuzo yokufundisa, yokusola, yokunqophisa izinto,* yokuyala ekulungeni, 17  ukuze umuntu kaZimu abe nobukghoni obuzeleko, akulungele ngokupheleleko ukwenza nanyana ngimuphi umsebenzi omuhle.

Imitlolo Ephasi

2Tm 3:16  Kusemtarini bona kuqaliselwe eencwadini ezicwengileko ezibe yingcenye yeBhayibheli.
2Tm 3:16  Namkha “yokulungisa.”