2 Thimothi 1:1-18

  • Ukulotjhisa (1, 2)

  • UPowula uthokoza uZimu ngokukholwa kwakaThimothi (3-5)

  • Sibasele njengomlilo isipho sakaZimu (6-11)

  • Ragela phambili ubambelela emezwini azuzisako (12-14)

  • Izitha nabangani bakaPowula (15-18)

1  UPowula, umpostoli kaKrestu Jesu ngentando kaZimu ngokuvumelana nesithembiso sokuphila okufumaneka ngoKrestu Jesu,  kuThimothi, umntwana othandekako: Kwangathi ungafumana umusa omkhulu, isirhawu, nokuthula okuvela kuZimu uBaba nakuKrestu Jesu iKosethu.  Ngiyathaba ngoZimu, enginikela kuye umsebenzi ocwengileko njengombana bekwenza abokhokho bami, nangonembeza ohlwengileko, ngingalisi ukukukhumbula ekurabheleni kwami ubusuku nemini.  Njengombana ngikhumbula iinyembezi zakho, ngilulukela ukukubona, ukuze ngizaliswe ngethabo.  Ngombana ngikhumbula ukukholwa kwakho okunganabuzenzisi, okuthome kwanzinza kugogwakho uLowisi nakunyoko uYunisi, kodwana engiqinisekako nokuthi kukhona nakuwe.  Ngebangeli ngikukhumbuza bona usibasele njengomlilo isipho sakaZimu esikuwe osifumene ngokuthi ngikubeke izandla.  Ngombana uZimu akhenge asinikele ummoya wobutjhatjha, kodwana usinikele ummoya wamandla nethando nokuba nomkhumbulo oqaqulukileko.  Nje-ke ungabi neenhloni ngobufakazi obumalungana neKosethu namkha ngami, engisibotjhwa ngebanga layo, kodwana kwamukele ukutlhaga ngebanga leendaba ezimnandi ngokuthembela emandleni kaZimu.  Yena usisindisile, wasibiza ngokubizwa okucwengileko, ingasi ngebanga lemisebenzethu, kodwana ngebanga lomnqophwakhe nomusa omkhulu. Lokhu sanikelwa khona ngokuphathelene noKrestu Jesu ngaphambi kweenkhathi zakade, 10  kodwana nje kwenziwa kwaba semtarini ngokubonakaliswa koMsindisethu, uKrestu Jesu, oqede ukufa, wasembulela ukuphila nokungonakali ngeendaba ezimnandi, 11  engikhethelwe bona ngibe mtjhumayeli, mpostoli nomfundisi wazo. 12  Kungebangeli nami ngitlhaga ngalokhu, kodwana anginanhloni. Ngombana ngiyamazi engikholwa kuye, begodu ngiyaqiniseka ukuthi uzokukghona ukuvikela koke engimphathise khona bekube lilangelo. 13  Ragela phambili ubambelele esisekelweni samezwi azuzisako owezwe kimi ngokukholwa nethando okumphumela ovela ebunyeni noKrestu Jesu. 14  Vikela igugweli oliphathiswe ngommoya ocwengileko, onzinze kithi. 15  Uyakwazi lokhu, ukuthi boke abantu esifundeni se-Asiya bangijikele, kubandakanye uFigelo no-Erimogenesi. 16  Kwangathi iKosi ingawurhawukela umndeni ka-Onesiforu, ngombana bekahlala angikhuthaza, begodu akhenge abeneenhloni ngokubotjhwa kwami ngeenketani. 17  Kunalokho, nakaseRoma, wangifuna ngetjiseko begodu wangifumana. 18  Kwangathi iKosi ingamenza afumane isirhawu esivela kuJehova ngelangelo. Wena uyazi kuhle yoke imisebenzi ayenzileko e-Efesu.

Imitlolo Ephasi