2 Tesalonika 3:1-18

  • Ragelani phambili nokuthandaza (1-5)

  • Isiyeleliso malungana nokuziphatha okungakahleleki (6-15)

  • Ukulotjhisa kwamaswaphela (16-18)

3  Emaswapheleni bafowethu, ragelani phambili nisithandazela, ukuze ilizwi lakaJehova liragele phambili nokurhatjheka msinyana begodu liphazinyuliswa, njengombana kwenzeka kini,  nokobana sisindiswe ebantwini abalimazako nabambi, ngombana ukukholwa akusiyinto yabo boke abantu.  Kodwana iKosi ithembekile, izoniqinisa beyinivikele komumbi.  Ngaphezu kwalokho, siyaqiniseka ngani eKosini, ukuthi niyazilalela begodu nizokuragela phambili nizilalela iinqophiso zethu.  Kwangathi iKosi ingaragela phambili inqophisa iinhliziyo zenu ngokuphumelelako ethandweni lakaZimu nekukghodlheleleni ngebanga lakaKrestu.  Nje-ke sininikela iinqophiso bafowethu, ngebizo leKosethu uJesu Krestu, bona nitsomuke kinanyana ngimuphi umfowethu okhamba ngokungakahleleki, ongakhambi ngokuvumelana neenqophiso enizifumene* kithi.  Ngombana nina ngokwenu niyazi ukuthi kufuze nisilingise njani, ngombana azange siziphathe ngendlela engakahleleki hlangana nani,  azange sidle nokudla kwamuntu simahla. Kunalokho, ngokusebenza budisi nokuzikhandla besisebenza ubusuku nemini bona singathwesi nanyana ngubani wenu umthwalo obudisi.  Ingasi bona asinalungelo lokwenza lokho, kodwana kungombana besifuna ukuba sibonelo ekufuze nisilingise. 10  Kuhlekuhle, ngesikhathi sinani, besijayele ukuninikela umyalo othi: “Nangabe umuntu akafuni ukusebenza, nokudla angadli.” 11  Ngombana siyezwa ukuthi abanye bakhamba ngokungakahleleki hlangana nani, abasebenzi nakancani, kodwana bacabhela eendabeni ezingabafuniko. 12  Ebantwini abanjalo sinikela isiyalo nesikhuthazo ngeKosi uJesu Krestu bona basebenze ngokuthula begodu badle ukudla abakusebenzeleko. 13  Nina-ke bafowethu, ningadinwa kukwenza okuhle. 14  Kodwana nangabe kukhona ongalilaleli ilizwi lethu eliza ngencwadi le, akahlale atshwayiwe begodu nilise ukuzihlanganisa naye, ukuze abe neenhloni. 15  Kodwana ningamqali njengesitha, ragelani phambili nimkhuthaza njengomfowethu. 16  Nje-ke kwangathi iKosi yokuthula ingahlala ininikela ukuthula ngazo zoke iindlela. Kwangathi iKosi ingaba nani noke. 17  Nakhu ukulotjhisa kwami, mina Powula, ngesami isandla, okulitshwayo kizo zoke iincwadi; le yindlela engitlola ngayo. 18  Umusa omkhulu weKosethu uJesu Krestu awube nani noke.

Imitlolo Ephasi

2Te 3:6  Namkha kungenzeka, “abazifumene.”