2 Tesalonika 1:1-12

  • Ukulotjhisa (1, 2)

  • Ukwanda kokukholwa kwebeThesalonika (3-5)

  • UZimu uzibuyiselela kwabangalaleliko (6-10)

  • Ukuthandazela ibandla (11, 12)

1  UPowula, uSilvanu,* noThimothi, ebandleni lebeThesalonika elisebunyeni noZimu uBabethu neKosi uJesu Krestu:  Kwangathi ningaba nomusa omkhulu nokuthula okuvela kuZimu uBaba neKosi uJesu Krestu.  Sikatelelekile bona sihlale sithokoza uZimu ngani, bafowethu. Kufanele lokho, ngombana ukukholwa kwenu kukhula ngendlela erarako nethando omunye nomunye wenu analo ngabanye liyakhula.  Ngebanga lalokho siyazikhakhazisa ngani hlangana nawo woke amabandla kaZimu, ngebanga lokukghodlhelela nokukholwa kwenu kikho koke ukuhlunguphazwa nobudisi* eniqalene nabo.*  Lokhu kubufakazi besahlulelo esilungileko sakaZimu, esirholela ekubeni nithathwe njengabafanelwe mBuso kaZimu, lowo eqinisweni enitlhaga ngebanga lawo.  Lokhu kubandakanya nokuthi kulungile ngoZimu ukubuyisela ngesizi kilabo abanibangela isizi.  Kodwana nina eniqalene nesizi nizokuphunyuzwa kunye nathi ekwambulweni kweKosi uJesu ivela ezulwini ineengilozi zayo ezinamandla  ngomlilo ovutha amalangabi, njengombana izibuyiselela kilabo abangamaziko uZimu nalabo abangazilaleli iindaba ezimnandi ezimalungana neKosethu uJesu.  Bona labo bazokugwetjelwa isijeziso sokutjhatjalaliswa phakade phambi kweKosi nephazimulweni yamandlayo, 10  nayizela ukuzokuphazinyuliswa malungana nabacwengileko bayo begodu ngelangelo izokubatjazwa ngibo boke abatjengise ukukholwa kiyo, nani nizokuba hlangana nabo ngombana nabukholwa ubufakazi esabunikelako. 11  Ngilokho esihlala sithandazela bona kwenzeke, ukuthi uZimethu anithathe njengabafanele ukufumana ukuphila anibizele kikho begodu ngamandlakhe enze ngokupheleleko boke ubuhle obumthabisako nawo woke umsebenzi wokukholwa. 12  Lokhu kwenzeka ukuze ibizo leKosethu uJesu liphazinyuliswe kini begodu nani niphazinyuliswe ebunyeni nayo, ngokuvumelana nomusa omkhulu kaZimethu noweKosi uJesu Krestu.

Imitlolo Ephasi

2Te 1:1  Obizwa nangokuthi nguSilasi.
2Te 1:4  Namkha “nesizi.”
2Te 1:4  Namkha “enikukghodlhelelako.”