2 Pitrosi 3:1-18

  • Abanyefuli abatjheji ukutjhatjalaliswa okuzako (1-7)

  • UJehova akariyadi (8-10)

  • Cabangani ngokuthi kufuze nibe babantu abanjani (11-16)

    • Izulu elitjha nephasi elitjha (13)

  • Tjhejani bona ningadurhiswa (17, 18)

3  Bathandekako, le yincwadi yesibili enginitlolela yona, kiyo njengakeyokuthoma, ngivusa ikghono lenu lokucabanga kuhle ngendlela yokunikhumbuza,  bona nikhumbule amezwi akhulunywa ngaphambilini* baphorofidi abacwengileko nomyalo weKosi noMsindisi ngabapostoli benu.  Kokuthoma yazini lokhu, ukuthi emihleni yokuphela kuzokufika abanyefuli nokunyefula kwabo, barage ngokweenkanuko zabo  bathi: “Kuphi ukuba khona kwakhe okuthenjisiwekokho? Ngombana kusukela ngelanga abakhokho bethu abalala ngalo ekufeni, zoke izinto ziraga patsi ngendlela ebezingayo kusukela ekuthomeni kwendalo.”  Ngombana akhenge balinake ngabomu iqinisweli, ukuthi kade bekunezulu nephasi elajama laqina phezu kwamanzi naphakathi kwamanzi ngelizwi lakaZimu;  nokuthi ngawo iphasi langesikhatheso latjhatjalaliswa lokha nalirhurhulwa mamanzi.  Kodwana ngelizwi elifanako izulu nephasi elikhona gadesi kubekelwe umlilo begodu kubekiwe bekube lilanga lesahlulelo nokutjhatjalaliswa kwabantu abangamsabiko uZimu.  Nje-ke bathandekako, ningavumi iqinisweli liniphunyurhe, ukuthi ilanga linye kuJehova linjengeminyaka eyikulungwana, neminyaka eyikulungwana injengelanga linye.  UJehova akariyadi malungana nesithembiso sakhe, njengombana abanye bacabanga bona uyariyada, kodwana uyanibekezelela ngombana angafisi ukuthi namunye atjhabalale kodwana ufisa bona boke batjhuguluke. 10  Kodwana ilanga lakaJehova lizokuza njengesela, lapho izulu lizokudlula ngokuduma okukhulu, kodwana njengombana izakhi zizabe zitjhisa khulu zizokuncibilika, begodu iphasi nemisebenzi ekilo lizokwambulwa. 11  Njengombana zoke izintwezi zizokuncibilika, cabangani ngokuthi kufuze nibe babantu abanjani ezenzweni ezicwengileko zokuziphatha nezenzweni zokuzinikela kuZimu, 12  njengombana nilindile begodu nihlala nikhumbula* ukuba khona kwelanga lakaJehova, ngalo izulu lizokutjhatjalaliswa ngomlilo nezakhi zincibilike emtjhisweni omkhulu! 13  Kodwana kunezulu elitjha nephasi elitjha esililindele ngokwesithembiso sakhe, begodu lapho kuzokuhlala ukulunga. 14  Nje-ke bathandekako, njengombana nilindele izintwezi, yenzani koke okusemandlenenu bona ekugcineni anifumane nimsulwa, ninganabala begodu nisekuthuleni. 15  Ngaphezu kwalokho, qalani ukubekezela kweKosethu njengesindiso, njengombana nomfowethu othandekako uPowula anitlolela ngokuvumelana nokuhlakanipha anikelwa khona, 16  akhuluma ngezintwezi njengombana enza kizo zoke iincwadi zakhe. Kodwana ezinye izinto ezikizo kubudisi ukuzizwisisa, lezo abantu abanganalwazi* nabangakadzimeleli abazihlanakelako, njengombana benza nakiyo yoke imiTlolo, kube kutjhabalala kwabo. 17  Nje-ke nina bathandekako, njengombana nifumene ilwazeli kusesengaphambili, tjhejani bona ningadurhiswa nabo ngemitjhapho yabantu abanganamthetho begodu niwe ekudzimeleleni kwenu. 18  Kodwana ragelani phambili nikhula emuseni omkhulu nelwazini leKosethu noMsindisi uJesu Krestu. Ayibe kuye iphazimulo kokubili nje nelangeni laphakade. Amen.

Imitlolo Ephasi

2Pt 3:2  Namkha “izinto ezabikezelwa kusesengaphambili.”
2Pt 3:12  Namkha “nifisa ngetjiseko.” NgesiGirigi “nilirhabise.”
2Pt 3:16  Namkha “abangakafundiswa.”