2 Pitrosi 1:1-21

  • Ukulotjhisa (1)

  • Qinisekisani ukubizwa kwenu (2-15)

    • Izinto ezingezelelwa ekukholweni (5-9)

  • Ilizwi lesiphorofido elenziwe laqiniseka ngokungeziweko (16-21)

1  USimoni Pitrosi, isigqila nompostoli kaJesu Krestu, kilabo abafumane ukukholwa okuligugu njengokwethu ngokulunga kwakaZimethu noMsindisi uJesu Krestu:  Kwangathi umusa omkhulu nokuthula kungandiswa kini ngelwazi elinembileko lakaZimu noJesu iKosethu,  ngombana amandlakhe avela kuZimu asinikela zoke izinto esizitlhogako bona siphile ukuphila kokuzinikela kuZimu ngelwazi elinembileko laloyo owasibiza ngephazimulo nobuhle bakhe.  Ngezintwezi usinikele iinthembiso eziligugu nezihle khulu, ukuze ngazo nibe bahlanganyeli bephazimulo kaZimu njengeembunjwa zommoya, njengombana niphunyurhile ekonakaleni kwephasi okuvezwa ngekanuko embi.  Ngebanga lalokhu, zamani ngekuthalo yoke bona ningezelele ekukholweni kwenu ubuhle, ebuhleni benu, ilwazi,  elwazini lenu, ukuzibamba, ekuzibambeni kwenu, ukukghodlhelela, ekukghodlheleleni kwenu, ukuzinikela kuZimu,  ekuzinikeleni kwenu kuZimu, ukuthandana njengamalunga womndeni, ekuthandaneni kwenu njengamalunga womndeni, ithando.  Ngombana nangabe izintwezi zikhona kini begodu ziyaphuphuma, zizonivikela bona ningapholi namkha ningatheli malungana nelwazi elinembileko leKosethu uJesu Krestu.  Ngombana nanyana ngubani onganazo izintwezi usiphofu, uvala amehlwakhe bona angaboni ukukhanya,* begodu ukukhohliwe ukuhlanzwa kwakhe ezonweni zakhe zakade. 10  Nje-ke, bafowethu, yenzani koke enikukghonako bona niqinisekise ukubizwa nokukhethwa kwenu, ngombana naniragela phambili nenza izintwezi, angeze nabhalelwa. 11  Eqinisweni, ngokwenza lokhu nizokunikelwa ngokunothileko ukungena emBusweni ongapheliko weKosethu noMsindisi uJesu Krestu. 12  Ngebanga lalokhu nginqophe ukuhlala nginikhumbuza izintwezi, nanyana nizazi begodu nikakarele eqinisweni enilaziko. 13  Kodwana ngikuqala njengokulungileko, nangisesesetendeneli,* ukunivusa ngeenkhumbuzo, 14  ngombana ngiyazi ukuthi itendami izokususwa msinyana, njengombana neKosethu uJesu Krestu yakukhanyisa lokho kimi. 15  Ngizokuhlala ngenza koke okusemandlenami ukuze ngemva kokukhamba kwami, nikghone ukukhumbula* izintwezi ngokwenu. 16  Bekungasikulandela iindaba ezimamala ezenziwe ngobukghwari nasinitjela ngamandla nangokuba khona kweKosethu uJesu Krestu, kodwana, besibofakazi bobukhulu bakhe. 17  Ngombana wamukela kuZimu uBaba idumo nephazimulo lokha amezwi anjengala adluliselwa kuye ngephazimulo ekulu: “Le yiNdodanami, engiyithandako, engiyamukeleko.” 18  Amezwi la sawezwa avela ezulwini nasinaye entabeni ecwengileko. 19  Nje-ke sinelizwi lesiphorofido elenziwe laqiniseka ngokungeziweko, begodu nenza kuhle ngokulinaka njengesibani esikhanya endaweni emnyama (bekube kulapho nakusako kuvele nekhwezi) eenhliziyweni zenu. 20  Ngombana kokuthoma niyakwazi lokhu, ukuthi asikho isiphorofido somTlolo esivela emibonweni yabantu. 21  Ngombana isiphorofido akhenge khesalethwa ngentando yomuntu, kodwana abantu bakhuluma okuvela kuZimu basunduzwa mmoya ocwengileko.

Imitlolo Ephasi

2Pt 1:9  Namkha kungenzeka, “usiphofu, ubona lififi.”
2Pt 1:13  Namkha “nangisesesethaberinakeleneli,” Kutjho, umzimbakhe wephasini.
2Pt 1:15  Namkha “ukutjho.”