2 Korinte 9:1-15

  • Ihloso yokupha (1-15)

    • UZimu uthanda umuphi othabileko (7)

9  Nje-ke malungana nomsebenzi owenzelwa abacwengileko, akutlhogeki bona nginitlolele,  ngombana ngiyakwazi ukuzimisela kwenu engizikhakhazisa ngakho ebantwini beMasedoniya, ukuthi i-Akhaya sekumnyaka izilungiselele, begodu itjisekwenu ikhuthaze inengi labo.  Kodwana ngithumela abafowethu, ukuze ukuzikhakhazisa kwethu ngani kungabonakali kulilize endabeni le nokuthi nikulungele kwamambala, njengombana ngatjho ukuthi nizokulungela.  Nakungasinjalo, beMasedoniya nabeza nami banifumane ningakakulungeli, thina—ngingasatjho nina—sizokuphathwa ziinhloni ngokunithemba kwethu.  Nje-ke ngicabange bona kuyatlhogeka ukuthi ngikhuthaze abafowethu bona beze kini kusesenesikhathi, balungise isipho senu esikhulu somusa enisithembise kusesengaphambili, ukuze isiphwesi sibe sesilungile njengesipho somusa, ingasi njengokuthileko okudlelezelweko.  Malungana nalokhu, loyo otjala kancani uzokuvuna kancani, naloyo otjala okunengi uzokuvuna okunengi.  Omunye nomunye akenze njengombana aquntile ehliziywenakhe, ingasi ngokuzikhuja namkha ngokukatelelwa, ngombana uZimu uthanda umuphi othabileko.  Ngaphezu kwalokho, uZimu ukghona ukwenza bona umusakhe omkhulu unandele ukuze nihlale naneliseke ngokupheleleko kikho koke, nibe nenala kiwo woke umsebenzi omuhle.  (Njengombana kutloliwe ukuthi: “Wabe ngesandla esivulekileko; unikele abadududu. Ukulunga kwakhe kuhlala bekube phakade.” 10  Loyo onikela umtjali imbewu enengi nesikwa sokudla uzoninikela imbewu begodu anandisele yona bona niyitjale, uzokwandisa nesivuno sokulunga kwenu.) 11  Ninjingiswa kikho koke ngebanga layo yoke imihlobo yokuphana, okuveza amezwi wokuthokoza uZimu ngathi; 12  ngombana umsebenzi watjhatjhalazi lo awanelisi iintlhogo zabacwengileko kwaphela, kodwana uba mthombo wokunjinga emezwini amanengi wokuthokoza uZimu. 13  Ngobufakazi obunikelwa msebenzi lo, baphazimulisa uZimu ngombana niyazithoba eendabeni ezimnandi ezimalungana noKrestu, njengombana namemezela tjhatjhalazi, begodu ninesandla esivulekileko emnikelweni eniwenzele bona nabo boke abanye. 14  Ngokunincengela, batjengisa indlela abanithanda ngayo ngebanga lomusa omkhulu kaZimu ophezu kwenu. 15  Akathokozwe uZimu ngesipho sakhe sesihle esingahlathululekiko.

Imitlolo Ephasi