2 Korinte 8:1-24

  • Igulego lamaKrestu weJudiya (1-15)

  • UTitosi uzokuthunyelwa eKorinte (16-24)

8  Nje-ke bafowethu, sifuna nazi ngomusa omkhulu kaZimu owenzelwe amabandla weMasedoniya.  Ngesikhathi sokulingwa okukhulu ngaphasi komtlhago, ukuphuphuma kwethabo labo nobuchaka babo obukhulu benza ukunotha kokupha kwabo kwaphuphuma.  Ngombana benza ngokusemandlenabo, kuhlekuhle, ngiyafakaza ukuthi bekungaphezu kwamandlabo,  kukulapho bona ngokwabo ngokuzisukela kibo basolo basirabhela kwamambala ukuthi babe nelungelo lokupha ngomusa, ukuze bahlanganyele emsebenzini wokusiza abacwengileko.  Begodu benze okungaphezu kwalokho ebesikulindele kibo, ngombana kokuthoma bazinikela eKosini nakithi ngokuvumelana nentando kaZimu.  Ngalokho sakhuthaza uTitosi ukuthi, njengombana athomisa umsebenzi lo hlangana nani, kufuze godu aqedelele ukupha kwenu komusokhu.  Nanyana kunjalo, njengombana ninothile ngakho koke, ngokukholwa, ngelizwi, ngelwazi, nangakho koke ukuthembeka nethandweni lethu ngani, kwangathi ninganotha nekupheni komusokhu.  Angitjho lokhu bona nginibekele umthetho, kodwana bona nginenze nazi ngokuthembeka kwabanye begodu ngilinge nokuthembeka kwethando lenu.  Ngombana niyawazi umusa omkhulu weKosethu uJesu Krestu, ukuthi nanyana bekanothile, waba sichaka ngebanga lenu, bona ninothe ngobuchaka bakhe. 10  Kilokhu ngibeka lami lobubodlhana: Lokhu kuzuzisa nina, njengombana sekudlule umnyaka ningakasunguli isenzwesi kwaphela kodwana natjengisa nesifiso sokusenza. 11  Nje-ke, qedelelani nalokho enikuthomileko, ukuze ukulungela kwenu ukunikela kuqedelelwe ngokuya ngokwalokho eninakho. 12  Ngombana nangabe ukulungela kukhona qangi, kwamukeleka ngokukhethekileko ngokwalokho umuntu anakho, ingasi ngokwalokho umuntu anganakho. 13  Ngombana angifuni ukukwenza kube bulula kwabanye, kodwana kube budisi kini; 14  kodwana ngokulinganisa, inala yenu yanje iqede ukutlhoga kwabo, ukuze nenala yabo iqede ukutlhoga kwenu, bona kube khona ukulingana. 15  Njengombana kutloliwe ukuthi: “Umuntu obe nokunengi azange abe nokunengi ngokudluleleko, nomuntu obe nokuncani azange abe nokuncani ngokudluleleko.” 16  Nje-ke sithokoza uZimu ngokuthi uTitosi unendaba nani njengathi, 17  ngombana usabelile esikhuthazweni, kodwana njengombana anetjiseko khulu, uyeza kini ngokuzisukela kuye. 18  Kodwana sithumela kunye naye umfowethu loyo idumo lakhe ngokuphathelene neendaba ezimnandi elirhatjhekele kiwo woke amabandla. 19  Ingasi lokho kwaphela, kodwana wakhethwa mabandla bona abe mkhambisanethu njengombana sidlulisela isipho somusesi bona kuphazinyuliswe iKosi begodu kube bufakazi bokuzimisela kwethu ukusiza. 20  Ngalokho sigegeda bona kungabi nomuntu ozosibona iphoso malungana nomnikelo wesihle esiwukhambisako lo. 21  Ngombana ‘sitlhogomela yoke into ngokuthembeka, ingasi phambi kwakaJehova kwaphela kodwana naphambi kwabantu.’ 22  Ngaphezu kwalokho, sithumela kunye nabo umfowethu esimvivinye kanengi samfumana akhuthele ezintweni ezinengi, kodwana nje sekakhuthele ukudlula phambilini ngebanga lokunithemba kwakhe okukhulu. 23  Kodwana nangabe kunombuzo malungana noTitosi; mkhambisanami* nesisebenzi engikunye naso bona kuzuze nina; namkha nangabe kunemibuzo ngabafowethu, babapostoli bamabandla nephazimulo kaKrestu. 24  Nje-ke tjengisani ubufakazi bokuthi niyabathanda, nitjengise namabandla ukuthi kubayini besizikhakhazisa ngani.

Imitlolo Ephasi

2Ko 8:23  NgesiGirigi “umhlanganyeli kunye nami.”