2 Korinte 7:1-16

  • Asizihlambululeni kikho koke ukusilaphala (1)

  • Ithabo lakaPowula ngebeKorinte (2-4)

  • UTitosi uletha umbiko omuhle (5-7)

  • Ukudana nokuzisola ngendlela ethabisa uZimu (8-16)

7  Nje-ke njengombana sineenthembiswezi, bathandekako, asizihlambululeni kikho koke ukusilaphala kwenyama nokommoya, siphelelise ukucwengeka ekusabeni uZimu.  Senzelani indawo eenhliziyweni zenu. Asikoni muntu, asikonakalisi muntu, asikasizakali ngamuntu.  Angitjho lokhu bona nginigwebe. Ngombana ngitjhwile phambilini ukuthi niseenhliziyweni zethu bona sife ndawonye begodu siphile ndawonye.  Nginetjhaphuluko ekulu yokukhuluma kini. Ngizikhakhazisa khulu ngani. Ngizele induduzo; ngiphuphuma ithabo kikho koke ukutlhaga kwethu.  Eqinisweni, nasifika eMasedoniya, imizimbethu khenge ikufumane ukuphumula, kodwana saragela phambili nokutlhaga ngazo zoke iindlela—bekunokulwa ngaphandle, kunokusaba ngaphakathi.  Kodwana uZimu, oduduza abadanileko, usiduduzile ngokuba khona kwakaTitosi;  ingasi ngokuba khona kwakhe kwaphela kodwana nangenduduzo ayifumene ngebanga lenu, njengombana asibikele ngendlela eningihlulukele ngayo, isizi lenu, ukutshwenyeka kwenu ngami; nje-ke ngathaba ngokungeziweko.  Ngitjho nanyana nganidanisa ngencwadami, angizisoli. Ngitjho nanyana ngazisola ekuthomeni (ngiyabona ukuthi incwadi leya inidanisile, nanyana bekungekwesikhatjhana kwaphela),  nje ngiyathaba, ingasi ngombana benidanile, kodwana ngombana ukudana kwenze bona nitjhuguluke. Benidane ngendlela ethabisa uZimu, ukuze ningalimali ngebanga lethu. 10  Ngombana ukudana ngendlela ethabisa uZimu kuveza ukutjhuguluka okurholela esindisweni, kukutjhiya ungazisoli; kodwana ukudana kwephasi kuveza ukufa. 11  Ngombana qalani bona ukudana ngendlela ethabisa uZimu kuveze ukuzinikela ngetjiseko kangangani kini, kuveze nokuzihlwengisa, itukuthelo, ukwesaba, isifiso esinamandla, itjiseko, ukulungisa okungakalungi! Kikho koke lokhu nizibonakalise nicwengile* endabeni le. 12  Nanyana nganitlolela, akhenge ngitlole ngebanga laloyo owenze okumbi, namkha ngebanga laloyo owoniweko, kodwana ukuze itjisekwenu ngathi yenziwe ibonakale hlangana nani phambi kwakaZimu. 13  Kungakho siduduzekile. Kodwana ukungezelela enduduzwenethu, sathaba ngokungeziweko ngethabo lakaTitosi, ngombana noke navuselela ummoyakhe. 14  Nangabe ngizikhakhazise ngani kuye, akhenge ngiphathiswe iinhloni; kodwana njengombana zoke izinto esanitjela zona beziliqiniso, nokuzikhakhazisa kwethu kuTitosi kubonakale kuliqiniso. 15  Godu ithando lakhe ngani liyanda khulu nakakhumbula ukulalela kwenu noke, indlela enamamukela ngayo ngokwesaba nangokuhlengezela. 16  Ngiyathaba ngokuthi ngiyanithemba* ngazo zoke iindlela.

Imitlolo Ephasi

2Ko 7:11  Namkha “nimsulwa; ninganamlandu.”
2Ko 7:16  Namkha kungenzeka, “ngingaba nesibindi khulu ngebanga lenu.”