2 Korinte 5:1-21

  • Ukumbatha indlu yezulwini (1-10)

  • Umsebenzi wokubuyisana (11-21)

    • Indalo etja (17)

    • Abazenda bakaKrestu (20)

5  Ngombana siyazi ukuthi nangabe indlwethu yephasini, itendeli, iyagirizwa, sizokuba nomakhiwo ovela kuZimu, indlu engakenziwa ngezandla, ehlala ngokungapheliko ezulwini.  Ngombana endlini le siyabubula kwamambala, sinetjisakalo yokumbatha indlu yethu evela ezulwini,  nasiyimbathako, angekhe sifunyanwe sihlubule.  Kuhlekuhle, thina abasetendeneli siyabubula, sidisibezekile, ngombana asifuni ukuyihlubula le, kodwana sifuna ukumbatha leya enye, ukuze lokho okufako kuginywe kuphila.  Nje-ke nguZimu osilungiselele lokhu, osinikele ummoya njengesiqinisekiso salokho okuzako.*  Ngalokho sihlala sinesibindi khulu begodu sazi ukuthi ikhaya lethu nalisesemzimbeni lo, asikho eKosini,  ngombana sikhamba ngokukholwa, asikhambi ngokubona.  Kodwana sinesibindi khulu begodu singanyula ukungabi khona emzimbeni lo, siyokuhlala neKosi lapho ikhona.  Nje-ke kungakhathaliseki ukuthi sisekhaya nayo namkha asisinayo, silwela ukuthi samukeleke kiyo. 10  Ngombana soke kufuze sivele phambi kwesihlalo sokwahlulela sakaKrestu, ukuze ngamunye abuyiselwe ngokwalokho akwenzileko nakasesemzimbeni lo, kungakhathaliseki ukuthi kuhle namkha kumbi. 11  Nje-ke, njengombana sikwazi ukusaba iKosi, sisolo sikholisa abantu, kodwana uZimu usazi kuhle. Nanyana kunjalo, ngithemba bona nabonembeza benu basazi kuhle. 12  Asizibuki kini godu kodwana sininikela isizathu sokuzikhakhazisa ngathi, ukuze nikghone ukuphendula labo abazikhakhazisa ngokuqaleka kwangaphandle ingasi ngokwalokho okusehliziyweni. 13  Ngombana nangabe besirhapha, besirhaphela uZimu; nangabe besiphile kuhle emkhumbulweni, besikwenzela nina. 14  Ithando uKrestu analo liyasiraga, ngombana siswaphelise ngokuthi, umuntu munye wabafela boke; nje-ke boke bafile. 15  Begodu wafela boke ukwenzela bona labo abaphilako bangasaziphileli, kodwana baphilele loyo owabafelako begodu wavuswa. 16  Nje-ke kusukela nje asazi muntu ngombono wenyama. Ngitjho nanyana kungenzeka ukuthi khesazi uKrestu ngokwenyama, ngokuqinisekileko asisamazi ngendlela leyo. 17  Yeke, nangabe umuntu usebunyeni noKrestu, uyindalo etja; izinto ezidala zidlulile; qalani, sekube nezinto ezitja. 18  Kodwana zoke izinto zivela kuZimu, osenze sabuyisana naye ngoKrestu wasinikela nomsebenzi wokubuyisana, 19  okutjho bona, uZimu bekenza iphasi libuyisane naye ngoKrestu, angababaleli imitjhapho yabo, wasiphathisa nomlayezo wokubuyisana. 20  Nje-ke, sibazenda abajamele uKrestu, njengokungathi uZimu uncenga ngathi. Njengabajameli bakaKrestu, siyancenga sithi: “Buyisanani noZimu.” 21  Loyo obekangasazi isono, wenziwa umnikelo wesono ngebanga lethu, bona ngaye sibe kulunga kwakaZimu.

Imitlolo Ephasi

2Ko 5:5  Namkha “isibambiso (imali yesiqinisekiso).”