2 Korinte 4:1-18

  • Ukukhanya kweendaba ezimnandi (1-6)

    • Imikhumbulo yabangakholwako iphophaziwe (4)

  • Igugu ezitjeni zebumba (7-18)

4  Nje-ke, njengombana sinomsebenzi lo ngebanga lomusa esenzelwe wona, asipheli amandla.  Kodwana silahle izinto eziphathisa iinhloni, nezinto ezenzelwa ngemsitheleni, akhenge sikhambe ngobuqili namkha sihlanekele ilizwi lakaZimu; kodwana ngokwenza iqiniso libonakale, siyazinyula kibonembeza babo boke abantu phambi kwakaZimu.  Eqinisweni, nangabe iindaba ezimnandi esizimemezelako zigutjuzesiwe, zigutjuzeswe hlangana nalabo abatjhabalalako,  kibo, uzimu wephaseli uphophaze imikhumbulo yabangakholwako, ukuze ukukhanya kweendaba ezimnandi eziphazimulako ezimalungana noKrestu, omfanekiso kaZimu, kungakhanyi.  Ngombana asitjhumayeli ngathi, kodwana sitjhumayela ngoJesu Krestu oyiKosi nangathi esiziingqila zenu ngebanga lakaJesu.  Ngombana uZimu nguye owathi: “Ukukhanya akukhanye ebumnyameni,” begodu yena ukhanye eenhliziyweni zenu bona abakhanyisele ngephazimulo yelwazi lakaZimu ngobuso bakaKrestu.  Nanyana kunjalo, sinegugweli ezitjeni zebumba,* ukuze amandla angaphezu kajayelekileko abe ngavela kuZimu, ingasi kithi.  Sigandelelwe ngazo zoke iindlela, kodwana asikaminyaniswa kangangobana singakghoni ukusikinyeka; sirarekile, kodwana akutjho bona asinandlela yokuphuma;*  siyahlunguphazwa, kodwana asilahlwa; sidulwa phasi, kodwana asitjhatjalaliswa. 10  Qobe emzimbenethu sikghodlhelela ukuphathwa ngendlela ebangela ukufa leyo uJesu aphathwa ngayo, ukuthi ukuphila kwakaJesu nakho kubonakaliswe emzimbenethu. 11  Ngombana thina senziwa siqalane poro nokufa ngebanga lakaJesu, ukuze ukuphila kwakaJesu kubonakaliswe enyamenethu efako. 12  Nje-ke ukufa kuyasebenza kithi, kodwana kini kusebenza ukuphila. 13  Ngombana sinommoya wokukholwa onjengalowo okutlolwe ngawo ukuthi: “Ngakholwa, ngalokho ngakhuluma”; nathi siyakholwa, ngalokho siyakhuluma, 14  siyazi ukuthi loyo owavusa uJesu uzosivusa nathi kunye noJesu begodu uzosethula sikunye nani. 15  Ngombana zoke izinto zingebanga lenu, ukuze ukwanda komusa omkhulu kube kunengi khudlwana ngombana abanye abanengi bayathokoza ephazimulweni kaZimu. 16  Nje-ke, asipheli amandla, kodwana nangabe umuntu esinguye ngaphandle uyonakala, ngokuqinisekileko umuntu esinguye ngaphakathi uyavuseleleka ilanga nelanga. 17  Ngombana nanyana isizi lingelesikhatjhana* begodu lilincani, liveza kithi iphazimulo ekulu khulu nengapheliko; 18  njengombana sidzimelelisa amehlwethu, ingasi ezintweni ezibonwako, kodwana ezintweni ezingabonwako. Ngombana izinto ezibonwako ngezesikhatjhana, kodwana izinto ezingabonwako zingezingapheliko.

Imitlolo Ephasi

2Ko 4:7  Namkha “emijekeni yebumba.”
2Ko 4:8  Namkha kungenzeka, “silahla ithemba.”
2Ko 4:17  Namkha “isilingo singesesikhatjhana.”