2 Korinte 3:1-18

  • Iincwadi zokubuka (1-3)

  • Iinsebenzi zesivumelwano esitjha (4-6)

  • Iphazimulo ekulu yesivumelwano esitjha (7-18)

3  Kghani sithoma ukuzibuka godu? Namkha njengabanye abantu sitlhoga iincwadi zokusibuka eziza kini namkha ezivela kini?  Nina ngokwenu niyincwadethu, etlolwe eenhliziyweni zethu begodu eyaziwako nefundwa ngibo boke abantu.  Ngombana nibonakaliswa niyincwadi kaKrestu etlolwe ngithi iinsebenzi, engakatlolwa nge-enke kodwana ngommoya kaZimu ophilako, engakatlolwa ematjeni kodwana eenhliziyweni.  NgoKrestu sinokuqinisekokhu kuZimu.  Asitjho bona thina singenza umsebenzi lo ngokwethu, kodwana uZimu nguye osisizako bona senze umsebenzi lo,  nguye osenza sikufanelekele ngokwaneleko ukuba ziinsebenzi zesivumelwano esitjha, ingasi zomthetho otloliweko, kodwana zommoya; ngombana umthetho otloliweko ugwebela ukufa, kodwana ummoya uyaphilisa.  Nje-ke nangabe umThetho oletha ukufa nowatlolwa ematjeni weza ngephazimulo ekulu kangangobana abantwana bakwa-Israyeli akhenge bakghone ukuqala ubuso bakaMosi ngebanga lephazimulo esebusweni bakhe, iphazimulo ebeyizokupheliswa,  kubayini ukusebenza kommoya kungabi ngephazimulo ekulu ukudlula le?  Ngombana nangabe umthetho okhupha isigwebo bewuphazimula, umsebenzi orholela ekulungeni uphazimula ngokungeziweko. 10  Eqinisweni, ngitjho nalokhu okwakhe kwenziwa kwaphazimula, kuthathelwe iphazimulo ngebanga lephazimulo edlula lokho. 11  Ngombana nangabe lokho ebekuzokupheliswa kwalethwa ngephazimulo, qala bona beyizokuba yikulu kangangani iphazimulo yalokho okusalako! 12  Njengombana sinethemba elinjalo, sisebenzisa itjhaphuluko ekulu yokukhuluma, 13  begodu asenzi okwenziwa nguMosi nakagubuzesa ubuso bakhe ukuze abantwana bakwa-Israyeli bangasolo baqale ekupheleni kwalokho ebekuzokupheliswa. 14  Kodwana imikhumbulwabo yafiphazwa. Ngombana bekube kunamhlanjesi, isigubuzeso esifanako sihlala singakasuswa lokha nakufundwa isivumelwano esidala, ngombana sisuswa kwaphela ngoKrestu. 15  Eqinisweni bekube kunamhlanjesi, nanyana kunini nakufundwa imitlolo kaMosi, isigubuzeso siba phezu kweenhliziyo zabo. 16  Kodwana umuntu nakatjhugulukela kuJehova, isigubuzeso siyasuswa. 17  Nje-ke uJehova Mmoya, begodu lapho kunommoya kaJehova khona, kunetjhaphuluko. 18  Soke njengombana sisesenobuso obungakagutjuzeswa sibonakalisa iphazimulo kaJehova njengeemboniboni, sitjhugululelwa emfanekisweni ofanako ukusuka kwenye iphazimulo kuye kwenye, njengombana yenziwa nguJehova uMmoya.*

Imitlolo Ephasi

2Ko 3:18  Namkha kungenzeka, “ngommoya kaJehova.”