2 Korinte 2:1-17

  • Umnqopho kaPowula wokuletha ithabo (1-4)

  • Isoni siyalitjalelwa begodu sibuyiselwe (5-11)

  • UPowula eTrowasi neMasedoniya (12, 13)

  • Umsebenzi wobuKrestu, ikhambo lokubukisa ukuthumba epini (14-17)

    • Asisibathengisi belizwi lakaZimu (17)

2  Ngenze isiqunto sokobana ngingaseza kini godu ngidanile.  Ngombana nanginidanisako, ngubani ozongithabisa ngaphandle kwaloyo engimdanisileko?  Ngitlole engikwenzileko, ukuze nangizako ngingadani ngebanga lenu, kodwana ngithabe, ngombana ngiyaqiniseka ukuthi okungilethela ithabo kunilethela noke ithabo elifanako.  Ngombana nganitlolela ngeenyembezi ezinengi ngitshwenyekile begodu ngisebuhlungwini obukhulu, ingasi bona nginidanise, kodwana bona nginazise ukuthi nginithanda kangangani.  Nje-ke nakunomuntu obangele ukudana, akakadanisi mina, kodwana unidanise noke ngokwezinga elithileko—ingasi bona ngifuna ukuba nelunya khulu kilokho engikutjhoko.  Ukukhalimokhu okunikelwe linengi kumanele umuntu onjalo;  nje-ke kufuze nimlibalele ngomusa begodu nimduduze, ukuze angahlulwa kudana okudluleleko.  Ngalokho nginikhuthaza bona nimqinisekise ukuthi niyamthanda.  Ngombana leli libanga elenza bona nginitlolele godu: ukuqinisekisa ukuthi nizokunikela ubufakazi bokulalela kwenu ezintweni zoke. 10  Kilabo enibalibalelako nami ngiyabalibalela. Eqinisweni, nanyana yini engiyilibaleleko (nangabe kunengikulibaleleko) yenziwe ngebanga lenu phambi kwakaKrestu, 11  ukuze singabanjwa* nguSathana, ngombana siyawazi amaqhingakhe.* 12  Nje-ke nangifika eTrowasi bona ngimemezele iindaba ezimnandi malungana noKrestu begodu ngavulelwa nomnyango eKosini, 13  ummoyami akhenge uzizwe utjhaphulukile ngebanga lokungafumani uTitosi umfowethu. Nje-ke ngabalayelisa ngasuka ngaya eMasedoniya. 14  Kodwana akuthokozwe uZimu, ohlala asinqophisa njengamasotja asekhambweni lokubukisa ukuthumba epini sikunye noKrestu begodu ngathi arhatjhe* iphunga lelwazi lakhe kiyo yoke indawo! 15  Ngombana kuZimu siliphunga elinuka kamnandi lakaKrestu hlangana nalabo abasindisiweko nahlangana nalabo abatjhabalalako; 16  kilabo abatjhabalalako siliphunga lokufa elidosela ekufeni, kilabo abaphulukisiweko siliphunga lokuphila elidosela ekuphileni. Ngubani ozifanelekela kuhle izintwezi? 17  Ngithi esizifanelekelako, ngombana asisibathengisi belizwi* lakaZimu njengombana abantu abanengi benza, sikhuluma ngakho koke ukuthembeka njengabathunywe bavela kuZimu bakunye noKrestu.

Imitlolo Ephasi

2Ko 2:11  Namkha “singahlakanitjhelwa.”
2Ko 2:11  Namkha “iinhloso zakhe.”
2Ko 2:14  Namkha “alenze laziwe.”
2Ko 2:17  Namkha “asenzi inzuzo ngelizwi.”