2 Korinte 13:1-14

  • Iinyeleliso neenkhuthazo zamaswaphela (1-14)

    • “Ragelani phambili nokuhlola bona nisekukholweni na” (5)

    • Lungisekani; nicabange ngokuvumelana (11)

13  Leli lihlandla lesithathu ngiza kini. “Indaba enye nenye kufuze iqinisekiswe ngemilomo yabofakazi ababili namkha abathathu.”  Nanyana ngingekho nje, kunjengokungathi bengikhona ihlandla lesibili, begodu ngibayelelisa kusesengaphambili labo abona ngaphambili nabo boke abanye, ukuthi nakungenzeka ngize godu angekhe ngibarhawukele,  njengombana nifuna ubufakazi bokuthi uKrestu, ongabogabogi kini kodwana onamandla hlangana nani, kwamambala ukhuluma asebenzisa mina.  Ngombana eqinisweni, wabulawelwa esigodweni ngebanga lokubogaboga, kodwana uyaphila ngebanga lamandla kaZimu. Kwamambala, nathi sibogaboga naye, kodwana sizokuphila ndawonye naye ngebanga lamandla kaZimu malungana nani.  Ragelani phambili nokuhlola bona nisekukholweni na; ragelani phambili nihlolisisa lokho nina eningikho. Namkha anilemuki na ukuthi uJesu Krestu umunye nani? Nakungasinjalo kutjho bona anamukeleki.  Eqinisweni ngithemba bona nizokulemuka ukuthi asisibo abangamukelekiko.  Nje-ke sithandaza kuZimu bona ningenzi litho elimbi, ingasi bona sibonakale samukelekile, kodwana bona nenze okuhle, ngitjho nanyana singabonakala singakamukeleki.  Ngombana angekhe senza litho elingakhambisani neqiniso, kodwana senza kwaphela okukhambisana neqiniso.  Eqinisweni siyathaba nanyana kunini nasibogabogako kodwana nina ninamandla. Begodu ngilokhu esikuthandazelako, bona nilungiswe. 10  Kungebangeli ngitlola izintwezi njengombana ngingekho, ukuze nangifikako, ngingabi bukhali ekusebenziseni ilungelo lami engilinikelwe yiKosi, lokwakha, ingasi lokugiriza. 11  Emaswapheleni bafowethu, ragelani phambili nithaba, nilungiseka, niduduzeka, nicabanga ngokuvumelana, niphila ngokuthula; uZimu wethando nokuthula uzokuba nani. 12  Lotjhisanani ngokumangana okucwengileko. 13  Boke abacwengileko bayanilotjhisa. 14  Umusa omkhulu weKosi uJesu Krestu nethando lakaZimu nokuhlanganyela emmoyeni ocwengileko akube nani noke.

Imitlolo Ephasi