2 Korinte 12:1-21

  • Imibono kaPowula (1-7a)

  • ‘Inyeva lakaPowula enyameni’ (7b-10)

  • Akasingaphasi kunabapostoli abazitjhaya abalungileko (11-13)

  • Ukutshwenyeka kwakaPowula ngebeKorinte (14-21)

12  Kufuze ngizikhakhazise. Akuzuzisi, kodwana ngizokudlulela emibonweni nezambulweni zeKosi.  Ngazi umuntu othileko omunye noKrestu, okwathi eminyakeni eli-14 edlulileko—ukuthi bekasemzimbeni namkha ngaphandle komzimba, angazi; kwazi uZimu—wathathwa wasiwa ezulwini lesithathu.  Iye, ngiyamazi umuntu onjalo—ukuthi bekasemzimbeni namkha ngaphandle komzimba, angazi; kwazi uZimu—  owathathwa wasiwa epharadesi wezwa amezwi angakhulumekiko begodu okungakavumeleki bona umuntu awatjho.  Ngizozikhakhazisa ngomuntu onjalo, kodwana angekhe ngizikhakhazise ngami ngaphandle kokubogaboga kwami.  Kodwana ngitjho nanyana ngifuna ukuzikhakhazisa, lokho angekhe kutjho bona anginangqondo, ngombana ngizabe ngikhuluma iqiniso. Kodwana angekhe ngikwenze lokho, ukuze kungabi nomuntu ozongibuka ngaphezu kwalokho akubona kimi namkha akuzwa kimi,  ngebanga lokufumana imibono engakajayeleki kwaphela. Ukuze ngingaziphakamisi ngokudluleleko, nganikelwa iliva enyameni, ingilozi kaSathana, bona isolo ingiwahla ngepama, bona ngingaziphakamisi ngokudluleleko.  Ngarabhela iKosi amahlandla amathathu ngalokhu, bona lisuke kimi.  Kodwana yathi kimi: “Umusami omkhulu ukwanele, ngombana amandlami enziwa aphelele ekubogabogeni.” Ngalokho-ke, ngethabo elikhulu ngizozikhakhazisa ngokubogaboga kwami, ukuze amandla kaKrestu ahlale phezu kwami njengetende. 10  Ngalokho ngiyathaba ngokubogaboga, ngokuthukwa, ngeenkhathi zokutlhoga, ngokuhlunguphazwa nangobudisi, ngebanga lakaKrestu. Ngombana nangibogabogako, kulapho-ke nginamandla khona. 11  Ngibe ngonganangqondo. Ningikatelele bona ngibe njalo, ngombana bekufuze ngibukwe ngini. Ngombana azange ngibe phasi nangento yinye kunabapostoli benu abahlabo, ngitjho nanyana ngingasililitho. 12  Kwamambala, ubufakazi bobupostoli bami bavezwa kini ngokukghodlhelela okukhulu, ngeembonakaliso neemangaliso nemisebenzi yamandla. 13  Okukuphela kwesizathu esenza bona nibe phasi kunawo woke amabandla, kukuthi azange ngibe mthwalo kini. Ngibawa ningilibalele ngomtjhapho loyo. 14  Qalani! Nje sekulihlandla lesithathu ngilungele ukuza kini, begodu angekhe ngibe mthwalo. Ngombana angifuni izinto zenu, kodwana ngifuna nina; ngombana akukalindeleki bona abantwana babekele ababelethi babo umnotho, kodwana babelethi okufuze babekele abantwababo. 15  Mina-ke ngizokusebenzisa koke enginakho ngethabo begodu ngisetjenziswe ngokupheleleko ngebanga lenu. Nangabe nginithanda khulu kangaka, kufuze ngithandwe kancani na? 16  Nanyana kunjalo, azange ngibe mthwalo kini. Kodwana nithi ‘bengiliqili’ begodu nganibamba “ngokukhohlisa.” 17  Azange ngisizakale ngani ngokusebenzisa nanyana ngubani walabo engabathumela kini, akusinjalo? 18  Ngakhuthaza uTitosi ngathumela nomfowethu bona akhambe naye. UTitosi azange asizakale ngani nakancani, akusinjalo? Sakhamba emmoyeni ofanako, akusinjalo? Emtlhaleni ofanako, akusinjalo? 19  Kghani soke isikhathesi benisolo nicabanga ukuthi siyazivikela kini? Sikhuluma phambi kwakaZimu simunye noKrestu. Kodwana bathandekako, koke esikwenzako sikwenzela bona kwakheke nina. 20  Ngombana ngiyasaba ukuthi kungenzeka nangifikako, nginifumane ningasingilokho engifisa bona nibe ngikho begodu ngingabi njengombana nifisa, kodwana kunalokho, kungaba nombango, umona, ukubhoka ngobukhali, ukuhlukana, ukudlana iinthende, ukuhleba, ukuzikhukhumeza netjharagano. 21  Mhlamunye nangizako godu, uZimami angangihlazisa phambi kwenu, begodu kungafuze ngililele abanengi abona phambilini, kodwana abangazange batjhuguluke ekusilaphazekeni kwabo, nezenzweni zomseme ezisisono nekwenzeni kwabo amanyala bangabi neenhloni.*

Imitlolo Ephasi

2Ko 12:21  NgesiGirigi, a·selʹgei·a. Qala Ihlathululo.