2 Korinte 10:1-18

  • UPowula uvikela umsebenzakhe (1-18)

    • Iinkhali zepi yethu akusingezenyama (4, 5)

10  Nje-ke mina, Powula, ngiyanincenga ngommoya ophasi nangomusa kaKrestu, nanyana nginyazeka nanginani ngenyama, kodwana nginesibindi nangingekho kini.  Ngiyanincenga ukuthi nangilapho, kungatlhogeki bona ngibe nesibindi begodu ngithathe amagadango aqinileko engilindele ukuwathathela labo abasiqala njengokungathi sakhamba ngendlela yenyama.  Ngombana nanyana sikhamba enyameni, asilwi ipi ngokwalokho esingikho enyameni.  Ngombana iinkhali zepi yethu akusingezenyama, kodwana ngoZimu zinamandla wokuketula izinto ezidzinyeleliswe ngokuqinileko.  Ngombana siketula imicabango nayo yoke into ephakemeko, ephakanyiswe yajamelana nelwazi lakaZimu, sithumba nayo yoke imicabango siyenze ilalele uKrestu;  sikulungele nokujezisa woke umuntu ongalaleliko, ngemva kokuthi nitjengise bona nilalela ngokupheleleko.  Niqala izinto ngokubonakala kwangaphandle. Nangabe kukhona ozibetha isifuba ngokuthi ungowakaKrestu, akacabange godu ngeqinisweli: Njengombana angewakaKrestu, nathi singebakaKrestu.  Ngitjho nanyana bengingazikhakhazisa ngokudluleleko ngamandla iKosi esinikele wona wokunakha singanigirizi, bengekhe ngihlaziswe.  Angifuni kubonakale ngasuthi bengilinga ukunithusa ngeencwadi zami. 10  Ngombana bathi: “Iincwadi zakhe zitjhujile begodu zinamandla, kodwana nakalapha ngenyama akanasithunzi nekulumakhe ayazisi.” 11  Umuntu onjalo akacabange ukuthi lokho esikutjho* ngeencwadi nasingekho, ngilokho esizokwenza* nasikhona. 12  Ngombana angekhe sathoma sazibeka esigabeni esithileko namkha sizimadanise nabanye abazibukako. Kodwana nabazilinganisa ngabo begodu bazimadanise nabo ngokwabo, abazwisisi. 13  Nanyana kunjalo, angekhe sizikhakhazise ngaphandle kwemikhawulo esibekelwe yona, kodwana ngaphakathi komkhawulo wesifunda uZimu asilinganisele sona, wawenza wafika ngitjho nakini. 14  Kwamambala, asiziluli ngokudluleleko njengokungathi imikhawulo yethu beyingafiki nakini, ngombana besingebokuthoma ukufika kini ngeendaba ezimnandi ngoKrestu. 15  Awa, asizikhakhazisi ngaphandle kwemikhawulo esabelwe yona ngemisebenzi yomunye umuntu, kodwana sithemba ukuthi njengombana ukukholwa kwenu kuragela phambili kwanda, lokho esikwenzileko kungenziwa kwande, phakathi nesifunda sethu. Bese sizokwazi ukwenza okungeziweko, 16  bona simemezele iindaba ezimnandi nakezinye iinarha ezingaphetjheya kwenu, ukuze singazikhakhazisi ngalokho esekwenziwe esifundeni somunye umuntu. 17  “Kodwana loyo ozikhakhazisako, akazikhakhazise ngoJehova.” 18  Ngombana akusingiloyo ozibukako owamukelekako, kodwana ngiloyo obukwa nguJehova.

Imitlolo Ephasi

2Ko 10:11  NgesiGirigi “lokho esingikho ngelizwi.”
2Ko 10:11  NgesiGirigi “sizokuba ngikho nangesenzo.”