2 Korinte 1:1-24

  • Ukulotjhisa (1, 2)

  • Induduzo evela kuZimu kiwo woke amatshwenyeko (3-11)

  • Itjhuguluko emahlelweni kaPowula wokuvakatjha (12-24)

1  UPowula, umpostoli kaKrestu Jesu ngentando kaZimu, noThimothi umfowethu, ebandleni lakaZimu eliseKorinte, kuhlanganise nabo boke abacwengileko abakiyo yoke i-Akhaya:  Kwangathi ningaba nomusa omkhulu nokuthula okuvela kuZimu uBabethu neKosi uJesu Krestu.  Akadunyiswe uZimu noBaba weKosethu uJesu Krestu, uBaba wesirhawu noZimu wayo yoke induduzo,  osiduduza* kilo loke isizi lethu* ukuze sikghone ukududuza abanye kinanyana ngiliphi isizi* ngenduduzo esiyifumana kuZimu.  Njengombana ukutlhaga ngebanga lakaKrestu kukunengi kithi, yeke nenduduzo esiyifumana ngoKrestu yinengi.  Nje-ke nangabe siqalana nesizi,* kungokwenduduzo nesindiswenu; begodu nasiduduzwako, kungokwenduduzo yenu, enisiza bona nikghodlhelele imitlhago efana nesiqalana nayo.  Ithemba lethu ngani liqinile, siyazi ukuthi njengombana nani nitlhaga njengathi, nizokuhlanganyela nenduduzweni.  Ngombana asifuni bona ningazi bafowethu ngesizi esaqalana nalo esifundeni se-Asiya. Besigandeleleke khulu kwaba ngaphezu kwamandlethu, kangangobana besingaqiniseki ngitjho nangokuphila kwethu.  Eqinisweni sazizwa ngasuthi sifumene isigwebo sokufa. Lokho kwenzeka bona singazithembi thina, kodwana sithembe uZimu ovusa abafileko. 10  Wasisindisa engozini ekulu yokufa begodu usazosisindisa, sithembele kuye ukuthi uzokuragela phambili asisindisa. 11  Nani ningasisiza ngokusibawela, ukuze abanengi basithokozele ngomusa esiwufumene ngebanga lemithandazo yabanengi. 12  Ngombana into esizikhakhazisa ngayo kukobana, unembezethu ufakazela ukuthi ephasini, khulukhulu kini, saziphatha ngokucwengeka nangokuthembeka okuvela kuZimu, ingasi ngokuhlakanipha kwenyama kodwana ngomusa omkhulu kaZimu. 13  Asinitloleli ezinye izinto ngaphandle kwalokho eningakufunda* neningakuzwisisa, ngithemba bona nizokuragela phambili nizwisisa izintwezi ngokuzeleko,* 14  njengombana nani nizwisise ngokwezinga elithileko ukuthi singunobangela wokuzikhakhazisa kwenu, njengombana nani nizokuba ngunobangela wokuzikhakhazisa kwethu ngelanga leKosethu uJesu. 15  Ngombana bengiqiniseka ngalokhu, benginqophe ukuthoma ngize kini, ukuze nibe nethuba lesibili lokuthi nithabe godu;* 16  benginqophe ukunivakatjhela nangiya eMasedoniya, begodu ngibuyele kini nangisuka eMasedoniya, bese ningiphekelele eJudiya. 17  Nangiba nomnqopho onjalo, akhenge ngiyithathe lula indaba le, kghani akusinjalo? Namkha ngihlosa izinto ngendlela yenyama, bona ngithi “Iye, iye” bese ngithi “Awa, awa”? 18  Kodwana uZimu kungathenjelwa kuye ukuthi esikutjho kini akusingu-“iye” ibe kungu-“awa.” 19  Ngombana iNdodana kaZimu, uKrestu Jesu, loyo thina, okungimi, uSilvanu* noThimothi esatjhumayela ngaye kini, akhenge abe ngu-“iye” ibe kungu-“awa,” kodwana kuye u-⁠“iye” ube ngu-“iye.” 20  Ngombana kungakhathaliseki ukuthi zinengi kangangani iinthembiso zakaZimu, zibe ngu-“iye” ngaye. Ngaye sithi “Amen” kuZimu, bona simdumise. 21  Kodwana nguZimu oqinisekisako ukuthi nina nathi singebakaKrestu begodu nguye osizesileko. 22  Ubeke netshwayo lakhe phezu kwethu, begodu usinikele isiqinisekiso salokho okuzako,* okumumoya, eenhliziyweni zethu. 23  Nje-ke ngibiza uZimu abe ngufakazi wokobana angikezi eKorinte bekube nje ngombana ngifuna ukuphephisa nina. 24  Asitjho ukuthi simakhosi phezu kokukholwa kwenu, kodwana siziinsebenzi ezikunye nani ukuze nithabe, ngombana kungebanga lokukholwa kwenu bona nisajamile.

Imitlolo Ephasi

2Ko 1:4  Namkha “osikhuthaza.”
2Ko 1:4  Namkha “kikho koke ukulingwa kwethu.”
2Ko 1:4  Namkha “ngisiphi isilingo.”
2Ko 1:6  Namkha “neenlingo.”
2Ko 1:13  Namkha kungenzeka, “esele nikwazi kuhle.”
2Ko 1:13  NgesiGirigi “bekube sekupheleni.”
2Ko 1:15  Namkha kungenzeka, “ukuze nizuze kabili.”
2Ko 1:19  Obizwa nangokuthi nguSilasi.
2Ko 1:22  Namkha “isibambiso (imali yesiqinisekiso).”