2 Jwanisi 1:1-13

  • Ukulotjhisa (1-3)

  • Ragelani phambili nikhamba eqinisweni (4-6)

  • Tjhejani abakhohlisi (7-11)

    • Ningamlotjhisi nokumlotjhisa (10, 11)

  • Ihlelo lokuvakatjha nokulotjhisa (12, 13)

 Indoda edala* emfazini okhethiweko nebantwaneni bakhe, engimthanda kwamambala, ongathandwa ngimi kwaphela kodwana nangibo boke esebazi iqiniso,  ngebanga leqiniso elihlezi kithi begodu elizokuba nathi ngokungapheliko.  Kithi kuzokuba nomusa omkhulu, isirhawu, nokuthula okuvela kuZimu uBaba nakuJesu Krestu, iNdodana kaBaba, ngeqiniso nangethando.  Ngithaba khulu ngombana ngifumene abanye babantwana bakho bakhamba eqinisweni, njengombana sifumene umyalo ovela kuBaba.  Nje-ke ngiyakubawa, wena mfazi okhethiweko, bona sithandane. (Ngikutlolela, ingasi umyalo omutjha, kodwana loyo ebesinawo kusukela ekuthomeni.)  Naku okutjhiwo lithando, ukuthi siragele phambili sikhamba ngokuvumelana nemiyalwakhe. Ngilo umyalo, njengombana nezwa kusukela ekuthomeni, ukuthi kufuze niragele phambili nikhamba kiwo.  Ngombana abakhohlisi abanengi sebavelile ephasini, labo abangavumi uJesu Krestu njengoweza ayinyama. Lo mkhohlisi nomphikisi kaKrestu.  Zitjhejeni, ukuze ningalahlekelwa zizinto esisebenzele ukuziveza, kodwana nifumane umtlomelo opheleleko.  Woke umuntu oweqela ngale kwefundiso kaKrestu begodu angahlali kiyo akanaye uZimu. Loyo ohlala efundisweni le nguye onabo bobabili uBaba neNdodana. 10  Nangabe umuntu uza kini kodwana angalethi ifundiso le, ningamamukeli emizinenu begodu ningamlotjhisi nokumlotjhisa. 11  Ngombana loyo omlotjhisako umhlanganyeli naye emisebenzinakhe emimbi. 12  Nanyana nginezinto ezinengi engifuna ukunitlolela zona, angifuni ukuzitlola ngephepha ne-enke, kodwana ngithemba bona ngizokuza kini begodu ngikhulume nani ubuso nobuso, ukuze ithabo lenu libe ngesilinganiso esizeleko. 13  Abantwana bakadadwenu, okhethiweko, bayakulotjhisa.

Imitlolo Ephasi

2Jw 1  Namkha “Umdala.”