1 Thimothi 6:1-21

  • Iingqila zihlonipha abaphathi bazo (1, 2)

  • Abafundisi bamala nokuthanda imali (3-10)

  • Iinqophiso zomuntu kaZimu (11-16)

  • Njinga ngemisebenzi emihle (17-19)

  • Vikela ophathiswe khona (20, 21)

6  Labo abangaphasi kwejogi lobugqila abahlale baqala abanikazi babo njengabafanelwe yihlonipho ekulu, ukuze ibizo nefundiso kaZimu kungahlanjalazwa.  Ngaphezu kwalokho, labo abanabanikazi abakholwako bangabanyazi ngombana babafowethu. Kunalokho, kufuze babasebenzele ngokuzimisela okungezelelweko, ngombana labo abafumana inzuzo yomsebenzabo omuhle makholwa athandekako. Ragela phambili ufundisa izintwezi begodu unikela iinkhuthazwezi.  Nangabe kunomuntu ofundisa enye ifundiso engavumelani nesinqophiso esizuzisako, esivela eKosinethu uJesu Krestu, begodu engavumelani nefundiso ekhambisana nokuzinikela kuZimu,  ukhukhumele ngokuzigqaja begodu akunanto ayizwisisako. Uthanda ukuphikisana nokunghanghisana ngamagama. Izintwezi zibangela umona, umbango, ukurhwayela,* iinsolo ezimbi,  ukuphikisana okungapheliko ngezinto ezingatjho litho ngabantu abonakeleko emkhumbulweni nabangasanaqiniso, bacabanga ukuthi ukuzinikela kuZimu yindlela yokufumana inzuzo.  Eqinisweni, ukuzinikela kuZimu nokwaneliseka kunenzuzo ekulu.  Ngombana azange size nalitho ephasini, begodu angekhe sikhambe nalitho.  Nje-ke, nasinokudla* nezambatho,* sizokwaneliswa ngilokho.  Kodwana labo abazimisele ukunjinga bawela esilingweni nesithiyweni neemfisweni ezinengi ezinganangqondo nezilimazako ezidosela abantu ekutjhatjalalisweni nekonakaleni. 10  Ngombana ukuthanda imali kumsuka wayo yoke imihlobo yezinto ezilimazako, ngokulwela ukwanelisa ithandwelo abanye baphambukisiwe ekukholweni bazibangela ubuhlungu obunengi.* 11  Kodwana wena, muntu kaZimu, zibalekele izintwezi. Lwela ukufumana ukulunga, ukuzinikela kuZimu, ukukholwa, ithando, ukukghodlhelela, nobumnene. 12  Yilwa ukulwa okuhle kokukholwa; bambelela ekuphileni okungapheliko owabizelwa khona begodu wenza isimemezelo esihle satjhatjhalazi phambi kwabofakazi abanengi. 13  Phambi kwakaZimu, owenza bona koke kuhlale kuphila, naphambi kwakaKrestu Jesu, yena njengofakazi owenza isimemezelo esihle satjhatjhalazi phambi kwakaPontiyasi Pilatu, ngiyakuyala 14  bona ulalele umyalo ngendlela emsulwa nengasolekiko bekube kulapho kubonakala iKosethu uJesu Krestu, 15  uMbusi othabileko nokukuphela kwakhe uzozibonakalisa ngesikhathi sakhe esifaneleko. Yena uMbusi walabo ababusa njengababusi neKosi yalabo ababusa njengamakhosi, 16  nguye kwaphela ongafiko, ohlala emkhanyweni okungekhe kwatjhidelwa kiwo, okungekho muntu owakhe wambona namkha ongambona. Idumo namandla angapheliko akube kuye. Amen. 17  Yala labo abanjingileko ephasini lagadesi bona bangazikhukhumezi, nokuthi bangabeki ithemba labo ebunjingeni obungakaqinisekiswa, kodwana balibeke kuZimu, osinikela ngokunjingileko zoke izinto esizithabelako. 18  Batjele benze okuhle, banjinge emisebenzini emihle, baphane,* bakulungele ukuhlanganyela izinto nabanye, 19  bazibulungele ngokuphephileko isisekelo esihle sengomuso, ukuze bakakarele ukuphila kwamambala. 20  Thimothi, kuvikele lokho ophathiswe khona, uzigegede iinkulumo ezililize ezonakalisa okucwengileko neempikiswano ezibizwa kungakafaneli ngokuthi “zililwazi.” 21  Ngokubukisa ngelwazi elinjalo, abanengi baphambukile ekukholweni. Kwangathi umusa omkhulu ungaba nawe.

Imitlolo Ephasi

1Tm 6:4  Namkha “iinkulumo ezilimazako.”
1Tm 6:8  Namkha “nasinokokuzisekela.”
1Tm 6:8  NgesiGirigi “nokokuzembesa.”
1Tm 6:10  Namkha “bazihlaba koke ngobuhlungu obunengi.”
1Tm 6:18  Namkha “babe nesandla esivulekileko.”