1 Thimothi 5:1-25

  • Indlela yokuphatha abancani nabadala (1, 2)

  • Ukutlhogomela abahlolokazi (3-16)

    • Ukondla umndenakho (8)

  • Hlonipha abadala abasebenza budisi (17-25)

    • ‘Iwayini elincani ngebanga lamathumbakho’ (23)

5  Ungayikgharameji indoda edala. Kunalokho, iphathe njengobaba, amasokana njengabafowenu,  abafazi abadala njengabomma, iintombi njengabodade, ngabo boke ubumsulwa.  Tlhogomela* abahlolokazi ababahlolokazi kwamambala.*  Kodwana nangabe kunomhlolokazi onabantwana namkha abazukulu, abafunde qangi ukuphila ngokuzinikela kuZimu emndeninabo begodu batlhogomele ababelethi babo nababelethi bababelethi babo njengokungathi bayabakoloda, ngombana lokhu kuyamukeleka kuZimu.  Nje-ke umfazi omhlolokazi kwamambala, otjhiywe anganalitho ubeke ithemba lakhe kuZimu, uragela phambili ancenga begodu athandaza ubusuku nemini.  Kodwana loyo ozinikela ekwaneliseni iimfiso zakhe zenyama ufile ngitjho nanyana aphila.  Yeke ragela phambili unikela iinqophiswezi,* ukuze bangasoleki.  Eqinisweni nangabe umuntu akabondli labo okungebakhe, khulukhulu labo abamalunga womndenakhe, ukuphikile ukukholwa begodu mumbi khulu kunomuntu ongakholwako.  Umhlolokazi kufuze afakwe erhelweni nangabe akasingaphasi kweminyaka ema-60 ubudala, nangabe bekathembekile endodenakhe,* 10  aziwa ngemisebenzi emihle, akhulise abantwana, wamukela iimvakatjhi, wahlanza iinyawo zabacwengileko, wasiza abasesizini, wazikhandla kiyo yoke imisebenzi emihle. 11  Ngakelinye ihlangothi, ungabafaki erhelweni abahlolokazi abasesebatjha, ngombana iimfiso zomseme nazingena hlangana kwabo noKrestu, bafuna ukutjhada. 12  Bazokufumana isahlulelo ngombana balahle isithembiso sabo sokuthoma. 13  Ngesikhathi esifanako bafunde nokuba mavila, babhodabhoda imizi; ingasi ukuba mavila kwaphela kodwana bayahleba bangena neendabeni zabanye abantu, bakhuluma izinto okungakafuzi bazikhulume. 14  Ngalokho, ngifisa bona abahlolokazi abasesebatjha batjhade, babe nabantwana, batlhogomele umuzi, ukuze banganikeli umphikisi ithuba lokunyefula. 15  Eqinisweni, abanye sebaphambukisiwe bona balandele uSathana. 16  Nangabe umfazi okholwako uneenhlobo ezibahlolokazi, akabasize ukuze ibandla lingadisibezeki, likghone ukusiza labo ababahlolokazi kwamambala.* 17  Abadala abengamela ngendlela ehle kufuze baqalwe njengabafanelwe kuhlonitjhwa ngokubuyelelweko, khulukhulu labo abasebenza budisi ekukhulumeni nekufundiseni. 18  Ngombana umtlolo uthi, “Ungafaki ikunzi isifonyo nayibhulako,” godu, “Isisebenzi sifanelwe mrholwaso.” 19  Ungakwamukeli ukumangalelwa kwendoda edala* ngaphandle kobufakazi babantu ababili namkha abathathu. 20  Basole phambi kwabo boke ababukeleko labo abonomukghwa wokwenza isono, kube siyeleliso kwabanye.* 21  Ngikuyala phambi kwakaZimu noKrestu Jesu neengilozi ezikhethiweko bona ulandele iinqophiswezi ngaphandle kwebandlululo namkha ukukhetha. 22  Ungarhabi ukubeka izandla zakho kinanyana ngubani; ungabi mhlanganyeli ezonweni zabanye; hlala umsulwa. 23  Ungasaseli amanzi kwaphela, kodwana sela newayini elincani ngebanga lamathumbakho nangokugula kwakho kanengi. 24  Izono zabanye abantu zaziwa tjhatjhalazi, zirholela ngokunqophileko esahlulelweni, kodwana zabanye zibonakala ngokukhamba kwesikhathi. 25  Ngendlela efanako, imisebenzi emihle yaziwa tjhatjhalazi begodu leyo engasinjalo angekhe ihlale ifihlekile.

Imitlolo Ephasi

1Tm 5:3  NgesiGirigi “Hlonipha.”
1Tm 5:3  Namkha “abahlolokazi abatlhoga kwamambala”; kutjho, abanganamuntu obatlhogomelako.
1Tm 5:7  Namkha “imiyalo le.”
1Tm 5:9  NgesiGirigi “bekamfazi wendoda yinye.”
1Tm 5:16  Namkha “abahlolokazi abatlhoga kwamambala”; kutjho, abanganamuntu obatlhogomelako.
1Tm 5:19  Namkha “komdala.”
1Tm 5:20  NgesiGirigi “ukuze abanye basabe.”