1 Thimothi 4:1-16

  • Isiyeleliso malungana neemfundiso zamadimoni (1-5)

  • Indlela yokuba sisebenzi esihle sakaKrestu (6-10)

    • Ukubandula umzimba kumadaniswa nokuzinikela kuZimu (8)

  • Tjheja ukufundisa kwakho (11-16)

4  Nanyana kunjalo, ilizwi eliphefumulelweko* litjho ngokukhanyako ukuthi esikhathini esizako kuzokuba nesikhathi lapho abanye bazokuwa ekukholweni, balalele amezwi aphefumulelweko akhohlisako* neemfundiso zamadimoni,  nangokuzenzisa kwabantu abakhuluma amala, labo unembezabo owomelele ngasuthi utjhiswe ngesimbi yokubeka itshwayo.  Bavimbela ukutjhada, bayala nabantu bona bangadli ukudla uZimu akudalele bona kudliwe ngokuthokoza ngilabo abakholwako nabazi iqiniso ngokunembileko.  Ngombana koke okudalwe nguZimu kuhle, akukho ekufuze kwaliwe nangabe kufumaneka ngokuthokoza,  ngombana kucwengiswa ngelizwi lakaZimu nangokuthandazelwa.  Ngokunikela abafowethu iselulekwesi, uzokuba sisebenzi esihle sakaKrestu Jesu, esondliwe ngamezwi wokukholwa nangefundiso elungileko oyilandele eduze.  Kodwana zale iindaba ezimamala ezihlambalazako, njengalezo ezikhulunywa bafazi abadala. Ngakelinye ihlangothi, zibandule ngomnqopho wokuzinikela kuZimu.  Ngombana ukubandula umzimba kuzuzisa kancani, kodwana ukuzinikela kuZimu kuzuzisa ezintweni zoke, njengombana kunesithembiso sokuphila kwanje nokuphila okuzako.  Amezwi lawo athembekile begodu kufuze amukelwe ngokuzeleko. 10  Kungebangeli sisebenza budisi, sizikhandla, ngombana sibeke ithemba lethu kuZimu ophilako, oMsindisi wayo yoke imihlobo yabantu, khulukhulu abathembekileko. 11  Ragela phambili nokunikela imiyalo le begodu uyifundise. 12  Ungavumeli muntu bona aqalele phasi ubutjha bakho. Kunalokho, yiba sibonelo sabathembekileko ekukhulumeni, ekuziphatheni, ethandweni, ekukholweni nekubeni msulwa. 13  Ragela phambili nokuzinikela ekufundeni tjhatjhalazi, ekukhuthazeni nekufundiseni bengifike. 14  Ungasiliseleli isipho esikuwe owanikelwa sona ngesiphorofido lokha isihlopha sabadala sikubeka izandla. 15  Cabangisisa ngezintwezi; udzimelele kizo, ukuze ituthukwakho ibe sebaleni kiwo woke umuntu. 16  Hlala uzitjhejile wena nokufundisa kwakho. Phikelela ezintwenezi, ngombana ngokwenza lokhu uzokusindisa kokubili wena nabakulalelako.

Imitlolo Ephasi

1Tm 4:1  NgesiGirigi “ummoya.”
1Tm 4:1  NgesiGirigi “imimoya ekhohlisako.”