1 Thimothi 2:1-15

  • Ukuthandazelwa kwayo yoke imihlobo yabantu (1-7)

    • UZimu munye nomlamuli munye (5)

    • Isihlengo esikhambelanako sabo boke (6)

  • Iinqophiso zamadoda nabafazi (8-15)

    • Mbatha ngokuhlonipheka (9, 10)

2  Yeke kokuthoma ngikhuthaza bona ukuncenga, imithandazo, ukubawela abanye, nokuthokoza kwenzelwe yoke imihlobo yabantu,  kwenzelwe namakhosi nabo boke abaseenkhundleni eziphakemeko, ukuze siragele phambili siphila ngokuthula ngokuzinikela okupheleleko kuZimu nokuzimisela.  Lokhu kulungile begodu kuyamukeleka phambi koMsindisethu, uZimu,  loyo intandwakhe kukukobana yoke imihlobo yabantu isindiswe begodu ifikelele elwazini elinembileko leqiniso.  Ngombana kunoZimu munye nomlamuli munye hlangana kwakaZimu nabantu, umuntu, uKrestu Jesu,  owazinikela bona abe sihlengo esikhambelanako sabo boke*—lokhu ngikho okuzokufakazelwa ngesikhathi sakho esifaneleko.  Kungakho ngomnqopho wobufakazobu ngakhethwa bona ngibe mtjhumayeli nompostoli—ngikhuluma iqiniso, angileyi amala—umfundisi weentjhaba endabeni yokukholwa neyeqiniso.  Yeke ngifisa ngathi kizo zoke iindawo amadoda angaragela phambili athandaza, aphakamise izandla ezithembekileko, ngaphandle kwelaka nokuphikisana.  Ngokufanako, abafazi kufuze bazikghabise ngezambatho ezifaneleko, ngokuhlonipheka nangokwahlulela okuhle,* ingasi ngeendlela zokuluka iinhluthu nangegolide namkha ngamaparele namkha ngezambatho ezibiza khulu, 10  kodwana ngendlela efanele abafazi abathi bazinikele kuZimu, ngemisebenzi emihle. 11  Umfazi kufuze athule begodu azithobe nakafundiswako. 12  Angimvumeli umfazi bona afundise namkha alawule indoda, kodwana kufuze ahlale athulile. 13  Ngombana u-Adamu wabunjwa qangi, kwalandela u-Eva. 14  Godu, u-Adamu akhenge akhohliswe, kodwana umfazi nguye owakhohliswa ngokupheleleko begodu waba siseqamthetho. 15  Nanyana kunjalo, uzokuhlala avikelekile ngokubeletha abantwana, kwaphela nakaragela phambili ekukholweni nethandweni nekucwengekeni kuhlanganise nekwahluleleni okuhle.*

Imitlolo Ephasi

1Tm 2:6  Namkha “sayo yoke imihlobo yabantu.”
1Tm 2:9  Namkha “nangokuqaquluka komkhumbulo; nangokuba nengqondo.”
1Tm 2:15  Namkha “nokuqaquluka komkhumbulo; nokuba nengqondo.”