1 Thimothi 1:1-20

  • Ukulotjhisa (1, 2)

  • Isiyeleliso malungana nabafundisi bamala (3-11)

  • Umusa omkhulu owenzelwe uPowula (12-16)

  • IKosi yaphakade (17)

  • ‘Yilwa ipi yokulunga’ (18-20)

1  UPowula, umpostoli kaKrestu Jesu ngomyalo kaZimu uMsindisethu nokaKrestu Jesu, ithemba lethu,  kuThimothi,* umntwana wamambala ekukholweni: Kwangathi ungaba nomusa omkhulu nesirhawu nokuthula okuvela kuZimu uBaba nakuKrestu Jesu iKosethu.  Njengombana ngakukhuthaza ukuthi uhlale e-Efesu lokha nangizokuya eMasedoniya, nanje ngiyakukhuthaza, bona uyale abathileko bona bangafundisi ifundiso ehlukileko,  namkha balalele iindaba ezimamala begodu benze irhubhululo lokulandelana kwabokhokho. Izinto ezinjalo azisizi ngalitho kodwana zivusa imibuzo kunokobana zinikele nanyana yini evela kuZimu ngokuvumelana nokukholwa.  Eqinisweni, umnqopho wesinqophiswesi* lithando elisuka ehliziyweni ehlwengileko nakunembeza omuhle nekukholweni okungazenzisiko.  Ngokuphambuka ezintwenezi, abanye batjhugululelwe ekulumweni engasizi ngalitho.  Bafuna ukuba bafundisi bomthetho, kodwana abazwisisi izinto abazitjhoko namkha izinto abaphikelela kizo ngamandla kangaka.  Nje-ke siyazi ukuthi umThetho ulungile nangabe umuntu uwusebenzisa ngokufaneleko,  akhumbula ukuthi umthetho awukenzelwa umuntu olungileko, kodwana wenzelwe labo abanganamthetho nabavukelako, abangahloniphi uZimu nabazizoni, abangakathembeki* nabahlambalazako, ababulala abobaba nababulala abomma, ababulala abanye, 10  abenza izenzo zomseme ezisisono,* amadoda aziintabani,* abathumbi, abakhuluma amala, abantu abaphula isifungo, nakho koke okhunye okuphikisana nefundiso eyakhako* 11  ngokuvumelana neendaba ezimnandi eziphazimulako zakaZimu othabako, engiphathiswe zona. 12  Ngithokoza uKrestu Jesu iKosethu, ongiphe amandla, ngombana ungiqale njengothembekileko ngokungabela umsebenzi, 13  ngitjho nanyana ngaphambilini bengimhlambalazi, ngimhlunguphazi begodu ngiyindoda ehlaza. Nanyana kunjalo, ngatjengiswa isirhawu ngombana ngenza ngokungazi nokungabi nokukholwa. 14  Kodwana umusa omkhulu weKosethu wande ngokurarako kunye nokukholwa nethando elikuKrestu Jesu. 15  Amezwi la athembekile begodu kufuze amukelwe ngokuzeleko: UKrestu Jesu weza ephasini bona asindise izoni. Kizo, mina ngingesikhulu. 16  Nanyana kunjalo, ngarhawukelwa ukuze ngebanga lami soni esikhulu, uKrestu Jesu atjengise koke ukubekezela kwakhe, enze ngami isibonelo kilabo abazokubeka ukukholwa kwabo kuye bona bafumane ukuphila okungapheliko. 17  Nje-ke idumo nephazimulo akube seKosini yaphakade, engonakaliko, engabonakaliko, uZimu okukuphela kwakhe, bekube phakade naphakade. Amen. 18  Isinqophiswesi* ngikupha sona, mntwanami Thimothi, ngokuvumelana neemphorofido ezenziwe ngawe, ukuthi ngalokhu uragele phambili ulwa ipi yokulunga, 19  ubambelele ekukholweni nakunembeza omuhle, abanye esele bamphayele eqadi, umphumela kwaba kuphahlazekelwa mkhumbi wokukholwa kwabo. 20  UHimenewu no-Alekzandra baphakathi kwabo, ngibanikele kuSathana ukuze bafundiswe ngesiyalo bona bangahlambalazi.

Imitlolo Ephasi

1Tm 1:2  Okutjho ukuthi “Loyo Odumisa UZimu.”
1Tm 1:5  Namkha “womyalo lo.”
1Tm 1:9  Namkha “abanganathando elithembekileko.”
1Tm 1:10  Qala Ihlathululo, “Izenzo zomseme ezisisono.”
1Tm 1:10  Namkha “amadoda aya emabhayini namanye amadoda.” NgesiGirigi “amadoda alala namadoda.”
1Tm 1:10  Namkha “ezuzisako.”
1Tm 1:18  Namkha “umyalo.”