1 Tesalonika 5:1-28

  • Ukuza kwelanga lakaJehova (1-5)

    • “Ukuthula nokuvikeleka!” (3)

  • Hlalani niphapheme, hlalani niqaqulukile (6-11)

  • Iinkhuthazo (12-24)

  • Ukulotjhisa kwamaswaphela (25-28)

5  Nje-ke malungana neenkhathi namalanga, bafowethu, anitlhogi ukutlolelwa litho.  Ngombana nina ngokwenu nazi kuhle ukuthi ilanga lakaJehova liza patsi njengokuza kwesela ebusuku.  Nanyana kunini nabathi, “Ukuthula nokuvikeleka!” Khonokho ukutjhatjalaliswa kuzobafikela bangakalindeli, njengemirhelo efikela umfazi osidisi, angekhe baphunyurhe.  Kodwana nina bafowethu, anisisebumnyameni, nje-ke ilangelo angekhe linifikele ningakalindeli njengokukhanya kwemini okufikela isela lingakalindeli,  ngombana noke nimadodana wokukhanya namadodana wemini. Asisingebebusuku namkha bobumnyama.  Nje-ke, asingalali njengombana abanye benza, kodwana asihlaleni siphapheme begodu sihlale siqaqulukile.  Ngombana labo abalalako, balala ebusuku, nalabo abadakwako badakwa ebusuku.  Kodwana thina esingebemini, asihlaleni siqaqulukile, simbathe isivikelo sesifuba sokukholwa nethando, nethemba lesindiso njengengwani yokuvikela ihloko  ngombana uZimu akafuni siqalane nelaka lakhe, kodwana ufuna sisindiswe ngeKosethu uJesu Krestu. 10  Yasifela, ukuze kuthi nanyana sihlala siphapheme namkha silele,* siphile kunye nayo. 11  Yeke, hlalani nikhuthazana* begodu nakhana, njengombana kuhlekuhle nenza. 12  Siyanibawa bafowethu, bona nibahloniphe labo abasebenza budisi hlangana nani nabanengameleko eKosini begodu baniyala; 13  nibacabangele ngethando ngaphezu kokujayelekileko ngebanga lomsebenzabo. Hlalisanani ngokuthula. 14  Ngakelinye ihlangothi, siyanikhuthaza, bafowethu, bona niyelelise* abangakahleleki, nikhulume ngokududuzako nalabo abagandelelekileko,* nisekele ababogabogako, nibekezelele boke. 15  Qinisekani bona kungabi nobuyisela ukulinyazwa ngokulimaza kunanyana ngubani, kodwana ngaso soke isikhathi lwelani ukwenza okuhle komunye nomunye nakibo boke abanye. 16  Thabani ngaso soke isikhathi. 17  Thandazani qobe. 18  Thokozani ngakho koke. Lokhu kuyintando kaZimu ngani kuKrestu Jesu. 19  Ningawucimi umlilo wommoya. 20  Ningazideleli iimphorofido. 21  Qinisekani ngazo zoke izinto; kakarelani kokuhle. 22  Gegedani yoke imihlobo yobumbi. 23  Kwanga uZimu wokuthula anganicwengisa ngokupheleleko. Kwanga ummoya nomphefumulo* nomzimbenu bafowethu, kungalondolozwa kumsulwa begodu kuphelele ngazo zoke iindlela ekubeni khona kweKosethu uJesu Krestu. 24  Loyo onibizako uthembekile, begodu ngokuqinisekileko uzokwenza lokho. 25  Bafowethu, hlalani nisithandazela. 26  Lotjhisani boke abafowethu ngokumanga okucwengileko. 27  Nginibeka ngaphasi kwesibopho esiqinileko ngeKosi ukuthi incwadi le niyifundele boke abafowethu. 28  Umusa omkhulu weKosethu uJesu Krestu ube nani.

Imitlolo Ephasi

1Te 5:⁠10  Namkha “silele ekufeni.”
1Te 5:⁠11  Namkha “niduduzana.”
1Te 5:⁠14  Namkha “niyale.”
1Te 5:⁠14  Namkha “labo abadanileko.”
1Te 5:⁠23  Namkha “nokuphila.” Qala Ihlathululo.