1 Tesalonika 4:1-18

  • Isiyeleliso malungana nezenzo zomseme ezisisono (1-8)

  • Thandanani ngesilinganiso esizeleko (9-12)

    • ‘Tjhejani iindaba zenu kwaphela’ (11)

  • Abahlongakele kuKrestu bazokuvuka qangi (13-18)

4  Emaswapheleni, bafowethu, njengombana nifumene isinqophiso kithi malungana nokuthi kufuze nikhambe njani bona nithabise uZimu, eqinisweni njengombana nikhamba, siyanibawa begodu siyanincenga ngeKosi uJesu bona niragele phambili nikwenza ngokungeziweko khulu.  Ngombana niyazazi iinqophiso* esininikele zona ngeKosi uJesu.  Ngombana lokhu kuyintando kaZimu, ukuthi kufuze nicwengeke benigegede izenzo zomseme ezisisono.*  Ngamunye wenu kufuze azi indlela yokulawula umzimbakhe* ngokucwengeka nangokuhlonipheka,  ingasi ngekanuko yomseme engalawulwako, eragwa kukuba marhamaru efana neyeentjhaba ezingamaziko uZimu.  Akekho okufuze eqe imikhawulo efaneleko alimaze nomfowabo kilokhu, ngombana uJehova ukhupha isijeziso kikho koke lokhu, njengombana sanitjela ngaphambilini begodu saniyelelisa ngokuqinileko.  Ngombana uZimu akakasibizeli ukusilaphala, kodwana usibizele ukucwengeka.  Nje-ke, umuntu ongahloniphi lokhu akadeleli umuntu, kodwana udelela uZimu, onipha ummoyakhe ocwengileko.  Nanyana kunjalo, malungana nokuthandana njengamalunga womndeni, anitlhogi bona sinitlolele, ngombana nina ngokwenu nifundiswa nguZimu bona nithandane. 10  Eqinisweni, ngilokho enikwenzako kibo boke abafowethu eMasedoniya yoke. Kodwana siyanikhuthaza, bafowethu, bona niragele phambili nokwenza lokhu ngesilinganiso esizeleko. 11  Kwenzeni umnqophwenu ukuphila ngokuthula nokutjheja iindaba zenu kwaphela, begodu nisebenze ngezandla zenu, njengombana saninqophisa, 12  ukuze nikhambe ngokuhlelekileko emehlweni wabantu abangaphandle, ningatlhogi litho. 13  Ukungezelela kilokho bafowethu, asifuni ningabi nelwazi* ngalabo abalele ekufeni, ukuze ningatlhuwi njengombana kwenza boke abanganathemba. 14  Ngombana nangabe siyakholwa ukuthi uJesu wafa bewavuswa godu, ngokufanako uZimu uzobaletha naye labo abalele ekufeni ngoJesu. 15  Ngombana ngilokhu esinitjela khona ngelizwi lakaJehova, ukuthi labo hlangana nathi abazabe baphila phakathi nokuba khona kweKosi, angekhe babakhambele phambili labo abalele ekufeni; 16  ngombana iKosi ngokwayo izokwehla ivela ezulwini ngelizwi lokuyala, nangelizwi lengilozi ekulu nangebhorompita kaZimu, kuthi labo abahlongakeleko abasebunyeni noKrestu bazokuvuka qangi. 17  Ngemva kwalokho thina esisaphilako esisaseleko, kunye nabo, sizokuthathwa ngamafu bona sihlangane neKosi emmoyeni; begodu sizokuhlala sineKosi. 18  Nje-ke ragelani phambili niduduzana ngamezwi la.

Imitlolo Ephasi

1Te 4:2  Namkha “imiyalo.”
1Te 4:3  NgesiGirigi yi-por·neiʹa. Qala Ihlathululo.
1Te 4:4  NgesiGirigi “isitja sakhe.”
1Te 4:⁠13  Namkha “nibe ngabangakatjelwa.”