1 Tesalonika 3:1-13

  • UPowula ulinde ngokutshwenyeka e-Athene (1-5)

  • Umbiko kaThimothi oduduzako (6-10)

  • Ukuthandazelwa kwebeThesalonika (11-13)

3  Nje-ke kwathi nasingasakghoni ukukghodlhelela ukunihlulukela, sabona kungcono bona sisale sodwa e-Athene;  sathumela uThimothi, umfowethu osisebenzi sakaZimu* seendaba ezimnandi ezimalungana noKrestu, bona aniqinise bekaniduduze ekukholweni kwenu,  ukuze kungabi namunye ozokudengezeliswa matshwenyeko la. Ngombana nina ngokwenu niyazi ukuthi angekhe sakubalekela ukutlhagiswa zizinto ezinjalo.  Lokha sisesenani, besinitjela kusesengaphambili ukuthi sizokutlhagiswa matshwenyeko, ngilokho-ke okwenzekileko, njengombana nazi.  Kungakho, kwathi nangingasakghoni ukukukghodlhelelela, ngathumela uThimothi kini ukuze ngizwe ngokuthembeka kwenu, ukuthi kungenzeka na ngendlela ethileko uMlingi unilingile, begodu umsebenzethu sele uphenduke ilize.  Kodwana uThimothi usand’ ukubuya kini begodu usibikele iindaba ezimnandi ngokuthembeka nethando lenu, bona nihlala nisikhumbula ngethando nokuthi nisihlulukele ngendlela esinihlulukele ngayo.  Kungakho bafowethu, kikho koke ukutlhuwa nesizi lethu, siduduzekile ngebanga lenu nokuthembeka enikutjengisako.  Ngombana siyavuseleleka* nanidzimelele eKosini.  Alo-ke singakutjengisa njani ukuthokoza kwethu kuZimu malungana nani, ngebanga lethabo elikhulu esilizwako phambi kwakaZimethu ngebanga lenu? 10  Ubusuku nemini sirabhela ngokuzimisela ngendlela esingakghona ngayo ukuze sinibone ubuso nobuso bona siniphe lokho enitlhayela ngakho ekukholweni kwenu. 11  Nje-ke kwangathi uZimu uBabethu neKosethu uJesu Krestu angasenzela indlela yokuza kini. 12  Ngaphezu kwalokho, kwangathi iKosi inganenza nande, iye, niphuphume ekuthandaneni nekuthandeni boke, njengombana nathi sinithanda, 13  bona yenze iinhliziyo zenu ziqine, zibe msulwa ekucwengekeni phambi kwakaZimu uBabethu, ekubeni khona kweKosethu uJesu nabo boke abacwengileko bakhe.

Imitlolo Ephasi

1Te 3:2  Namkha kungenzeka, “osisebenzi esikunye noZimu.”
1Te 3:8  NgesiGirigi “siyaphila.”