1 Tesalonika 2:1-20

  • Umsebenzi kaPowula eThesalonika (1-12)

  • BeThesalonika bamukela ilizwi lakaZimu (13-16)

  • UPowula uhlulukele beThesalonika (17-20)

2  Ngokuqinisekileko, niyazi bafowethu, ukuthi ukunivakatjhela kwethu akhenge kube lilize.  Njengombana nazi ukuthi nanyana kokuthoma satlhaga begodu sathukwa eFilipi, ngesizo lakaZimethu saba nesibindi sokunitjela iindaba ezimnandi zakaZimu naphezu kokuphikiswa okukhulu.*  Ngombana isiyalo esisinikelako asiveli emtjhaphweni namkha ekusilaphaleni namkha ngokukhohlisa,  kodwana njengombana sivunyelwe nguZimu ukuthi siphathiswe iindaba ezimnandi, asikhulumeli ukuthabisa abantu, kodwana bona sithabise uZimu, ohlola iinhliziyo zethu.  Eqinisweni, niyazi ukuthi akhenge sinitshime namkha senze ngasuthi sibabantu abahle ngeenhloso zokuba marhamaru; uZimu ngufakazi walokho!  Akhenge sifune nedumo ebantwini, kungaba kini namkha kwabanye abantu, nanyana besingaba mthwalo ngokunibangela iindleko ezikulu njengabapostoli bakaKrestu.  Kunalokho, sanitjheja, njengomma omunyisako atlhogomela ngethando abantwabakhe.  Njengombana besinithanda, sazimisela* ukungadluliseli kini iindaba ezimnandi zakaZimu kwaphela, kodwana nokunikela amaphilwethu bona sinisize, ngombana sanithanda khulu.  Ngokuqinisekileko niyakukhumbula bafowethu ukusebenza budisi nokuzikhandla kwethu. Besisebenza ubusuku nemini, ukuze singathwesi nanyana ngubani wenu umthwalo weendleko ezikulu nasitjhumayela iindaba ezimnandi zakaZimu kini. 10  Nina nibofakazi, noZimu ngufakazi, wendlela esibe ngabathembekileko ngayo, abalungileko nabamsulwa kini makholwa. 11  Nazi kuhle bona besisolo siniyala, siniduduza begodu sinikela ubufakazi komunye nomunye wenu, njengombana ubaba enza ebantwaneni bakhe, 12  ukuze niragele phambili nikhamba ngokufaneleko kuZimu, onibizela emBusweni nephazimulwenakhe. 13  Kungebangeli nathi sithokoza uZimu ngaso soke isikhathi, ngombana nanamukela ilizwi lakaZimu, enalizwa kithi, akhenge nilamukele njengelizwi labantu, kodwana njengelizwi lakaZimu, njengombana eqinisweni lingilo, okungilo elisebenza nakini makholwa. 14  Ngombana nina bafowethu, nilingise amabandla kaZimu aseJudiya amunye noKrestu Jesu, ngombana natlhaga ezandleni zabantu benarhenenu ngezinto ezifana nalezi nabo abatlhaga ngazo ezandleni zamaJuda, 15  abulala ngitjho neKosi uJesu nabaphorofidi begodu asihlunguphaza nathi. Ngaphezu kwalokho, awamthabisi uZimu, alwisana nalokho okuzuzisa boke abantu, 16  njengombana alinga ukusikhandela ekukhulumeni nabantu beentjhaba ukuze basindiswe. Ngalokhu ahlala azalise isilinganiso sezono zawo. Kodwana ekugcineni ilaka lakhe libafikele. 17  Kodwana bafowethu, ngesikhathi sihlukaniswe nani isikhatjhana (ngesiqu, ingasi eenhliziyweni zethu), ngebanga lesifiso sethu esinamandla, senza yoke imizamo yokunibona ubuso nobuso. 18  Kungebangeli besifuna ukuza kini, iye, mina Powula, ngalinga ingasi kanye kodwana kabili; kodwana uSathana wavala indlelethu. 19  Ngombana liyini ithemba lethu namkha ithabo namkha isihlohlo sethabo phambi kweKosethu uJesu ekubeni khona kwayo? Kghani akusingini? 20  Eqinisweni niyiphazimulo nethabo lethu.

Imitlolo Ephasi

1Te 2:2  Namkha kungenzeka, “phakathi nokukurakura okukhulu.”
1Te 2:8  NgesiGirigi “sakuthabela khulu.”